عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 284

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از نشانگرهای مولکولی در سال‌های اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌ها و حیوانات حفاظت شده کاربرد گستردهای یافته است. همچنین، میزان چند شکلی بدست آمده از نشانگرهای ژنتیکی، یکی از پارامترهای قابل ارزیابی برای مطالعه جمعیت‌ها و درک تفاوتهای ژنتیکی آن‌ها است. در این پژوهش چند شکلی پروموتر ژن لپتین در گوسفندان مهربان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نمونه‌های خون از 155 رأس گوسفند مهربان از دو گله‌ی تحت نظارت جهاد کشاورزی استان همدان گرفته شد. استخراجDNA با استفاده ...

به منظور بررسی اثرات سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته بر قابلیت هضم مواد مغذی، متابولیسم نیتروژن، خصوصیات تخمیری شکمبه و فراسنجه های خونی در گوسفند کرمانی، از 4 راس بره نر نژاد کرمانی با میانگین وزنی 2/5± 32 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین 4*4 در 4 دوره 21 روزه استفاده شد. هچنین, تاثیر سیلو کردن بقایای حاصل از پوست گیری پسته بر ترکیب شیمیایی آن بررسی شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد (بدون سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته)، 2) جیره دارای 7 درصد سیلاژ بقایای حاصل از ...

این پژوهش به منظور مطالعه آسیب شناسی و تشخیص مولکولی بیماری اکتیمای واگیر با روش PCR و تفریق آن از بیماری های آبله گوسفندی– بزی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تعیین توالی نوکلئوتیدی محصول PCR و مقایسه آن با بانک ژن در 50 راس گوسفند و بز (به تعداد مساوی) مشکوک به اکتیمای واگیر در مناطق درگیر استان فارس انجام گرفت. 50 نمونه بافتی جمع آوری شده از گوسفندان و بزهای مشکوک به این بیماری همگی به صورت ضایعات پوستی (در پوزه و یا بر روی لثه) بودند که هر نمونه به دو قسمت تقسیم گردید و با حف ...

نوسان قیمت در یک سطح بازار مانند سرمزرعه گوشت گوسفند علاوه بر فاکتورهایی که مستقیماً بر ‏نوسان قیمت سرمزرعه اثر دارند، به فاکتورهای اثرگذار بر نوسان قیمتی نهاده‌های تولیدی و قیمت خرده‌فروشی گوشت گوسفند نیز بستگی دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل اثرات ‏سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح ‏نهاده‌های تولیدی، سطح خرده‌فروشی و سطح سرمزرعه گوشت گوسفند می‌باشد. بدین منظور از الگوی ‏خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعم ...

تیوردوکسین ردوکتاز آنزیمی با عملکرد های متعدد از قبیل شرکت در واکنش های احیا کننده، سنتز پروتئین، سنتز DNA، تنظیم عملکرد فاکتورهای رونوشت برداری، تنظیم آپوپتوزیس، و تنظیم فعالیت سیستم ایمنی می باشد . تیوردوکسین ردوکتاز در گونه های متعددی تعیین توالی شده است. توالی ژن تیوردوکسین ردوکتاز در گوسفند مشخص نیست و گزارشی در این مورد وجود ندارد. نقش این آنزیم نیز در گوسفند نامشخص است. در این بررسی تلاش شد تا توالی این ژن را در گوسفند تعیین کنیم. جهت تعیین توالی ژن تیوردوکسین ردوکتا ...

به منظور بررسی مصرف تانن و تاثیر آن بر پارامترهای میکروبی شکمبه در گوسفند تالشی و جداسازی ایزوله های باکتریایی تجزیه کننده یا مقاوم به تانن و استفاده از آن بعنوان افزودنی باکتریایی، سه آزمایش انجام شد.ابتدا ارزش غذایی پوسته پسته صنعتی خشک، پوسته پسته آفتاب خشک، تفاله انگور با تانن کم، تفاله انگور با تانن زیاد و یونجه به روش های آنالیز شیمیایی ارزیابی شد. ترکیب شیمیایی (گرم در کیلو گرم ماده خشک) برای مواد خوراکی فوق ذکر بترتیب ماده آلی، 894، 878، 958، 961 و 913؛ پروتئین خام 17 ...

این مطالعه به صورت مقطعی بر روی گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان از پاییز 89 تا پاییز 90، برای تعیین شیوع هیداتیدوزیس انجام شد. از مجموع 1643 گوسفند آزمایش شده، (%10/4) 165 رأس و از مجموع 2002 بز آزمایش شده (%3/69) 74 رأس آلوده به کیست هیداتید بودند. نتایج بدست آمده، نشان داد که به ترتیب در گوسفند و بز 246 و 91 ارگان آلوده به کیست هیداتید وجود دارد. آلودگی ریه، کبد، ماهیچه ها و کلیه ها در گوسفند به ترتیب 49/59 درصد، 47/96، 21/1 درصد، 1/21 درصد و در بز 43/95 درص ...

لینگواتولا سراتا انگلی با گسترش جهانی و یکی از بیماری‌های زئونوتیک به شمار می‌رود. فرم بالغ آن در مجاری بینی سگ و سگ‌‌سانان ( میزبان اصلی) و مراحل لاروی آن در کبد، ریه و غدد لنفاوی مزانتر نشخوارکنندگان (میزبان واسط) زندگی می‌کنند. انسان در اثر خوردن تخم یا نوچه انگل مبتلا می‌شود. آلودگی در میزبان واسط فاقد نشانه بالینی است و تا کنون روش سرولوژیکی برای تشخیص آن در میزبانان واسط به ویژه علف‌خواران ارائه نشده است، بنابراین هدف از انجام این مطالعه که برای اولین بار در جهان انجام ...

پروتئین CIB4 یکی از اعضای خانواده‌ی پروتئین‌های متصل‌شونده به کلسیم و اینتگرین، CIB، می‌باشد که در باروری بالا موثر است. این پروتئین دارای 2 توالی نکلئوتیدی L-CIB4 و S-CIB4 می‌باشد. تا کنون وظایف بیولوژیکی CIB4 در پستانداران به خوبی مشخص نشده، به هرحال اخیراً به دلیل اثر بالقوه CIB4 در افزایش باروری توجه زیادی به این پروتئین شده است. لذا با توجه به نقش و اهمیت این پروتئین بر باروری، در مطالعه حاضر بیان این ژن در گوسفند کرمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه بیان ژن C ...