عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر استفاده از کود زیستی نیتراژن بر عملکرد و برخی خصوصیات رشد سه رقم گندم دیم سرداری، آذر 2 و هما، آزمایشی در ایجرود- استان زنجان به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 12 تیمار در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. فاکتور اول شامل: ارقام گندم دیم سرداری، هما و آذر 2. فاکتور دوم سطوح تلفیق بذر با کود نیتراژن شامل (N(0: شاهد (بدون بذر مالی با نیتروژن و بدون مصرف کودنیتروژن )، (N(1: بذرمالی طبق توصیه کارخانه، (N(2: بذر مالی دو برابر توصیه کارخان ...

بمنظور بررسی عکس‌العمل کمی و کیفی گندم دیم نسبت به مصرف مقادیر و منابع مختلف میکروالمنت روی و همچنین مطالعه اثر مقادیر فسفر قابل جذب خاک در بروز کمبود این عنصر در زراعت گندم دیم طرحی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی دارای مقادیر 0، 10، 20 کیلوگرم روی خالص از منابع سولفات روی و اکسید روی و یک تیمار اضافی بمقدار ده تن کمپوست تهران جمعا به تعداد 7 تیمار در چهار تکرار در چهار محل به اجرا درمی‌آید. ...
نمایه ها:
کمیت | 
کیفیت | 

در مدل سازی عملکرد گندم دیم همواره مدل هایی بر پایه روش های رگرسیونی و توابع تجربی با در نظر گرفتن عوامل موثر مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفته است. حال آنکه در بسیاری از موارد استفاده از رگرسیون کلاسیک در مدل سازی عملکرد دیم عملا غیر علمی می باشد. چرا که دقت در اندازه گیری متغیر ها از پیش فرض های رگرسیون کلاسیک می باشد. از آنجا که کشت دیم معمولا در مناطقی صورت می گیرد که داده های دقیقی از آن مناطق در دسترس نمی باشد، نمی توان به نتایج مدل های رگرسیونی اعتماد کرد. برای مثال ...

بارندگی نقش مهمی درکشت دیم دارد. با توجه به کمبود مقادیر بارش در کشور ایران، دیم کاری از سابقه طولانی برخوردار است. مقادیر بارش نسبت به سایر عناصر و عوامل اقلیمی بیشترین تأثیر را در تولیدگندم دیم دارد. همچنین میزان عملکرد این محصول استراتژیک به مقدار بارندگی سالانه و توزیع بارش ماهانه در طول رشد بستگی دارد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش بارندگی در جهت تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم در استان چهارمحال و بختیاری است. به همین منظور، بررسی جامعی بر اساس آمار بلند مدت ...

شناخت آب و هوا و بررسی تاثیر عوامل آب و هوایی بر عملکرد گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید آن ها محسوب می شود. با بررسی های آب و هواشناسی کشاورزی و شناخت دقیق روابط بین آب و هوا و گیاهان زراعی می توان به مقادیر تولیدات بهینه نزدیکتر شد. نظر به اهمیت عوامل آب و هوایی در تولیدات دیم و نیز با توجه به نقش دیم زارها در تولید حدود نیمی از تولید گندم کشور و همچنین به علت توانائی های بالقوه دیم زارهای استان آذربایحان شرقی، در این پژوهش ارتباط بین تعدادی از متغیرهای آب و هوای ...

در سال 1365 وضعیت آفت در اماکن تابستانی و زمستانی بررسی ، در سالهای 1366 و 1367 در مناطق سن خیز مزارعی در کوهپایه و مجاور اماکن زمستانی و همچنین مزارعی در دشت‌های مجاور با فاصله صفر تا 1500 متر از اماکن زمستانی جهت بررسی تغییرات تراکم جمعیت و میزان خسارت آفت ، انتخاب و برای تعیین رابطه این دو فاکتور مهم ، ریزش سن مادر به مزارع تا زمان برداشت محصول آماربرداریهای مربوطه بطور مرتب و هفتگی انجام گردید. در زمینه تغییرات تراکم جمعیت ، مشاهده گردید که تراکم جمعیت مراحل مختلف نشو و ن ...

ارزیابی تناسب اراضی فرآیندی است که اثر خصوصیات فیزیکی زمین و عوامل اقتصادی- اجتماعی را بر پتانسیل تولید زمین نشان می‌دهد. نظریه‌ی مجموعه‌های فازی یک نوع پیوستگی بین کلاس‌های تناسب به وجود می‌آورد. ارزیابی چند‌معیاری یک ابزار بسیار قوی جهت تجزیه و تحلیل خصوصیات زمین‌نما و خاک در یک سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی به شمار می‌رود. برای تهیه‌ی نقشه‌ی تناسب اراضی، از اطلاعات مستخرج از نقشه‌ی خاک استفاده می‌شود. مطالعه‌ی ریخت زمین به شناسایی بهتر خاک کمک می‌کند. ظرفیت تولید اراضی با ا ...
 
این طرح بشکل بلوکهای کامل تصادفی دارای 4 تکرار و5 تیماربشرح ذیل میباشد: شاهد بدون آبیاری 1000 I0= مترمکعب آب در مرحله کشت 1000 I1= مترمکعب آب در مرحله خوشه رفتن 1000 I2 = مترمکعب آب در مرحله شیری شدن 500 I3 = مترمکعب در مرحله خوشاب و 500 مترمکعب درمرحله داناب I4= ...