عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ر ابتدای سال 1379 نمونه های گندم خریداری شده از مراکز خرید گندم سراسر سر استان خوزستان جمع آوری شده و میزان آلودگی آنها با گال نماتد مشخص گردید. سپس طبق روال سالهای گذشته طرح بررسی واکنش مقاومت در آزمایش گلدانی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز به اجرا درآمد (همزمان با کشت گندم در استان خوزستان) و هم اکنون مراحل داشت خود را می گذراند تا در بهار سال 1380 میزان آلودگی تیمارهای مختلف مشخص و تجزیه و تحلیل آماری برای آنها صورت گرفته و گزارش نهایی طرح تهیه گردد. ...

جهت اجرای این تحقیق در پاییز سال 78 در منطقه کرج 20 لاین گندم دوروم و 15 لاین گندم نان ارسال شده از ایکاردا مطابق نقشه کشت گردید. علاوه بر لاین های ارسالی از ایکاردا سه رقم گندم نان و چهار رقم گندم دو روم که توسط بخش غلات معرفی شده بود در آزمایش مذکور در کرج کشت شد. به منظور تعیین درصد آلودگی ساقه ها، در زمان رسیدن دانه های گندم نسبت به تعیین تعداد ساقه های سالم و آلوده (محتوی لارو) اقدام و درصد آلودگی به زنبور ساقه خوار غلات محاسبه شد. نتایج از نظر آماری تجزیه واریانس و میان ...

در این بررسی بمنظور ارزیابی ارقام گندم نان رقمهای داراب 2 و آتیلا 5 و گندم دوروم ارقام شوا و سیمره و همچنین ارقام جو ( رقم گرگان و ماکوئی) نسبت به نماتد گالزای گندم انتخاب گردیدند و تیمارهای مورد نظر بررسی آنها اعمال و در داخل گلدان کشت گردیدند و همچنین در مراحل مختلف فنولوژیکی نسبت به بررسی بیولوژی نماتد برروی آنها اقدام گردید و در نتیجه دو رقم جو( ماکوئی و گرگان) مقاوم و ارقام نان( داراب 2 و آتیلا5 ) و ارقام دوروم (سیمره و شوا) حساس بودند. ...
نمایه ها:
واکنش | 
رقم | 
گیاه | 
جو | 

در این بررسی که به منظور تعیین توارث پذیری عمومی و اثرات تعداد پنجه بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان بهاره طی سالهای 1376- 1374 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران انجام گرفت 16 ژنوتیپ مختلف گندم نان بهاره در 7 محیط متفاوت از لحاظ رژیمهای حرارتی و رطوبتی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس تعداد پنجه در بوته در محیط های مختلف، واریانس ها و ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی توارث پذیری عمومی و می ...
نمایه ها:
توارث | 
پنجه | 

این بررسی به منظور دستیابی به منابع ژنتیکی با ارزش گندم نان که واجد صفات مطلوب کیفی و خصوصیات زراعی مناسب نظیر مقاومت به خشکی، گرما، امراض ، خوابیدگی بوته و سایر ناسازگاریهای محیط کشت در منطقه دیم گرمسیری گچساران باشند بر روی 100 لاین و رقم گندم نان ارسالی از موسسه تحقیقاتی ایکاردا اجرا گردید. پس از برداشت و جداسازی دانه و توزین آنها با استفاده از نمودار نسبت به مقایسه عملکرد دانه ارقام جدید با رقم شاهد اقدام گردید و نهایتا" تعداد 33 لاین و رقم که از لحاظ عملکرد دانه نسبت به ...

مراحل مختلف زیستی آفت مورد بررسی قرار گرفت، حشرات بالغ از نیمه سوم اردیبهشت ماه ظاهر شده و لاروها از اوایل خرداد ماه شروع به فعالیت نموده و تا نیمه دوم تیر ماه فعال هستند و بعدا جهت شفیره شدن خود را به منطقه طوقه می رسانند بعد از آمار برداریهای لازمه و بررسیهای انجام شده تمام ارقام مورد آزمایش بوسیله کارگر از مزرعه برداشت شده و همراه با طوقه های مربوطه به آزمایشگاه منتقل گردید. و با شمارش ساقه های آلوده و سالم هر رقم درصد آلودگی مشخص گردید و در آزمایش مربوطه به گندم نان رقم ش ...

در سال 79 بذور گیاهان آزمایشی گندم نان، گندم دوروم و جو مطابق الگوی پیشنهادی طرح با تیمارهای 1، 2، 4 و 8 عدد گال (با جمعیت متوسط هر عدد گال 18560 عدد پوره سن دوم) مایه زنی و در گلخانه کاشته شده است. دو هفته بعد از کاشت، آماربرداری از وضعیت رشدی گیاهان و ثبت علائم آلودگی شروع شده است. علائم آلودگی به نماتد بر روی ارقام گندم مهدوی- آزادی- باداروس و عمرابی مشاهده و جمعیت پوره سن دو بر روی یک برگ به ترتیب بین 550-50، 870-50، 850-50، 350-50 عدد شمارش گردید. بر روی ارقام آزادی و یا ...

اولین و مهمترین گام در جهت موفقیت در هر برنامه اصلاح نباتات ، انتخاب والدین مناسب برای برنامه دورگ گیری می‌باشد. در این راستا ، ارقامی مناسب شناخته می‌شوند که علاوه بر دارابودن صفت موردنظر در حد مطلوب ، قابلیت ترکیب پذیری خوبی با سایر ارقام بمنظور انتقال صفت مطلوب خود به آنها را داشته باشد. در این تحقیق هشت رقم گندم نان به نامهای قدس ، کراس امید ، سری 82 ، سبلان ، سرداری ، بولائی ، طبسی و البرز در سال 1370 در یک برنامه دورگ گیری به روش دی آلل کامل ، مشتمل بر کراس‌های معکوس ، ...

کیفیت کلیه فرآورده های غذایی بستگی به کیفیت مواد اولیه آن دارد و ماکارونی نیز به عنوان یک ماده غذایی مهم که مصرف همگانی دارد از این قاعده مستثنی نمی باشد. در حال حاضر ماکارونی به عنوان یکی از مقبول ترین غذاها در دنیا مصرف می شود و جایگاه این محصول در سبد غذایی خانواده های ایرانی به تدریج در حال تثبیت می باشد. در اکثر کشور های جهان ماکارونی عمدتا از گندم دوروم تهیه می گردد، اما در کشور ما معمولا با انتخاب گندم های سخت و با افزودن مواد کمکی سعی می شود ماکارونی شبیه به خصوصیات م ...