عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند گورپی در باختر شهر بندرعباس و در جنوب کوه نمکی خمیر، رخنمون های خوبی دارد. برشی از این سازند درگستره فوق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند گورپی با ستبرای 520 متر در این برش سنگ چینه نگاری، شاملسنگ آهک و مارن است. به منظور مطالعه کانی شناسی نهشته های مارنی این سازند ، 9 نمونه از بخش های زیرین، میانی و فوقانی برداشت و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی این نمونه ها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در این نهشته ها، کانی کلسیت به عنوان کانی اصلی و کانی های رسی کا ...

دراین پژوهش نانوفسیل های آهکی درقسمتهای بالایی سازند گورپی قسمت های ابتدایی سازند پابده برش کبیرکوه جهت بررسی مرز کرتاسه ترشیاری K/T مورد مطالعه قرارگرفته اند بررسی دقیق نانوفسیلهای آهکی درمحدوده مورد مبحث منجر به شناسایی 48جنس و 99گونه شد با توجه به گونه های شاخص هفت زون زیست چینه شناسی NP1- NP6 CC26 مطابق با زونهای استاندارد جهانی برای محدوده چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید برهمین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی ازمایستریشتین پسین تا انتهاب پالئوسن پیشین بخش پایینی زون NP ...

به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در شمال شرق شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه‌‌هایی از فرامینیفرهای کرتاسه پسین مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایه‌های مورد نظر 160 متر اندازه‌گیری شده است. این لایه‌ها بیشتر از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز با میان لایه‌های سنگ آهک نخودی رنگ و ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ و سیلتی تشکیل شده است. در بررسی‌های بیواستراتیگرافی تاکنون 14 جنس و 16 گونه مختلف از فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک شناسایی و معرفی شده‌اند که بر اساس آن‌ه ...

مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت های میادین سلمان، رسالت و سیری ازحوضه شرقی خلیج فارس با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبفه بندی ژنتیکی انجام شده است پارامترهای مختلف ژئوشیمیایی (داده های راک اول، پارامترهای بیومارکری، داده های ایزوتوپهای پایدار کربن و گاز کروماتوگرافی )مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگ مادر مولد این نفت ها دریایی حاوی مواد آلی تیپ II و در شرایط احیایی نهشته شده اند. بر مبنأ مقادیر استران های منظم (C27,C28 & C29 استران (و دیگر پارامترهای ژئو شی ...
نمایه ها:
نفت | 
گژدمی | 
گدوان | 
گورپی |