عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین فرمول کودی مناسب برای گوجه‌فرنگی رقم ردکلاد در منطقه طرحی با استفاده از روش آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار سطح ازت چهار سطح فسفر (با مصرف پتاسیم و کود حیوانی بطور یکنواخت ) در سه تکرار بمدت 3 سال در مزرعه تحقیقاتی دکتر نخجوانی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. شمای طرح عبارتست از: کرت تکرار تیمار 57=3 × 19 K100 P0 N0 N120P90 + P60 × N60 M20 P90 N ...

بمنظور تعیین فرمول کودی مناسب برای گوجه فرنگی رقم ردکلاد درمنطقه طرحی بااستفاده ازروش آماری بلوکهای کامل تصادفی باچهارسطح ازت چهارسطح فسفر(بامصرف پتاسیم وکود حیوانی بطور یکنواخت ) درسه تکراربمدت دوسال درمزرعه تحقیقاتی دکترنخجوانی بمورد اجراگذاشته میشودشمای طرح عبارتست ازN0 P0 K100 : 57 کرت 3 = تکرار 19 تیمار N60 x P60 + N120P90 = N120 P90 M20 N180 P120 ...