عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور دستیابی به بهترین و پرمحصولترین لاینها وارقام گندم این طرح در دوآزمایش که جمعا با 127 لاین ورقم است اجراخواهدشد-1: آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با شرکت 107 لاین ورقم بادو شاهدقدس وآزادی ازطریق رسم نمودار مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد لاینها وارقام پرمحصول و برتر ازشاهدها انتخاب و برای آزمایشات تکراری سال بعد درنظر گرفته میشوند -2 آزمایش A.Test شامل 20 رقم گندم که ازمشهد ونیشابور دریافت گردیده ودرقالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مقایسه وبررسی میشوند بعدازبرداش ...

این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام قدس - بک‌کراس روشن - فلات و هیرمند با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجرا شد در کرتهای اصلی 4 تاریخ کاشت (30 مهر - 15 آبان - 30 آبان - 15 آذر) و در کرتهای فرعی 4 رقم یادشده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به شرح زیر می‌باشد: الف ) بدون درنظر گرفتن تاریخ کاشت بیشترین عملکرد مربوط به رقم قدس با متوسط عملکرد 4740 کیلوگرم در هکتار است . ب ) بدون درنظر گرفتن رقم بیشترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت 15 آبان با متوسط عم ...

این آزمایش در طرح کرتهای خرد شده با 12 تیمار و چهار تکرار شامل 48 کرت آزمایشی انجام شد. نتایج تجزیه مرکب نشان می‌دهد که اثر فرمولهای کودی در سطح آماری پنج درصد معنی‌دار بوده و باعث افزایش عملکرد محصول تا سطح مصرف N90P60 برای گندم فلات و N135P90 برای گندم قدس شده است . در این آزمایش حداکثر عملکرد محصول از تیمار کودی N90P60 در گندم فلات و N135P90 در گندم قدس به ترتیب معادل 5/8 و 6/2 تن در هکتار عاید گردیده است . ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 

بمنظور بررسی مقایسه عملکرد گندم فلات و قدس توصیه شده از طرف موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر در کنار رقم محلی طبسی در هریک از محلهای اجرای طرح با انتخاب سه هکتار زمین مناسب کشت گندم و تقسیم آن به سه قسمت مساوی و کاشت هر یک از ارقام در هر قطعه با میزان بذر مصرفی 150 کیلوگرم در هکتار و کود فسفات آمونیم بمیزان 150 کیلوگرم و دویست کیلوگرم کود اوره در نیمه اول آبان ماه بصورت ردیفی و رعایت آبیاری مطابق با عرف محل طرح بمرحله اجرا درآمد. کلیه عملیات زراعی از کاشت و زمان برداشت برا ...

این تحقیق بمنظور تعیین مناسب‌ترین کاشت و میزان بذر گندم قدس جهت دستیابی به حداکثر محصول با استفاده از طرح آماری کرتهای نواری در 4 تکرار انجام شد. کرتهای افقی 5 تاریخ کاشت از 5 مهر به بعد بفاصله 15 روز و در کرتهای عمودی 4 میزان بذر 350، 400، 450، 500 دانه در مترمربع قرار گرفت . نتایج عملکرد دانه براساس موازین آماری طرح مربوطه تجزیه و تحلیل شده و مقایسات به روش دانکن انجام گردید. الف : در بررسی اثر تاریخ کاشت بیشترین عملکرد از تاریخ کاشت 20 آبانماه بدست آمد که بطور مت ...

بمنظور انطباق یافته تحقیقاتی حاصل از نتایج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر معرفی رقم جدید برای مناطق سرد منطقه این طرح در منطقه سردسیر شهرستان مذکور با سطحی معادل 2 هکتار در مقابل شاهد محلی گندم امید با مصرف 180 کیلوگرم بذر و 160-200 کیلوگرم کود اوره و 200 تا 180 کیلوگرم کود فسفات آمونیم و رعایت نکات فنی و توصیه‌های تحقیقات به مرحله اجرا درآمد نتایج حاصل از اجرای طرح بشرح زیر می‌باشد: شهرستان، دهستان، نوید، امید، قدس ، خوف بالا، 3500، -، 3100، بیرجند، سربیشه، 350 ...

بمنظورتعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای 5 رقم جدید و امیدبخش گندم بااستفاده از طرح آماری کرتهای خردشده نواری (Stnip Plot) درچهار تکراراین بررسی انجام می شود چهار تاریخ کاشت بفواصل 15 روز از پانزدهم مهر ماه به بعد در کرتهای اصلی و پنج رقم گندم در کرتهای فرعی قرار می گیرند.در طول دوره رشد یادداشت برداریهای لازمه انجام شده ونتایج عملکرد دانه کرتهای آزمایشی وهمچنین اجزاء متشکله عملکرد مورد تجزیه واریانس و تجزیه رگرسیونی قرار خواهد گرفت . درخاتمه آزمایش اثرات متقابل سال با سایرعوام ...

رقم جدید گندم شماره 12 در مراکز تحقیقاتی در شرایط شوری بالای خاک (14715 و 7450 میکرمو بر سانتیمتر) در سال 69-70 و 70-71 در مقایسه با شاهدها و همچنین در آزمایشات یکنواخت سراسری 70-71 در محیط با حاصلخیزی خوب نسبت به رقم قدس (بعنوان شاهد) از عملکرد بالاتری برخوردار بوده و دارای سازگاری وسیع می‌باشد. بمنظور اختصاص بخشی از سطح زیر کشت گندم منطقه به این رقم در این طرح رقم شماره 12 در کنار ارقام قدس و روشن که بعنوان شاهد خواهند بود کشت گردید و عملکرد آنها در شرایط زارع مقایسه شد. سط ...

این طرح در قالب طرحهای دوبار خردشده و با سه تکرار می‌باشد. کرتهای اصلی شامل میزانهای متفاوت آبیاری براساس 50 درصد و 70 درصد و 90 درصد از طشتک کلاس A در کرتچه‌های فرعی درجه یک دورههای مختلف آبیاری براساس 12 و 18 و 24 روز و در کرتچه‌های فرعی درجه دو ، دو رقم گندم (روشن- قدس ) مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...