عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین سهم فتوتیپی و ژنوتیپی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و دستیابی به مشخصات تیپ ایده‌ال گندم پائیزه در اصفهان در سال زراعی 71-72 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف آباد آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. مواد آزمایشی شامل شش رقم گندم اصلاح شده آزادی، امید، بزوستایا، روشن2- قدس و کرج 2- و14 لاین آزمایشی بود. اختلاف 19 روزه ژنوتیپ‌ها در گلدهی تحت تاثیر دمای محیط به 4 روز در گرده افشانی و 8 روز در رسیدگی تقلیل یافت تعداد پنجه در ...