عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عملکرد رقم گندم دوروم استورک 4166 کیلوگرم در هکتار و عملکرد رقم مهدوی 8000 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. ...

بمنظور دستیابی به بهترین و پرمحصولترین لاینها وارقام گندم این طرح در دوآزمایش که جمعا با 127 لاین ورقم است اجراخواهدشد-1: آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با شرکت 107 لاین ورقم بادو شاهدقدس وآزادی ازطریق رسم نمودار مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد لاینها وارقام پرمحصول و برتر ازشاهدها انتخاب و برای آزمایشات تکراری سال بعد درنظر گرفته میشوند -2 آزمایش A.Test شامل 20 رقم گندم که ازمشهد ونیشابور دریافت گردیده ودرقالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مقایسه وبررسی میشوند بعدازبرداش ...

با مصرف 200 کیلوگرم کود اوره، 150 کیلوگرم کود سوپر فسفات و 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای تیمارها، متوسط عملکرد گندم مهدوی 5/2683 گندم کراس آزادی 5/2672 و گندم روشن (شاهد) 3325 کیلوگرم در هکتار بود. ...

این طرح شامل هشت آزمایش بین‌المللی بشرح زیر بوده است : الف - آزمایشات مشاهده‌ای بدون تکرار شامل BYDV, WON-FA دریافتی از ایکاردا و IBWSN دریافتی از سیمیت مجموعا با 635 لاین و رقم، شاهد آزمایشات IBWSN, WON-FA رقم گندم مهدوی و در مورد BYDV ارقام مهدوی و الموت و YAVAROS بودند. محصول ارقام هر سه آزمایش از طریق رسم نمودار با شاهد مقایسه شدند و با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و میزان عملکرد و مقاومت به بیماریها و پایداری عملکرد در ایستگاههای مختلف و برتری نسبت به شاهد بترتیب 29 و 1 و ...

میانگین عملکرد مزرعه شاهد 3200 کیلوگرم در هکتار (رقم مهدوی). میانگین عملکرد مزرعه طرح 3600 کیلوگرم در هکتار (رقم کراس آزای). میانگین عملکرد مزرعه طرح 3800 کیلوگرم در هکتار (رقم کراس اروند). اختلاف عملکرد رقم کراس آزادی نسبت به مهدوی 400 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم کراوس اروند نسبت به مهدوی 600 کیلوگرم در هکتار. ...

با در نظر گرفتن 20% از هزینه های مستقیم ترویج به عنوان هزینه سر بار و همچنین در نظر گرفتن 103563 هکتار به عنوان سطح زیر کشت گندم استان در سال 81-80 ، هزینه ترویج یک هکتار گندم قابل محاسبه بود . به منظور برآورد در آمدهای ناشی از اصلاح و معرفی رقم مهدوی در مناطق مختلف استان اصفهان، آمار میزان توزیع بذراصلاح شده از سال معرفی از شرکت خدمات حمایتی استان اخذ گردید. جدول 6، اطلاعات میزان رقم مذکور را در سطح استان از سال 1375 تا 1381 نشان می دهد . از آنجا ئیکه برای محاسبه درآمد فوق آ ...

میانگین عملرکد رقم کراس اروند 4441 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم کراس آزادی 4732 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم شاهد مهدوی 4714 کیلوگرم در هکتار. ...

عملکرد شاهد رقم مهدوی 4842 کیلوگرم و رقم قدس، 4368 کیلوگرم و عملکرد طرح رقم کویر 4705 کیلوگرم در هکتار بوده است با توجه به میانگین ارقام طرح و شاهد بطور کلی رقم کویر از نظر کشت در اراضی شور و زودرس تر بودن و مقاومت به ریزش ، ورس نسبت به ارقام شاهد قابل توصیه می باشد. ...

متوسط عملکرد 10-75-‏‎M‎‏ برابر 2280، رقم مهدوی 2561 و رقم روشن 2879 کیلو گرم در هکتار بود. روش کاشت خشکه کاری در اراضی با بافت سنگین باعث کاهش درصد سبز و کاهش عملکرد شده است. علاوه بر این عدم بارندگی و وجود خشکسالی اخیر نیز روی این مزارع تاثیر منفی داشته است. در منطقه زاهدان علاوه بر کاهش نزولات جوی، طوفان شدید نیز در مرحله دانه بستن باعث بادزدگی و کاهش عملکرد محصول شده است. ...