عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق، مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال در افراد مبتلا به کیفوز و افراد سالم و همچنین تأثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ریتم اسکاپولوهومرال در افراد مبتلا به کیفوز می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پسر دانشگاه اراک تشکیل می دهند که از بین آنها10 نفر افراد سالم و 25 نفر افراد مبتلا به کیفوز را به روش هدفمند انتخاب، و افراد مبتلا به کیفوز را به روش تصادفی به دو گروه آزمایش (شامل 12 نفر) و کنترل (شامل 13 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل حرکات کششی و تقویتی بود که ...

ناهنجاری کیفوسیس با ناهنجاری‌های عملکردی مختلف از جمله نارسایی‌های تعادلی همراه است با توجه به اینکه کایفوسیس به عنوان یکی از ناهنجاری‌های شایع شناخته شده است بررسی عملکرد تعادلی افراد مبتلا به این عارضه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر برنامه حرکات اصلاحی شش هفته‌ای بر بهبود کنترل پاسچر و اصلاح ناهنجاری کیفوسیس دانش آموزان پسر دوره‌ی ابتدایی شهر کبودرآهنگ پرداخته است. بدین منظور ازبین تعداد 139دانش آموز مبتلا به کیفوسیس تعداد 24 آزمودنی با میانگین ...

جامعه پژوهش را 600 نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند که نمره قبولی در آزمون تئوری فراگیر را کسب کرده بودند .از این تعداد 233 نفراز بانوان بصورت تصادفی با میانگین سنی (6/093±27/11) سال ، قد (533/8±161/09) سانتیمتر ، وزن (9/34 ± 58/9) کیلوگرم انتخاب شدند. در این پژوهش که از نوع کاربردی به روش همبستگی توصیفی انجام شد ، اندازه گیری آنتروپومتری و ترکیب بدنی در مورد هریک از آزمودنی ها انجام شد، .ناهنجاری های لوردوز و کیفوز ب ...

در این تحقیق به بررسی و مقایسه دامنه حرکتی شانه، وضعیت قرارگیری کتفها و میزان کایفوز در ورزشکاران اورهد، لاورهد با غیر ورزشکاران می پردازیم.نمونه های این تحقیق شامل 90 مرد با میانگین سن 3/31 ± 23/60 سال بودند. آزمودنیها شامل 15 هندبالیست، 15 بسکتبالیست، 15 تنیسور، 15 پینگ پنگ باز و 30 نفر غیر ورزشکار بودند. مجموعه داده ها از طریق معاینه و فرم جمع آوری اطلاعات ثبت شد. دامنه حرکتی شانه با انعطاف سنج لیتون و در وضعیت ایستاده بدست آمد. متغیرهای مورد اندازه گیری شامل خم شدن، باز ش ...

هدف کلی تحقیق تهیه نورم قوس های پشتی و کمری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان گیلان می باشد. اهداف اختصاصی شامل افزایش دقت تشخیص ناهنجاری در قوس های پشتی و کمری ، مقایسه قوس های پشتی و کمری ستون فقرات دختران 15 ،16 و 17 سال گیلانی با یکدیگر می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به تهیه وتدوین نورم قوس های ستون فقرات دانش آموزان دختردبیرستانی استان گیلان می پردازد تا الگوی یکسانی را برای تشخیص صحیح ناهنجاری قوس های پشتی و کمری در اختیار کلیه معلمان ورزش و مربیان حرکات اصلاحی استان ...

پوکی استخوان به عنوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان،یکی از عوامل مهم ایجاد کایفوز پشتی ستون فقرات و افزایش احتمال خطر سقوط است. استفاده از ارتزها یکی از روش های درمانی است که در خصوص ارزشمندی آنها برای بهبود تعادل اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ارتز وزنه دار کایفوز بر میزان خطر سقوط در زنان مبتلا به پوکی استخوان اولیه بود. روش بررسی: طی یک مطالعه کارآزمائی بالینی 31 نفر خانم مبتلا به پوکی استخوان اولیه بصورت در دسترس مورد ارزیابی قرار گرفتند.2 ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان شیوع ناهنجاری های کایفوز و لوردوز در آزمودنی های دختر ورود به رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. همچنین ارتباط بین میزان انحنای پشتی و کمری آزمودنی ها با متغیر های سن ، قد و وزن آنها نیز به عنوان فرضیه های فرعی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه تحقیق را 1000 نفر از داوطلبین دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل دادند، که از میان آنها 238 نفر با میانگین سنی 6/04± 26 سال و میانگین قدی 0/056± 161 سانتی متر و میانگین وزنی 9/29± 59 کی ...

یکی از اهداف مهم تربیت بدنی ارتقای وضعیت بدنی، افراد جامعه از طریق فعالیت‌های جسمانی است. ستون فقرات به‌عنوان مهمترین بخش از سیستم اسکلتی، دارای نقش موثری در حفظ پایداری وضعیت بدنی است. در ستون فقرات انسان قوس‌هایی وجود دارند که باعث تعدیل نیروهای بوجود آمده از طرف سطح می‌شوند. روش‌های متعددی برای ارزیابی وضعیت بدن انسان وجود دارد که هر کدام دارای مزیت‌ها و معایبی می‌باشند. روش‌های ارزیابی راستای ستون فقرات به طور کلی به دو دسته تهاجمی و غیر تهاجمی تقسیم‌بندی می‌شوند. روش‌ها ...

کنترل پاسچر انسان به طور کلی به وسیله سیستم های دهلیزی، بینایی، گیرنده های حس عمقی و پردازشگر مرکزی کنترل می شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط انحرافات ستون فقرات با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله می باشد. برای شناسایی افراد با ناهنجاری های کایفوزیس ولوردوزیس، 351 دانش آموز پسر به وسیله دستگاه اسپاینال ماوس مورد بررسی قرار گرفتند. که در نهایت، 80 نفر با ناهنجاری های کایفوزیس (40 نفر، سن 12/7، وزن 50 کیلو گرم، قد1/56) و لوردوزیس (40 نفر، سن 12/1، وزن 48 کیلوگ ...