عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1099

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی ارقام و گونه‌های مختلف شبدر از نظر مشخصات ظاهری و عملکرد علوفه‌ای و بذری این طرح بصورت مشاهده‌ای اجراء گردید. تعداد ارقام و گونه‌ها بشرح زیر می‌باشد: -1 شبدر برسیم و سی‌کلوزوم واریته Arrowleaf -2 شبدر برسیم و سی‌کلوزوم واریته Seelu -3 شبدر قرمز واریته C.V.Red Queen -4 شبدر قرمز واریته F.A.O N0. 68198 -5 شبدر بالانزا C.V.Paradana -6 شبدر زیرزمینی C.V.Nuba -7 شبدر زیرزمینی C.V.Rosedale -8 شبدر لاکی، -9 شبدر هیبرید. گونه‌های مختلف شبدر دریافتی از F.A.O و سایر موسسات ...

6 گونه مرتعی در 4 تکرار در قالب کرتهای خرد شد (Split plot) بمدت سه سال مورد آزمایش قرار می‌گیرد که نقشه کاشت ضمیمه می‌باشد. عملیات کاشت در فصل پائیز و به صورت خطی انجام می‌گیرد و مشخصات هر کدام از گونه‌های مرتعی از نظر درصد نباتات استقرار یافته بر روی خطوط کاشت ، ارتفاع، مدت زمان گلدهی، عملکرد علوفه، کیفیت غذائی علوفه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بر اساس محاسبات آماری گونه‌هائی که بهترین سازگاری از نظر عملکرد علوفه و سایر صفات مورد مطالعه دارند با بهترین تراکم بوته در واحد سطح ...

مراتع نیمه‌استپی نسبت به درصد قابل توجهی از سطح مراتع کشور را تشکیل می‌دهد که فلور منطقه شهرستان بجنورد از نظر نقسیمات جغرافیایی پوشش گیاهی جزو فلور ایران و تورانی و قسمت عمده پوشش گیاهی آن از جمله پوشش گیاهی مناطق نیمه‌استپی می‌باشد که مراتع منطقه به دلیل اعمال بهره‌بردای بدون رویه و یا تبدیل مراتع به دیم‌زارهای کم‌بازده عمدتا از گونه‌های خوش‌خوراک تهی گشته و مراتع سیر قهقرایی دارند و قسمت عمده مراتع منطقه جزء مراتع فقیر و خیلی فقیر می‌باشند بدین لحاظ علاوه بر اعمال مدیریتها ...
نمایه ها:
گونه | 

بمنظور شناسایی خصوصیات گونه علف گندمی و علف یکساله، دوساله و دائمی از نظر بیشترین ارتفاع رشد، تاج پوشش ، تولید ماده خشک و طول دوره رشد در طی یک دوره 3 ساله مطالعه انجام میشود. 68 گونه گیاه یکساله، دوساله و دائمی انتخاب خواهد شد که در داخل پلاتهای دایره‌ای با قطر 1/2 متر در نوارهای 25 سانتیمتری از مرکز دایره و بمنظور حذف تاثیر سایه بر روی رشد گونه‌ها کشت خواهد شد. نصف از این پلاتها بمنظور اندازه‌گیری تولید ماده خشک و نیم دیگر تا مرحله نهائی رشد گیاه اختصاص داده خواهد شد. این م ...
نمایه ها:
گونه | 
گیاه | 
مرتع | 

-1 بررسی و شناسایی گونه -2 استخراج مواد موثره -3 تعیین مقدار مواد موثره -4 تعیین نتایج بدست آمده با استانداردهای موجود -5 ارائه نتایج ...
نمایه ها:
کاسنی | 
گونه | 

-1شناسایی گونه‌های ماهیان این منطقه از طریق مطالعات آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های جمع‌آوری شده. -2تهیه تصاویر رنگی و گویا از این ماهیان و ذکر برخی خصوصیات مهم رده‌بندی و زیست‌شناسی (بیولوژی) آنها در راستای اهداف آموزشی و تحقیقاتی و تهیه اطلس . ...
نمایه ها:
گونه | 
آبزی | 
اطلس | 
ماهی | 

تعداد 5 گونه (14 اکوتیپ) گل لاله واژگون (5 گونه مختلف از جنس Fritillaria) با روش اسکواش و استواورسئین 1% (w/v) مورد ارزیابی کاریوتیپی قرار گرفتند. پارامترهای کروموزومی و کاریوتیپی شامل طول بازوی کوتاه و بلند،‏ طول و حجم کروموزوم،‏ نسبت بازوها،‏ r-value،‏ طول نسبی کروموزوم (RL)،‏ درصد شکل کروموزوم،‏ اختلاف دامنه طول نسبی،‏ درصد شکل کلی کاریوتیپ،‏ شاخص‌های تقارن،‏ سانترومری و‏ پراکندگی، طول کل کروماتین‏ و ضریب تغییرات محاسبه شد. تجزیه واریانس داده‌‌ها تفاوت معنی ‌داری بین گونه‌ ...

جهت بررسی و شناسایی گونه‌های قارچ ایجاد کنند میکوریز وسیکولار - آرباسکولار (VAM) برخی گیاهان زراعی مشهد و حومه چهار ایستگاه برای نمونه‌برداری معین شد. ایستگاههای مذکور عبارتند از: شاندیز، طوس ، مرکز تحقیقات کشاورزی طرق و مرزعه نمونه آستان قدس . با توجه به فصل رویشی گیاهان نمونه‌برداری از آنها ماهانه و طی سال 1376-77 انجام شد. پس از نمونه‌برداری درصد رطوبت و PH خاک اندازه‌گیری شد. همچنین جمعیت هاگ در یک گرم خاک خشک ، میزان کلونیزاسیون ریشه‌ها و استخراج هاگها با روش غربال‌تر جه ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گونه | 
حیوان |