عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تولید حدود دو میلیون تن گوگرد در سال در کشور توسط صنایع نفت و گاز و مشکلات زیست محیطی ناشی از گرد و غبار تولیدی از حمل و نقل گوگرد، دانه بندی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر، فرایند دانه بندی گوگرد به روش تسمه نقاله چرخان در میان سایر روش های دانه بندی گوگرد به دلیل مزایای مختلف این روش، کاربرد بیشتری داشته است. در این پژوهش، نسبت به شبیه سازی فرایند دانه بندی گوگرد به روش تسمه نقاله چرخان اقدام شده است. ابتدا به منظور شبیه سازی این فرایند یک مدل ...

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی بر خصوصیات رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی دانه آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل گوگرد در سه سطح (بدون گوگرد، 300 و 600 کیلوگرم گوگرد در هکتار)، کود حیوانی در دو سطح (بدون کود حیوانی و 20 تن کود حیوانی در هکتار) و زمان مصرف کودها در دو سطح (دو ماه قبل از کاشت و همزمان با کاشت) بود. ن ...

"گوگرد به عنوان یک عنصر ضروري در متابولیسم گیاه و اصلاح کننده در خاکها آهکی می باشد. مقدار طبیعی گوگرد در خاکهای کشاورزی بین 20 تا 600 میلی گرم در کیلو گرم متغیر است و به مقدار مواد آلی خاک و عوامل موثر بر آن بستگی دارد. در اثر کشت وزرع طولانی مدت، مقدار کل گوگرد خاک بدلیل معدنی شدن مواد آلی و جذب گیاه کاهش می یابد. بطور کلی گوگرد موجود در خاک به دو گروه معدنی و آلی تقسیم می شود که در اغلب خاکها گوگرد عمدتا به شکل آلی است و شکل معدنی گوگرد در خاک عمدتا به صورت سولفات(SO4-2 ...

امروزه باکتری های جنس اسیدی تیوباسیلوس دارای کاربردهای بیوتکنولوژیک بسیاری از جمله حذف گازهای سمی مانند گاز هیدروژن سولفید ،حذف فلزات سنگین و bioleaching باشند. بنابراین بهینه سازی شرایط رشد این باکتری گامی ضروری در جهت استفاده و بهره برداری از آن در زمینه های تحقیقاتی و صنعتی خواهد بود.سویه باکتریایی 1717 PTCC Acidithiobacillus thiooxidans در محیط کشت معدنی حاوی 10 گرم گوگرد با pH برابر 3/5 کشت داده شد. سپس در مقادیر مختلف گوگرد( 5 و 20 گرم) میزان رشد باکتری توسط دستگاه اسپک ...

به منظور تاثیر مصرف گوگرد بر افزایش عملکرد گندم از یک طرف و امکان کاهش یا عدم مصرف کود فسفاته در زراعت گندم در شرایط ابی اثر چهار سطح گوگرد S0-S100-S200-S300 و سه سطح فسفر P0 -P30-P60در سه تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به مدت دو سال زراعی در منطقه دهلران اجرا میگردد ...
نمایه ها:
فسفر | 
گوگرد | 
فسفر | 
گوگرد | 
گندم  | 

به منظور بررسی اثرات نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی جمعیت بهبهود یافته پیاز بهبهان و پریماورا آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح های بلوک های تصادفی با چهار تکرار اجرا خواهد شد. عامل اصلی ژنوتیپ شامل جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان و پریماورا می باشد و عامل فرعی میزان مصرف گوگرد شامل ( 0 ، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار) از منبع ساری کود همراه با تیوبا سیلوس و عامل فرعی فرعی میزان مصرف نیتروژن شامل ( 0 ، بر اساس آزمون خاک ، 50% کمتر از آزمون خاک و 50% بیشتر ا ...
نمایه ها:
گوگرد | 
پیاز | 
گوگرد | 
پیاز | 

به منظور بررسی اثر گوگرد عنصری، ورمی کمپوست و باکتری تیوبا سیلوس بر تغییرات اسیدیته، فسفر، آهن و روی محلول خاک در منطقه دشت شهرستان جوین، مرکز خدمات جهاد کشاورزی رازی آزمایشی روی ذرت دانه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در 36 کرت اجرا گردید. فاکتور گوگرد عنصری در سه سطح (=S(0 عدم مصرف، (=S(1 مصرف 500 کیلوگرم در هکتار، (=S(2 مصرف 1000 کیلوگرم در هکتار و ورمی کمپوست در دو سطح (=V(0 عدم مصرف، (=V(1 مصرف 5000 کیلوگرم در هکتار و فاکتور تیوبا سیلوس ک ...
نمایه ها:
گوگرد | 
فسفر | 
آهن | 
روی | 

گوگرد یکی از مهمترین عناصر مواد خا م صنعتی می باشد که برای صنایع مختلف اهمیت بسزایی دارد. حین حمل و نقل گوگرد همواره خطر آلودگ ی حاصل از پراکندگ ی ذرات گوگرد وجود دارد اگر در مورد آلودگی تمهیدات پیش گیرانه انجام نشود ، خطرات بسیاری برای سلامتی انسان بدنبال خواهد داشت . این مقاله بر آن است تا س یستم های رایج حمل و نقل گوگرد در بنادر جهان را بعنوان راهکاری مناسب و الهام از آن در بنادر داخل کشور بیان نماید ...

به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای آهن و گوگرد بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد در شرایط تنش خشکی آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال 1389 درشهرستان گتوند اجرا گردید. تیمارها شامل تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در دو سطح (شاهد) و تنش در مرحله گلدهی و تیمار کود به عنوان عامل فرعی شامل: آهن در سه سطح صفر (شاهد) 3 و 6 در هزار از منبع محلول آهن و گوگرد در سه سطح صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار از منبع گوگرد بنتونیت‌دار بودند ...