عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه شناسی روایات تفسیری معصومان (ع) به دلیل جایگاه خاص سنت در تبیین قرآن، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که عصر امام حسن عسکری (ع) توأم با خفقان سیاسی، انزوای شیعیان و انحراف های دینی بود، بررسی انواع گونه های روایی ایشان در تبیین آیات قرآن کریم، نگاه ویژه ای را می طلبد. امام حسن عسکری (ع) در عصر خود سیاست تقیّه را در پیش گرفت و به فعالیت های آموزشی روی آورد و در حوزه تفسیر با تطبیق آیات بر شرایط زمان، به تبیین جایگاه اهل بیت (ع) پرداخت. آن حضرت در تفسیر آیات، علاو ...

گونه شناسی زنان مجرم به منظور بررسی علل جرایم زنان و پیش بینی اقداماتی جهت پیش گیری از جرم و در نهایت کاهش جرایم زنان، اهمیت می‌یابد. به دلیل نقش مخرب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندگی افراد و افزایش ارتکاب این جرایم به خصوص جرم حمل مواد مخدر توسط زنان، جامعه‌ی آماری ما در این پژوهش، زنان محکوم به حمل مواد مخدر در خراسان شمالی می‌باشند. به این منظور و توسط ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از محکومین جمع‌آوری شد، این اطلاعات داده‌های این پژوهش را تشکیل می-دهند و شامل مباحثی در ...

در دهه های اخیر با رشد جامعه شناسی تاریخی، پژوهشهایی از این دست در بررسی های تاریخی ایران نیز رو به افزایش بوده است. گونه شناسی راهبردهای به کار گرفته شده در این زمینه تحقیقاتی (و از نظر عده ای روش تحقیقاتی) می تواند هم متخصصان جامعه شناسی تاریخی و هم مخاطبان آنها را نسبت به هدف ها، نقاط قوت و ضعفِ رهیافت های بدیل حساس سازد. در پژوهش حاضر سعی شده فرایند شکل گیری راهبردهای گوناگون جامعه شناسی تاریخی در غرب به اجمال توضیح داده شود و سپس کاربست این راهبردهای چهارگانه در مورد نم ...

هدف این تحقیق بررسی گونه شناسی اجتماعی طرفداران فوتبال و روند شکل گیری آنها است. به منظور مطالعه این موضوع از نظریه کنش متقابل نمادین به عنوان چارچوب نظری و همچنین از روش تحقیق، پیمایشی و میدانی استفاده شده است. تماشاگران حاضر در ورزشگاه با توجه به تعداد حضور، مشاهده میدانی محقق و تحقیقات پیشین به سه دسته مقطعی، منظم، و متعصب تقسیم و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 368 نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنا ...

فرایند استخراج فاز جامد (SPE) یکی از روشهای برتر استخراج است که به عنوان روشی حساس و گزینشی جهت پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یونهای فلزی کاربرد روزافزونی یافته است. در این تحقیق، یک نوع جدید از نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با آلومینا، به همراه فعال کننده سطحی ( سورفکتانت ) تریتون ایکس 114 و لیگاند 1-(2- پیریدیل آزو) 2 - نفتول (PAN) جهت گونه شناسی یونهای کروم (III) و کروم (VI) استفاده گردید. آزمایش در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، یونهای فلزی کروم (III) به وسیله لیگاند مورد نظ ...

برخی از صحابه پیامبر با توجه به جایگاه سیاسی و نظامی خویش، با حمایت‌هایی که از معاویه طی سال های 17 – 60 ه ق به انجام رساندند، در تکوین و استمرار امارت و خلافت او نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. بررسی چگونگی و میزان حمایت افراد موردنظر از معاویه از اهداف مهم این پژوهش به حساب می آید. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی به بررسی میزان تراکم صحابه حامی در یکی از چهارسنخ حامی کامل، حامی فعال، حامی نیمه فعال و حامی منفعل از طریق به کارگیری روش بسامدسنجی با تکیه بر پنج متغیر وابستگ ...

در این پژوهش روشی ساده و حساس برای گونه‌شناسی و اندازه‌گیری مقادیر اندک سریم(IV) در نمونه‌های شیشه با استفاده از ترکیب 1و4-دی‌آمینوآنتراکینون مورد بررسی قرار گرفته است. اساس این روش بر پایه اکسایش ترکیب رنگی 1و4-دی‌آمینوآنتراکینون حل شده در فاز آلی، توسط سریم(IV) موجود در شیشه در محیط اسیدی می‌باشد. به‌این ترتیب با اندازه‌گیری کاهش در مقدار شدت فلورسانس عامل رنگی با استفاده از روش اسپکتروفلورومتری (در طول موج تهییجی 590 نانومتر و طول موج نشری 614 نانومتر) به‌طور مستقیم غلظت س ...

پژوهش حاضر ماهیت تجربه دینداری و انواع آن و همچنین میزان انطباق تجارب مذکور با اهداف اعتقادی نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را از منظر دانش آموختگان این نظام بررسی کرده است.این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه انجام شد. دوازده دانش‌آموخته نظام با روش نمونه‌‌گیری هدفمند از بین خانواده‌های دیندار و غیر دیندار انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته و عمیق انجام شد. آنگاه متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش در قسمت توصیف تجارب د ...

اگر نیک بنگریم، شاهد آنیم که امروزه دوسوگرایی و بعضا چندگانگی، ارکان مختلف زندگی ما انسانها را در بر گرفته است و باعث ایجاد مسائل اجتماعی قابل پژوهش شده است.در ریشه یابی ای که در خصوص بسیاری از مسائل کنونی، به عمل می آوریم، بررسی گذشته تاریخی را ارزنده ترین راهگشا می یابیم ،به این ترتیب، پژوهش فوق در راستای کشف خاستگاه مسئله دوسوگرایی دوران کنونی، بررسی دوسوگرایی( دوگانگی) در دوران قاجار را موثر دانسته و بر پایه این فرض: " نوع شناسی دوسوگرایی جامعه شناختی در سفرنامه های خارج ...