عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 191

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح 1338 نمونه از ذخائر توارثی گیاهان علوفه ای و مرتعی درهفت آزمایش 4 ( آزمایش در طرح Augumented trial وسه آزمایش مشاهده ای ) مورد ارزیابی و احیا قرار میگیرند.احیا بذور و دگرگشن با ایزولاسیون با روش‌های مطلوب صورت گرفته و جهت ارزیابی از دیسکریپتورهای مخصوص این گیاهان (ازانتشارات )IBPGR استفاده میشود. نتایج حاصله نیز علاوه برتجزیه واریانس (برای طرحهای آماری ) مورد محاسبات آماری ازقبیل: میانگین واریانس ،انحراف معیار و ضریب همبستگی قرار خواهندگرفت . ...

بمنظور احیا بذور و ارزیابی ذخایر توارثی گیاهان علوفه ای و مرتعی و نیزارزیابی قابلیتهای تبدیلی و مقاومت به آفات و امراض و استرسهای محیطی این طرح به مورداجرا درمیاید برای این منظور 148 ژنوتیپ درکرج و 55 ژنوتیپ در باختران کشت خواهدشد تا درصورت یافتن قابلیتهای برتراز ارقام کلکسیون و یاصفات مهم ژنتیکی ارزیابی و یادداشت برداری و کلیه صفات ثبت و دراختیار اصلاح‌کنندگان این گیاه قرار گیرد. ...

نظربه اینکه سطح زیرکشت علوفه درکشورروبه افزایش است ودراستان باختران این روندبا سرعت بیشتری طی میگرددوباتوجه به نگهداری وذخیره برای تغذیه دام دراین برنامه سعی میگرددکه عوامل قارچی محدودکننده رشدنبات (علوفه ) راشناسائی وضمن تعیین آلوده در استان باختران میزان خسارت آنهاراتعیین کنیم . ...

تغییرات جمعیت آفات مهم پنبه (کرم خاردار ، کرم قوزه و عسلک ) در قطعات آزمایشی که در تاریخهای مختلف (شهریور ، آذر) و به شیوه‌های (بدون شخم و با شخم) مورد کشت علوفه بقولاتی یکساله (یونجه و شبدر) قرار گرفته‌اند در طرح آزمایش بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت . ...

کود ازت (نوع، مقدار، زمان و نحوه مصرف) از جمله عواملی است که عملکرد و خصوصیات کیفی گیاهان علوفه‌ای را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد. از اینرو به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف و شیوه توزیع (تقسیط) کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای آزمایشی در سال 1371 به صورت طرح کرتهای خردشده در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. در این تحقیق، شیوه توزیع کود در سه سطح (1، 2،3 نوبت) به عنوان عامل اصلی و مقدار ازت در پنج سطح (صفر، 100، 200، 300، 400 کیلوگرم در هکتار) ...

کشت نباتات علوفه ای دراستان فارس اخیرا به سبب تشکیل و گستره ایستگاه های دامپروری (طرح مجتمع گوشت ) روبه گسترش است ،و لزوم ادامه یک بررسی همه جانبه ای را برای شناسائی نماتدهای مهم گیاهان علوفه ای ،ازجمله نماتد ساقه یونجه (Oitylenchur dipsaci) که از مهمترین عوامل بیماریزائی یونجه در برخی ازنقاط دنیااست ،ایجاب می نماید.همچنین بررسی دقیقی روی بذور وارداتی ومحلی ضروری می باشد، تا بتوان درصورت مشاهده کانون های آلوده از گسترش و خسارت آن جلوگیری نمود.و نیز روش‌هایی برای کنترل آن مورد ...

نظربه اهمیت سورگوم ازنظر تهیه علوفه مورد نیازکشورو تعیین میزان سازگاری به منظور انتخاب بهترین رقم مناسب سورگوم ازنظر عملکرد درمناطق مختلف کشور این طرح به اجرا درمیاید.دراین طرح درکرج از13 رقم ودرسایر مناطق از8 رقم سورگوم علوفه ای استفاده شده که ازطریق طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکراربه مقایسه گذاشته میشود وپس ازبرداشت علوفه ،عملکردهای مربوطه مورد محاسبه آماری از طریق تجزیه واریانس و تعیین L.S.D قرارگرفته وارقام مناسب ومقاوم نسبت به عوامل نامناسب محیطی تعیین و معرفی میشون ...

جهت تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت درسورگومهای علوفه ای این طرح به اجراگذاشته میشود طرح ازنظر آماری طرح کرتهای خردشده است که درآن پلاتهای اصلی زمانهای کاشت باشش تیمار زمان کاشت بفاصله پانزده روز وکرتهای فرعی شامل 2 رقم سورگوم - سوران گراس بنامهای Grazer و Pipet نتایج حاصله عملکرد درنهایت جمع‌بندی وبراساس موازین طرح های کرتهای خردشده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته و مناسب ترین زمان کاشت تعیین و معرفی شد. ...

در نخستین سال جاری این طرح کوشش میشودآفاتی را که درمزارع نباتات علوفه او تولید خسارت میکنند جمع‌آوری و شناسائی نموده و میزان خسارت آنها روشن گرددتا درآینده ازنظر بیولوژی وروشهای مبارزه موردمطالعه قرارگیرند. ...