عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش اثرات تلقیح با قارچ میکوریز بر شاخص‌های رشد، غلظت عناصر غذایی، سطوح موادتنظیم‌کننده رشد و کیفیت تولید ریزغده در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی در دو شرایط اینویترو (درون شیشه‌ای) و اکس‌ویترو (درون‌بدنی) مورد بررسی قرار گرفت. در بخش درون شی شه‌ای تلقیح‌ با گونه G.intraradices انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی بود که در آن فاکتور رقم در دو سطح (آگریا و سانته) و فاکتور محیط کشت در چهار سطح (تلقیح با قارچ میکوریز در محیط کشت جامد معم ...

اين تحقيق به منظور بررسی پتانسیل تولید میکروتیوبر از گیاهچه‌های ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی درآزمایشگاه کشت بافت شرکت بهپرور سبلان در سال 1392 اجراء شد. گیاهچه‌های‌ پنج رقم سیب‌زمینی (آگریا، سانته، مارفونا، ساوالان و کایزر) حاصل از کشت مریستم درشرایط درون‌شیشه‌ای به روش قلمه‌های تک‌جوانه تکثیر شدند و از این گیاهچه‌ها برای تولید میکروتیوبر استفاده شد. میکروتیوبرها در شرایط آزمایشگاهی با تناوب نوری 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی تا تولید اولین میکروتیوبر و سپس در ...

به منظور مطالعه اثر فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه هفت توده، اصلاحی چغندر قند در شوریهای مختلف . یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سال 1372 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر موسسه تحقیقات چغندر قند ایران واقع در کرج به اجرا درآمد. بذور هر یک از توده‌های اصلاحی به سه قسمت تقسیم شد. دو قسمت از هر توده اصلاحی با رطوبت حدود 30 درصد بطور مصنوعی در 40C به مدت 4 و 5 روز فرسوده گردیدند. در نتیجه 21 توده بذری با قدرتهای متفاوت بدست آمد. قدرت این توده‌هاذی بذری با استفاده ا ...

به منظور شناسائی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه آزمایش اجرا شد و پروژنی های مختلف TPS که از مرکز بین المللی CIP دریافت شده بودند در دو بستر مختلف شامل خاک + ماسه و خاک + کود + ماسه در خزانه کشت شدند. گیاهچه های حاصل از ترکیب بستر * پروژنی TPS بعنوان تیمارهای مجزا پس از رشد و رسیدن به مرحله پنج برگی به مزرعه منتقل شدند. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای تصادفی (RCBD) به اجرا در آمد در طول دوره رویش در مزرعه و به فواصل هر 20 روز یکبار از تعداد بو ...

در مراغه در این بررسی تعداد 234 رقم و لاین پیشرفته گندم دیم در شرایط گلخانه‌ای (مرحله گیاهچه‌ای) لاینهای گندم با نژادهای مختلف زنگ زرد گندم تلقیح و ارزیابی با استفاده از روش مک‌نیل و همکاران انجام گرفت. آزمایشات مزرعه‌ای تحت شرایط آبیاری میست (Mist Irrigation) و یا آبیاری پای بوته در ایستگاههای مختلف تحقیقاتی کشت و ارزیابی گردید. در گلخانه از نژاد 134E134A+ که بر روی ژنهای Yr (2, 6, 7, 9, 22, 23, 25) و YrA و YrCle بیماریزا است استفاده گردید و در مرحله گیاه کامل یادداشت‌برداری ...
نمایه ها:
گندم | 
مراغه | 
لاین | 

به منظور تعیین جایگاههای کنترل ژنتیکی شاخص های تحمل به خشکی مرحله گیاهچه در گندم نان از جامعهی دابلهاپلوئید استفاده گردید. به این منظور 99 لاین دابلهاپلوئید به همراه والدین آنها 32ES و CK در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و دو سطح بدون تنش خشکی و تنش خشکی 12% پلیاتیلن گلیکول در مرحله گیاهچه ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی فنوتیپی نشان داد که میانگین مربعات ژنوتیپها برای کلیه شاخصهای مرتبط با تنش خشکی شامل: شاخص تنش جوانهزنی GSI شاخص کاهش درصد جوانه زنی RPG شاخص حساسیت ...

به منظور بررسی اثر فرسودگی بذر بر جوانه زنی ورشد گیاهچه ارقام نخود در شوریهای مختلف ، آزمایشاتی متشکل از آزمون مقدماتی ، آزمون آزمایشگاهی و آزمون گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرحهای کاملا تصادفی و بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت . نتایج حاصل از آزمون آزمایشگاهی نشان داد که طول ساقه چه و ریشه چه ، درصد جوانه زنی ، درصد جوانه های غیرنرمال ، میانگین سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه در فرسودگی وشوری های مختلف واکنش های متفاوتی را نشان می دهند . با افزایش فرسودگی و نیز شوری ...
نمایه ها:
رشد | 
نخود | 
شوری | 
بذر | 

به منظور بررسی بیماریهای قارچی ریشه گیاهچه (عوامل پوسیدگی ریشه گیاهچه) از اواسط فروردین تا اواسط تیرماه (مرحله گیاهچه) از مناطق مختلف شامل سلماس، خوی، قره ضیاءالدین، پلدشت، ماکو، نقده، اشنویه، پیرانشهر و چالدران بازدید و از مزارع دارای علائم پوسیدگی بذر، گیاهچه میری قبل و بعد از ظهور و زردی گیاهچه نمونه برداری به عمل آمد. نمونه‌های مزبور به آزمایشگاه بیماریهای گیاهی ایستگاه خوی انتقال یافته و براساس روش بررسی قید شده در پروپوزال، جداسازی قارچها به عمل آمد. این جداسازی روی محی ...

طی بازدیدهایی که در سالهای 69 تا 71 از خزانه‌ها و نهالستانهای شمالی و مرکزی کشور به عمل آمد مهمترین عوامل مرگ گیاهچه سوزنی برگان قارچهای Fusarium avenaceum, F. moniliforme, F. oxysporum, F. solain, F. macrophomina phaseolina, phytophthora cactorum, P. cirticola, P. citrophthora, P. cryptogea, P. drechsleri, P. nicotianae var. parasitica, rhizoctonia solani, pythium spp. و Cylindrocarpon radicicola تشخیص داده شد که گاه تا 80 درصد سبب مرگ و میر گیاهچه می‌گردند. بیماریزائی گونه‌ ...