عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق خواص ساختاری و الکترونی نانولوله‌های تک لایه (0, 10) و (6, 6) بورنیترید خالص و داپت شده با اتم فسفر و نیز خواص نانولوله‌های تک لایه (0, 10) و (6, 6) بورفسفید مورد بررسی قرار می گیرد. برای نانولوله‌های بورفسفید خالص، و هر دو حالت جایگزینی اتم بور یا اتم نیتروژن با اتم فسفر در نانولوله‌های بورنیترید، خواص ساختاری شامل انرژی پایداری، طول و زوایای پیوندی و خواص الکترونی شامل انرژی بالاترین اربیتال مولکولی اشغال شده، HOMO، انرژی پایین ترین اربیتال مولکولی اشغال نشد ...

به منظور بررسی اثرات آهن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت بادام زمینی (رقم نورث کارولینا-2)، تحقیقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل و 3 تکرار در سال زراعی 1386 در شهرستان کیاشهر استان گیلان به اجرا در آمد. عامل اول عنصر آهن با 3 سطح (2، 3 و 4 در هزار از منبع آهن کلاته) و عامل دوم عنصر گوگرد در 3 سطح (30، 60 و90 کیلوگرم در هکتار از منبع گچ) بود. در هر بلوک علاوه بر تیمارهای مورد بررسی، یک کرت به عنوان شاهد (بدون مصرف گوگرد و آهن) در نظر گرفت ...

بروز مشکلات ناشی از تجمع کربنات کلسیم و افزایش pH خاک برای گیاهان در غالب مناطق خشک و نیمه خشک کشور به سبب ماهیت مواد مادری خاک ها و کمی نزولات آسمانی و نیز افزایش روزافزون سطح خاکهای شور و شور سدیمی، موجب تولید و همچنین کاربرد بیشتر فرآورده های کودی حاصل از گوگرد شده است. با این وجود اثرات گوگرد در خاک به میزان اکسیداسیون بیوشیمیایی آن توسط ریزجانداران مختلف وابسته است. به این منظور در این تحقیق عوامل مختلف خاکی تاثیرگذار شامل میزان رس و شوری خاک و همچنین زمان مصرف بر میزان ...

در این پایان‌نامه، نانوکامپوزیت گوگردی از اختلاط گوگرد یا گوگرد پلاستیکی مذاب به عنوان ماتریس و نانوذرات سیلیکا، تیتانیا و خاک رس به عنوان پرکننده (فیلر) تهیه شد و بعد از تعیین ساختار، خواص مکانیکی، حرارتی و مورفولوژی نانوکامپوزیت‌های تهیه شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای پلاستیکی کردن گوگرد از افزایه‌های دی‌سیکلو پنتا دی ان، استایرن و متیل استایرن و یا ترکیبی از دی سیکلو پنتا دی ان و استایرن استفاده شد. از روش طیف سنجی FTIR، TGA و DSC برای تأیید ساختار گوگرد پلاست ...

نتایج این بررسی نشان داد که با تلقیح میکوریزا، تیوباسیلوس و کاربرد گوگرد، pH خاک کاهش و عملکرد دانه، وزن بلال، تعداد دانه در بلال، ارتفاع ساقه، وزن 100 دانه (بجز میکوریزا)، عملکرد بیولوژیک، کلروفیل برگ و محتوای نسبی آّب برگ (بجز گوگرد) در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین مقدار عناصر غذایی و روغن دانه تحت تأثیر عوامل مورد بررسی قرار گرفت. اثر میکوریزا و گوگرد نیز بر مقدار آهن و فسفر معنی دار شد. مقدار نیتروژن دانه فقط تحت تأثیر کاربرد گوگرد قرار و گوگرد دانه ...

با توجه به اهمیت گوگرد به عنوان یکی از مهمترین مواد خام کشاورزی و صنایع شیمیایی، توجه و رسیدگی به روش های تولید این ماده و رفع نقص ها و مشکلات احتمالی ناشی از تولید گوگرد همواره مورد توجه متخصصین بوده است. اگرچه علیرغم روش های نوین بازیافت گوگرد، پالایشگاه های نفت و گاز طبیعی کشور همچنان مبتنی بر فرآیند بسیار قدیمی کلاوس کار می کنند. بنابراین لازم است تا پارامترهای تاثیرگذار بر کیفیت گوگرد تولیدی شناسایی و نسبت به رفع کاستی های موجود اقدام گردد. از عواملی که باعث کاهش کیفیت گ ...

امروزه در واحد بازیافت گوگرد٬ سولفید هیدروژن (H2S) به گوگرد عنصری با استفاده از واحد کلاوس اصلاح شده تبدیل می شود. یک شبیه ساز فرایند به نام TSWEET برای شبیه سازی فرایند کلاوس استفاده شده است. در این پروژه اثر غلظت H2S٬ غلظت اکسیژن (O2)٬ نسبت H2S/CO2٬ دبی هوای ورودی به واحد٬ دبی گاز اسیدی حاصل از AG Splitter و دمای خوراک گاز اسیدی روی دمای کوره واکنش و بازیافت گوگرد مطالعه شده است. همچنین در این پروژه اثر نسبت Tail Gas٬ نوع و دمای بستر های کاتالیستی روی بازیافت گوگرد بررسی شد ...

استخراج و اندازه گیری یون های فلزات سنگین از ماتریس های مختلف اهمیت زیادی داشته و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اما اندازه گیری مستقیم یون های فلزی به علت غلظت اندک و ماتریس های پیچیده آن ها برای شیمیست های تجزیه مشکل است. بنابراین یک مرحله پیش تغلیظ / جداسازی نمونه پیش از اندازه گیری یون های فلزی کم مقدار ضروری می باشد. روش های زیادی برای پیش تغلیظ و جداسازی فلزات کم مقدار از ماتریس های مختلف گسترش یافته اند. امروزه استخراج فاز جامد یکی از رایج ترین روش های استفاده شده ...

به منظور بررسی برهمکنش گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد پنبه و اجزای عملکرد آن و برخی پارامترهای خاک، آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان مه‌ولات اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: گوگرد در سه سطح صفر، 500 و 1000 کیلوگرم در هکتار، باکتری تیوباسیلوس در دو سطح مصرف و عدم مصرف و سولفات روی در دو سطح صفر و 50 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر متقابل گوگرد، روی و تیوباسیلوس در برخی صفات زر ...