عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بی تردید فضای سبز شهری در تلطیف هوا بالا بردن روحیه افراد جامعه نقش فراوانی دارد، امروزه ایجاد تنوع در فضای سبز شهری می تواند اسباب توسعه و رونق توریسم را نیز فراهم کند. گیاهان دارویی علاوه بر جنبه دارویی و ا قتصادی می توانند در زیباسازی و طراحی فضای سبز شهری نیز کاربرد داشته باشند. این تحقیق از نوع کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحقیقات قبلی انجام گرفته برخی از چالشهای پیش رو در زمینه کاربرد گیاهان دارویی در فضای سبز شهری را مورد بحث ...

استفاده از گیاهان دارویی قدمتی همپای بشر داشته و برای مدت طولانی یکی از مهمترین ابزارهای انسان برای غلبه بر بیماری ها بوده است. اکنون پس از حدد یک قرن از حاکمیت مطلق پزشکی نوین مجددا طب گیاهی قد برافراشته و استقبال بشر به آن رو به افزایش است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت میزان تجارت سالانه گیاهان دارویی در اروپای غربی بالغ بر 5 میلیارد دلار است. گیاهان دارویی کیی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجد دارد ایران از لحاظ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاها ...
نمایه ها:
انجیر | 
انگور | 
زیتون | 
انار | 

"در استان مازندران نیز به علت تنوع آب و هوایی و اقلیمی مجموعه گونه های گیاهی متنوعی از گیاهان دارویی و صنعتی را در خود جای داده است. بدیهی است ضرورت نخست در اهمیت دادن به این ذخائر ارزشمند گیاهی شناسایی دقیق گونه های گیاهی موجود در این عرصه می باشد تا زمینه تحقیقات بیشتری در ارتباط با شناسایی ترکیبات شیمیایی را هموارتر نماید. بدیهی است تحقق چنین امری در گرو شناسایی گیاهان دارویی هرمنطقه است. همچنین برداشت بي رويه گياهان دارويي از عرصه هاي منابع طبيعي كشور، ...

تخمير بي هوازي در شکمبه همراه با توليد متان و آمونياک مي باشد که بازده استفاده از پروتئين و انرژي را در نشخوارکنندگان کاهش مي دهد. سالهاست که استفاده از موادي چون آنتي بيوتيک هاي محرک رشد (موننزين، لازالوسيد و ...) به منظور بهبود بازدهي تخمير در تغذيه نشخوارکنندگان رايج شده است و اثرات مثبت آنها بر کاهش توليد گاز متان و آمونياک به اثبات رسيده است. اما حضور اين آنتي بيوتيک ها در توليدات دامي و افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي و انتقال اين مقاومت از حيوانات اهلي به انسان سبب شده که د ...

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در علوم زیستی، پزشکی و دامپزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماریه ا برخوردار می باشند با توجه به اهمیت این گیاهان در طب، تحقیقات وسیعی به منظور یافتن فرآورده های دارویی گیاهی با منشاء طبیعی در حال انجام می باشد در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی در تغذیهط یور بهطور شایان توجهی افزایشیافته است و مهمترین علل آن اثبات اثرات مفید این داروها، ارزان بودن، نداشتن اثرات جانبی و همچنین سازگار بودن با محیط زیست می باشد در مطالعه حاضر اهمیت گیاهان ...

"در این طرح بمنظور تهیه نقشه مناطق دارای قابلیت رشد گونه های مهم دارویی در استان اصفهان جهت توسعه کشت گیاهان دارویی، پایگاه اطلاعات محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات فیتوشیمیایی گیاهان مهم دارویی استان اصفهان با توجه به تحقیقات انجام شده طراحی و جداول نیازمندی های محیطی، اقلیمی و فنولوژیکی گیاهان دارویی مورد مطالعه از منابع علمی موجود تهیه می گردد. همچنین با استفاده از اطلاعات هرباریوم مرکز، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و سایر اطلاعات مکانی موجود اطلاعات مکانی مرتبط با گیاهان داروی ...

این پژوهش مزیت نسبی استان یزددرتولید وتجارت گیاهان دارویی را به‌ روش تحقیق توصیفی وپیمایشی مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق کلیه تولید کنندگان وتاجران استان یزد می‌باشند.تعداد‌نمونه‌با‌توجه‌به‌آمار‌ها‌‌و-بوسیله توزیع پرسش‌نامه محاسبه‌گردید.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته برای تاجر و تولید کننده بوده است.جهت سنجش روایی از روایی محتوایی استفاده شده است وضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برآورد گردید.در بخش تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی مانند فرا ...
نمایه ها:
تجارت | 

این مطالعه به منظور بررسی امکان جایگزینی آنتی بیوتیک ها با گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور طی چند پروژه تحقیقاتی با استفاده از دام و طیور انجام خواهد شد و در پروژه های مختلف اثر گیاهان دارویی بر راندمان دام طیور و کیفیت فراورده های آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقایسات لازم با گروه کنترل مثبت و منفی در پارامترهای مختلف لاشه سیستم ایمنی و عملکرد انجام خواهد شد و نتایج به صورت نشریه ای مدون ارایه خواهد شد. ...

به منظور تعیین میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل، محدوده ای از مراتع چهارباغ انتخاب شده و با شروع زمان گلدهی گیاهان مرتعی منطقه، بازدیدها انجام خواهند شد. با استفاده از روش مشاهده مستقیم و آزمایش گرده شناسی، گونه های مورد استفاده زنبور عسل شناسایی خواهند شد. جهت تهیه تقویم زنبورداری، امتیازی که گونه ها با استفاده از شاخص ترکیب جذابیت اخذ می کنند در سهم ترکیب پوشش این گونه ها ضرب کرده و امتیاز گیاهان در عرصه در طول دوره گلدهی محاسبه خواهند شد . ترکیبات مهم شیمیایی در جذاب تری ...