عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور دستیابی به بهترین و پرمحصولترین لاینها وارقام گندم این طرح در دوآزمایش که جمعا با 127 لاین ورقم است اجراخواهدشد-1: آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با شرکت 107 لاین ورقم بادو شاهدقدس وآزادی ازطریق رسم نمودار مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد لاینها وارقام پرمحصول و برتر ازشاهدها انتخاب و برای آزمایشات تکراری سال بعد درنظر گرفته میشوند -2 آزمایش A.Test شامل 20 رقم گندم که ازمشهد ونیشابور دریافت گردیده ودرقالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مقایسه وبررسی میشوند بعدازبرداش ...

دراین پروژه ، تحقیقاتی ضمن استفاده ازیک طرح کرت های دوبار خردشده در چهار تکرار اثرات اصلی و متقابل سه عامل ازت (در میزان های 40 ، 80 ، 120 کیلوکرم N خالص در هکتار) در کرت های اصلی و فسفر ( شامل سه میزان 50 ، 75 ، 100 کیلوگرم P2O5 در هکتار) در کرتچه های فرعی درجه یک و نحوه مصرف ازت (شامل دو تیمار یکی مصرف تمام ازت موقع کاشت و نصف دیگر در بهار بصورت سرک ) بر روی عملکرد گندم امید بررسی می شود. ...

رقم نوید در مناطق سردسیر کشور با آب و هوای مشابه سنقر و کنگاور عملکرد بالائی داشته است و مورد توصیه محققین موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر میباشد ، در این طرح در هر منطقه یک هکتار از هر رقم (نوید ، امید و بزوستایا) در کنار هم کشت شده و عملکرد آنها مورد مقایسه قرار میگیرد. مقدار بذر مصرفی برای کلیه ارقام 200 کیلو در هکتار و مقدار کودهای شیمیائی 150 کیلو فسفات آمونیوم و 300 کیلو اوره تعیین شده که تمامی کود فسفره و نصف کود اوره در هنگام کاشت و نصف دیگر کود اوره بصورت سرک مصرف میشو ...

رقم گندم شماره 11 حاصل برنامه‌های دورگ گیری ایستگاه بررسی غلات کرج است که از سال 1368 وارد سری آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق معتدل سردگردیده و همواره جز و ارقام پرمحصول بوده و این برتری در ایستگاههای تحقیقاتی استان خراسان نیز ثابت شده است . در این طرح در هر منطقه یک هکتار از رقم شماره 11 و یک هکتار از ارقام روشن یا امید بعنوان شاهد در کنار هم کشت شده و با هم مقایسه میشوند ، در هر هکتار زیرکشت رقم شماره 140-180-11 کیلو بذر و 180-200 کیلو اوره و 150-170 کیلو فسفات آمونیوم و در ...

در این طرح به منظور مقایسه عملکرد رقم نوید حاصله از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محلی در شرایط آبی کشت گردید. سطح هریک از ارقام نوید و بزوستایا و رقم امید (رقم متداول منطقه) یک هکتار ، میزان بذر مصرفی در هکتار 200-240 کیلوگرم و کود مورد نیاز اراضی بر اساس تجزیه خاک مزرعه و توصیه بخش آب و خاک و به میزان 200 کیلوگرم فسفات آمونیم و 100 کیلوگرم اوره در هکتار موقع کشت و 100 کیلوگرم اوره در هکتار بصورت مصرف گردید. سایر عملیات زراعی بر طبق ت ...

رقم جدید گندم نوید حاصل از نتایج تحقیقات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محلی کشت گردید، سطح زیر کشت هر رقم یک هکتار در نظر گرفته شد میزان بذر مصرفی 200کیلوگرم در هکتار و مقدار کودهای شیمیائی مصرفی 150 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم و 300 کیلو کود اوره تعیین شد که تمامی کود فسفره و کود اوره در هنگام کاشت و نصف دیگر کود اوره به صورت سرک مصرف شد، سایر عملیات زراعی طبق تقویم اجرایی در 2 شهرستان اجرا گردیده است . ...

میزان های مختلف کودهای فسفره وازته برروی دورقم گندم آبی دریک طرح اسپلیت - اسپلیت پلات در 4 تکرار که درآن مقادیر فسفر به کرتهای اصلی و واریته ها به کرتچه های درجه 2 منتسب گردیده است : = V1 واریته امید P0 V1 N0 = V2 واریته آزادی P30 x V2 x N30 = 32 P60 N60 P90 N90 ضمنا" مقادیر ازت بصورت نصف هنگام کشت و بقیه دربهار بصورت سرک توزیع می گردد. ...

این آزمایش بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار با تیمارهای ذیل برای آخرین بار درپائیز سال 1365 اجرا شده است . N120 P45 N130 x P90 N180 P135 ...

این طرح در سه مرکز خدمات کشاورزی بور بور -حسین آباد شاملو و حومه ملایر اجرا گردیددر هر یک از مراکز خدمات در دو قطعه از مزارع زارعین انجام گردید به این ترتیب جمعا" 6 قطعه 4000 متر مربعی آزمایش شد. کلیه عملیات زراعی از قبیل شرایط خاک‌و تاریخ کاشت و میزان بذر آبیاری و نحوه کاشت در هر چهار قطعه مساوی بوده است : قطعه شماره 1:کود فسفات آمونیم 65 کیلو-کود اوره 170 کیلو برای منطقه بوربور کود فسفات آمونیم 195 کیلو- کود اوره 120 کیلو برای منطقه حسین آباد شاملو کود فسفات آمونیم 130 - ...