عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول با کیفیت مطلوب دانه جهت استفاده در صنایع ماکارونی سازی این طرح با شرکت 128 رقم و لاین بشرح زیر اجراء گردید. الف -آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد ارقام گندم دوروم مشتمل بر 80 رقم ولاین، بدون تکرار اجرا گردید جمعا" تعداد 11 رقم و لاین برتر انتخاب گردیدند. ب -آزمایشهای مقایسه عملکرد ارقام گندم دوروم A1 و B هر کدام مشتمل بر 24 رقم و لاین که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجراء گردیدند. پس از بررسیهای لازم از آزمایش A1 تعداد 4 رقم و از ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 

به منظور بررسی واکنش بیست ژنوتیپ گندم دوروم به القاء کالوس و تنش خشکی از طریق کشت جنین در محیط این ویترو، آزمایشی طی دو مرحله در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. در مرحله اول برای بررسی و مقایسه کالوس زایی از جنین های بالغ و نابالغ بیست ژنوتیپ مختلف گندم دوروم از یک طرح کاملا?? تصادفی با پنج تکرار استفاده شد. واکنش کالوس های حاصل از جنین‌های بالغ و نابالغ به تنش خشکی در محیط کشت موراشیک و اسکوگ حاوی پنج مقدار مختلف پلی اتیلن گلیکول 6000 (200 ...

در این بررسی بمنظور ارزیابی ارقام گندم نان رقمهای داراب 2 و آتیلا 5 و گندم دوروم ارقام شوا و سیمره و همچنین ارقام جو ( رقم گرگان و ماکوئی) نسبت به نماتد گالزای گندم انتخاب گردیدند و تیمارهای مورد نظر بررسی آنها اعمال و در داخل گلدان کشت گردیدند و همچنین در مراحل مختلف فنولوژیکی نسبت به بررسی بیولوژی نماتد برروی آنها اقدام گردید و در نتیجه دو رقم جو( ماکوئی و گرگان) مقاوم و ارقام نان( داراب 2 و آتیلا5 ) و ارقام دوروم (سیمره و شوا) حساس بودند. ...
نمایه ها:
واکنش | 
رقم | 
گیاه | 
جو | 

در سال 79 بذور گیاهان آزمایشی گندم نان، گندم دوروم و جو مطابق الگوی پیشنهادی طرح با تیمارهای 1، 2، 4 و 8 عدد گال (با جمعیت متوسط هر عدد گال 18560 عدد پوره سن دوم) مایه زنی و در گلخانه کاشته شده است. دو هفته بعد از کاشت، آماربرداری از وضعیت رشدی گیاهان و ثبت علائم آلودگی شروع شده است. علائم آلودگی به نماتد بر روی ارقام گندم مهدوی- آزادی- باداروس و عمرابی مشاهده و جمعیت پوره سن دو بر روی یک برگ به ترتیب بین 550-50، 870-50، 850-50، 350-50 عدد شمارش گردید. بر روی ارقام آزادی و یا ...

این طرح در مجموع دارای 216 لاین و رقم بود که شامل چهار آزمایش : خزانه بین‌المللی مشاهده‌ای گندمهای دوروم برای مناطق مرتفع (HAA) با 72 لاین، آزمایش بین‌المللی مقایسه عملکرد لاینها و ارقام گندم دوروم برای مناطق مرتفع (HAA) با 24 لاین و رقم، آزمایش خزانه بین‌المللی مشاهده‌ای گندمهای دوروم برای مناطق اقلیمی (CA) با 96 لاین و آزمایش مقایسه عملکرد بین‌المللی گندمهای دوروم برای مناطق اقلیمی (CA) با 24 لاین و رقم که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و آزمایش مشاهده‌ای مورد بررسی قرار گ ...

بمنظور دستیابی به بهترین و پرمحصولترین لاینها وارقام گندم این طرح در دوآزمایش که جمعا با 127 لاین ورقم است اجراخواهدشد-1: آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با شرکت 107 لاین ورقم بادو شاهدقدس وآزادی ازطریق رسم نمودار مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد لاینها وارقام پرمحصول و برتر ازشاهدها انتخاب و برای آزمایشات تکراری سال بعد درنظر گرفته میشوند -2 آزمایش A.Test شامل 20 رقم گندم که ازمشهد ونیشابور دریافت گردیده ودرقالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مقایسه وبررسی میشوند بعدازبرداش ...

به منظور دستیابی به ارقام گندم دوروم پرمحصولتر از ارقام موجود که از نظر تولید سمولینا برای صنایع ماکارونی دارای کیفیت مطلوب بوده، همچنین دارای صفات مطلوب زراعی نیز باشند این طرح در قالب 5 آزمایش بین‌المللی بشرح زیر باجرا در آمد. الف -آزمایشات تکراردار: -1آزمایش IDYN دریافتی از سیمیت مکزیک شامل 50 ژنوتیپ گندم دوروم با احتساب شاهد استورک که در قالب طرح لاتیس 10X5 و در دو تکرار اجرا شد. -2آزمایش DYT-TA ردیافتی از ایکاردا شامل 24 ژنوتیپ گندم دوروم با احتساب شاهد استورک که رد قالب ...

ارقام گندم دوروم ازتیپ گندمی هستندکه برای مصارف ماکارونی سازی ،غذای کودک ،بیسکویت سازی و مصارف صنعتی دیگر بکار می رود وعلاوه برتولید داخلی هرسال مقدار نیزازخارج وارد می شود،بعلاوه دربعضی از مناطق ایران تیپ گندم ازنوع دوروم بوده و زارعین در روستاها ازاین تیپ نان روزمره خود را تهیه و مصرف می کنند با توجه به اینکه وسعت کشت گندم دوروم در خوزستان به صورت تخمین به 6 هزار هکتارمی رسد به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول تر ازارقام موجود لازم می باشد که این طرح با مشخصات زیر به اجرا درآ ...

بدلیل وجود امکانات بالقوه تولید گندم دوروم در منطقه گنبد و نیز وجود اراضی شور گسترده در این منطقه ارزیابی ارقام گندم دوروم از نظر تحمل به شوری ضرورت می‌یابد در این بررسی 60 رقم گندم دوروم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وجود 30 درصد ارقام در ارزیابی اولیه در شرایط کنترل شده گلخانه و آزمایشگاه انتخاب شده و سپس در سال دوم و سوم در مزرعه مورد ارزیابی نهائی قرار می‌گیرند. در آزمایشگاه جوانه‌زنی ارقام در اثرتیمارهای شوری (کلرورسدیم) بررسی خواهد شد. در گلخانه اثرات تیمار نمکی در محیط هید ...