عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 154

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به منظور مقایسه عملکرد ارقام گندم شماره 11 و فلات ، حاصله از تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول منطقه (قدس ) و در شرایط آبی به اجرا در آمد. ارقام جدید از نظر عملکرد ، مقاومت به امراض و کودپذیری برتری دارند. در هر منطقه 3 هکتار زمین انتخاب و به سه قسمت مساوی تقسیم گردید و هر رقم در یکی از قطعات کشت شد میزان بذر مصرفی با ردیفکار 150-170 کیلوگرم در هکتار ، کود مصرفی 220 کیلوگرم و مقدار اوره مورد نیاز 170 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. سایر عملیات زراعی ...

بمنظور دستیابی به بهترین و پرمحصولترین لاینها وارقام گندم این طرح در دوآزمایش که جمعا با 127 لاین ورقم است اجراخواهدشد-1: آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با شرکت 107 لاین ورقم بادو شاهدقدس وآزادی ازطریق رسم نمودار مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد لاینها وارقام پرمحصول و برتر ازشاهدها انتخاب و برای آزمایشات تکراری سال بعد درنظر گرفته میشوند -2 آزمایش A.Test شامل 20 رقم گندم که ازمشهد ونیشابور دریافت گردیده ودرقالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مقایسه وبررسی میشوند بعدازبرداش ...

در این طرح بمنظور مقایسه عملکرد گندم فلات حاصله از تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محل کشت می‌شود. سطح رقم جدید ( فلات ) یک هکتار و رقم متداول منطقه ( چناب ) یک هکتار ، مقدار کود 50 کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار ، مقدار بذر 50 کیلوگرم در هکتار بوسیله دستگاه عمیق کار کشت و مقدار 50 کیلوگرم اوره بصورت سرک مصرف ، سایر مصرف ، سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی عملیات مندرج در طرح در 3 دهستان جمعا 6 هکتار اجرا می‌شود ...

بمنظور بررسی مقایسه عملکرد گندم فلات و قدس توصیه شده از طرف موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر در کنار رقم محلی طبسی در هریک از محلهای اجرای طرح با انتخاب سه هکتار زمین مناسب کشت گندم و تقسیم آن به سه قسمت مساوی و کاشت هر یک از ارقام در هر قطعه با میزان بذر مصرفی 150 کیلوگرم در هکتار و کود فسفات آمونیم بمیزان 150 کیلوگرم و دویست کیلوگرم کود اوره در نیمه اول آبان ماه بصورت ردیفی و رعایت آبیاری مطابق با عرف محل طرح بمرحله اجرا درآمد. کلیه عملیات زراعی از کاشت و زمان برداشت برا ...

طرح تحقیقاتی تعیین آب مورد نیاز گندم رقم فلات به روش گراویمتری در سال 1371-1372 در داراب با طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 تیمار 30، 50، 70 و 90 درصد کسر رطوبت از میزان کل رطوبت قابل استفاده در 5 تکرار جمعا 20 کرت به مرحله اجرا درآمد. نتایج حاصله از آبیاری سال 1372 نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف آزمایش وجود نداشته گرچه تیمار D3 با میانگین عملکرد 8428 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را با 9 درصد برتری نسبت به تیمار D1 با 7714 کیلوگرم در هکتار محصول داشته ا ...
نمایه ها:
گندم | 

نتیجه: مقایسه رقم فلات حاصل از نتایج مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با رقم رایج منطقه در شرایط زارعین، این طرح به اجرا درآمده سطح زیرکشت هر رقم 2 هکتار، میزان کود فسفات آمونیم 200 کیلوگرم و کود اوره 200 کیلوگرم در هکتار و بذر مصرفی 150 کیلوگرم در هکتار به مصرف 16 هکتار به اجرا درآمد که نتایج بشرح زیر میباشد: دهستان عملکرد فلات عملکرد قدس (شاهد) مشکین‌آباد 6171 کیلوگرم 4503 کیلوگرم رزگان 7361 کیلوگرم 5648 کیلوگرم تپه قشلاق 4890 کیلوگرم 5372 کیلوگرم قزلحصار 9675 کی ...

در این طرح بمنظور مقایسه عملکرد گندم مارون و فلات حاصله از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محلی کشت گردید. سطح هر رقم یک هکتار میزان بذر 150 کیلوگرم در هکتار و میزان کود 150 کیلوگرم کود فسفات و 100 کیلوگرم کود اوره در هکتار ، در هر قطعه از مزارع پاشیده شد. سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی عملیات مندرج در طرح در مزارع انجام گردید این طرح جمعا در سطح 9 هکتار ، 3 شهرستان و 3 روستا اجرا گردید ...

این طرح در قالب اسپلیت پلات با کرت اصلی ازت شامل 4 سطح 90-45-0 و 125 کیلوگرم در هکتار و در کرت فرعی میزان بذر گندم فلات با مقادیر 600-500-400 و 700 بوته در متر مربع در 4 تکرار به اجرا درآمده است . عملیات تهیه زمین و کاشت بذر در پائیز سال 71 انجام پذیرفته است ...

میانگین عملکرد رقم چمران 5650 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم فلات 4266 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد طرح با شاهاد 1348 کیلوگرم در هکتار ...