عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 540

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از اسفندماه سال 1373 لغایت اوایل تیرماه 1374 از مناطق ورامین، کرج و دماوند جمعا 30 مزرعه گندم از نوع زراعت آبی مورد بازدید قرار گرفت و مجموعا 350-400 نمونه، جمع‌آوری و کشت و از این مجموعه حدود 300 ایزوله قارچ جدا شد که 180 مورد آن بیماریزا و بقیه ساپروفیت بودند. جمعا حدود سیزده گونه قارچ از شش جنس جدا و تشخیص داده شد. بیماریزایی تمام جدا شده‌ها بر روی گندم رقم فلات و روشن به اثبات رسید. - سایر همکاریهایی که اینجانب در سال 1374 در آزمایشگاه غلات داشته‌ام بشرح زیر است : -1 مقال ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه 50 رقم گلابی داخلی و خارجی موجود در کلکسیون بخش باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با آلودگی مصنوعی در گلخانه از لحاظ مقاومت نسبت به بیماری آتشک مورد ارزیابی قرار گرفت . براساس این بررسی‌ها در میان ارقام مورد آزمایش ، رقم مقاوم نسبت به بیماری دیده نشد. ارقام فوریت دو کلاس ، لونیزبون و رقم شماره 25 نیمه مقاوم ارزیابی گردید. ارقام بوره رامانلیس ، بوره دیل، آنژواندماکس رد، شاه‌میوه، خوج، کوشیا، بوره هاردی و بوره ژیفارد، نیمه حساس و 28 رقم دیگر کاملا حساس ...
نمایه ها:
آتشک | 
رقم | 
گیاه | 
سیب | 
گلابی | 

بیماریهای مشاهده شده روی یولاف وحشی دو نوع قارچ Fusarium و یک گونه Alternaria در مناطق قم، گرمسار و ساوه بود. روی قیاق، بیماری پوسیدگی Rhizoctonia sp. و یک نوع بیماری قارچی با عامل نامشخص در مناطق ساوه و کرج مشاهده گردید. قارچهای Ascochyta so. , Alternaria sp. روی پیچک در مناطق ساوه، گرمسار، ورامین و کرج جمع‌آوری گردید. بیماری مهم جاروئی و عقیم‌کننده روی سس درختی در منطقه ورامین مشاهده گردید لیکن هنوز عامل آن تعیین نگردیده است . بیماری پوسیدگی طوقه گل جالیز ...

بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در مناطق کشاورزی اطراف اصفهان (تعداد 44 نمونه آب ) بر پایداری امولسیون پنج سم امولسیون‌شونده پرمصرف در این مناطق که عبارتند از فنیتروتیون (فرمولاسیون داخلی)، آزینفوس متیل (فرمولاسیون وارداتی)، اکامت (فرمولاسیون وارداتی)، دورسبان (فرمولاسیون وارداتی) و تری فلورالین (فرمولاسیون وارداتی) نشان داده است که: -1 پایداری امولسیون سم فنیتروتیون در دو نمونه آب با سختی کل 1830 و 3470 میلی‌گرم در لیتر که در بین سایر نمونه‌های آب از سختی بالاتری برخوردا ...

روغنهای معدنی یا نفتی سالهاست بمنظور کنترل آفات مورد مصرف پیداکرده‌اند از جمله علیه شپشکها و کنه‌های نباتی کاربرد دارند. روغن پایه در آزمایشگاه تجزیه فیزیکی و شیمیایی سموم بخش تحقیقات آفت‌کشها به روغن امولسیون شونده تبدیل و پس از انجام آزمایشات کمی و کیفی مطابق فرمول و استاندارد داخلی روی درختان مرکبات علیه کنه نقره‌ای به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو مرحله زمانی در مقایسه با سم مانکوزب (سم مورد مصرف و رایج منطقه) انجام پذیرفت مرحله اول شامل پنج تیمار و 4 تکرار و مرحله د ...

نمونه‌های روغن پایه در آزمایشگاه به روغن‌های امولسیون شونده فرموله شده و آزمایشهای اندازه‌گیری پایداری و باقیمانده غیرقابل سولفوناسیون روی آنها انجام شده و سپس آزمایش صحرایی به صورت بلوک تصادفی و در هفت تیمار و چهار تکرار برای فاکتور گیاهسوزی تاثیر بر آفت روغن‌های امولسیون شونده انجام شد و نتایج به دست آمده بعد از تنظیم و ارزیابی نشان می‌دهند که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد و این بدان معناست که این تیمارها از نظر بررسی این دو فاکتور تقریبا یکسان عمل کرده‌اند. ...

با همکاری آزمایشگاه ورامین دو قطعه 100 مترمربعی از مزارع پنبه‌کاری موسسه اصلاح بذر و تهیه نهال انتخاب و با فرمولاسیون 48 درصد به میزان 3 لیتر در هکتار زمین مورد نظر که ابتدا شخم زده شده بود سمپاشی و سپس فارو زده شد. نمونه‌برداریها از قطعه شاهد و سمپاشی شده در زمانهای یک ساعت و -1 -2 -4 -7 -15 و 32 روز بعد از سمپاشی از اعماق 15 و 25 سانتی‌متری به صورت راندم انجام و عصاره‌گیری طبق روش پیشنهادی در طرح به روش موجود در کتاب : Analytical methods for pesticides, plant groth regulato ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 
پنبه | 
خاک | 

بررسی و مطالعه دو ساله در خصوص بیولوژی آفت مذکور در مناطق دیم مراغه و هشترود نشان می‌دهد که لاروها پس از برداشت گندم روزها در داخل ساقه، غلاف برگها، زیرکلش‌ها و نیز در قسمت زیر سطح خاک استراحت نموده و هنگام شب از برگ‌ها و دانه‌های ریخته شده در سطح مزرعه به تغذیه بطئی خود ادامه می‌دهند و در طول فصل پائیز در صورت مساعدبودن شرایط آب و هوایی از گندمهای سبزشده تغذیه نموده و در طول این مدت لاروها با پوست‌اندازی و تغییر رنگ ، رشد قابل توجهی می‌نمایند. با سردشدن هوا فعالیت لاروها متو ...
نمایه ها: