عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4626

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه اثر زراعت کلزا بر عملکرد گندم و بالعکس و همچنین بررسی اثر آیش در زراعت گندم و کلزا و نیز بررسی و مقایسه اقتصادی این تناوب‌ها، این آزمایش به مدت سه سال در اراضی مناطق گرمسیر کشور (دزفول، داراب و زابل) اجرا شد. مقایسه عملکرد تناوب‌های مختلف نشان داد که عملکرد گندم در تناوب گندم- کلزا- گندم در مقایسه با زراعت تک کشتی گندم- گندم- گندم در داراب 4/13 درصد، در زابل 4/10 درصد و در دزفول 2/3 درصد افزایش یافت. اثر آیش بر عملکرد گندم در منطقه داراب 6/7 درصد و در زابل 5/2 ...

بمنظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد واریته‌های مختلف گندم در منطقه گرگان طرح بصورت Split Plot با چهار تیمار اصلی یک بار آبیاری در مرحله ساقاب ، دوبار آبیاری در مراحل ساقاب و خوشاب ، دوبار آبیاری در مراحل ساقاب و شیری شدن دانه ، سه بار آبیاری در مراحل ساقاب ، خوشاب و شیری شدن دانه و یک تیمار شاهد (بدون آبیاری) بر روی سه رقم گندم خزر یک گلستان و PRI در سه تکرار و 45 کرت اجرا خواهد شد. در پائیز پس از آماده سازی زمین مقدار کود فسفات و اوره بمقدار لازم و براساس نتایج ت ...

در این بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم شرکت کننده در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور (M-75) و پتانسیل تولید رقم بازای واحد آب مصرفی با استفاده از طرح کرت‌های نواری (Strip-Plot) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. در این آزمایش سه سطح تنش (100 درصدA0، 0/75A1 و 50 درصدA2) آب مصرفی در کرت‌های افقی و 20 لاین یا رقم گندم بهاره آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور در کرت‌های عمودی استقرار یافتند. میانگین عملکرد دانه و ماده خشک و اجزاء عملکرد اولین سال آزم ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
خشکی | 
گندم | 

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول تر گندم که واجدصفات مطلوبی نظیر مقاومت به بیماریهابوده و همچنین بمنظور شناسایی منابع ژنتیکی باارزش جهت استفاده در دورگ گیریها این بررسی که شامل آزمایشات زیراست اجرا میشود: -1 آزمایشات مشاهده ای مقایسه عملکرد گندم خوراکی در 16 نقطه کشوربدون تکرار -2 آزمایشات مشاهده ای مقایسه عملکرد گندم دوروم در 12 نقطه کشور بدون تکرار -3 آزمایشات مقایسه عملکرد گندم خوراکی در 14 نقطه کشور درطرح بلوکهای کامل تصادفی .درآزمایشات مشاهده ای به روش رسم منحنی ودرآزمایش ...

تمام بررسیهای انجام شده برای تعیین آستانه اقتصادی خسارت سن گندم در گذشته مربوط به زراعتهای آبی بوده است و در واقع این اولین بررسی در زراعتهای دیم می‌باشد برای تعیین آستانه زیان اقتصادی سن گندم در مورد حشره کامل زمستان گذرانده اساس را بر تعدادی ساقه‌های مرکزی جایی که توسط یک سن نابود می‌شوند قرار می‌دهیم و در مورد پوره‌ها و حشره کامل نسل جدید نیز تعداد دانه‌ای را که یک سن (پوره تا حشره کامل) تا زمان رسیدن گندم از طرفی و تا مهاجرت به ارتفاعات از طرف دیگر مورد تغذیه قرار می‌دهد ...

سیستمهای تناوبی غله و مرتع در استرالیای جنوبی موجب افزایش تولید غله و علوفه دام و نیز بهبود حاصلخیزی خاک گردیده است (2،1). این روش زراعت در بسیاری از کشورهای با آب و هوای خشک به اجرا در آمده است (4،3) و نتایج رضایت بخش در تولید علوفه ، گندم و ارتقاء حاصلخیزی خاک به همراه داشته (5،4). شخم حداقل موجب بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک گردیده و عملکرد محصول را در زراعت بالا برده است (6). کشور ما با دارا بودن سطح زیاد تحت کشت دیم (62 درصد سطح کشت سالانه) که عمدتا" (70 د ...

سن گندم ، مهمترین آفت گندم و جو در ایران و کشورهای منطقه است. اهمیت این آفت بقدری است که در زمان های قدیم باعث قحطی و مرگ ومیر در مناطق غربی و مرکزی ایران می شد . با وجود تمام پیشرفت های حاصله در زمینه کنترل آفات ، سن در اکثر مناطق کشت گندم هنوز هم یک آفت خطرناک است . دراین میان وضعیت استان ها دیم خیز کشور مانند همدان بدتر از سایر نقاط است ، زیرا کشت وسیع دیم و نابودی مراتع باعث بیتشر شده جمعیت سن و خسارت آن شده است . برای بررسی وضعیت سن ، از جمعیت حشرات بالغ و پوره های سن در ...

بمنظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت جهت ارقام گندم روشن ،عدل و آزادی ونیز بررسی اثرات متقابل عوامل مورد آزمایش این تحقیق بااستفاده ازیک طرح آماری کرتهای خرد شده در4 تکرار اجرا میشودعامل اصلی شامل تاریخهای کاشت 30( مهر،20 آبان ،11 آذر) درکرتهای اصلی ودر کرتهای فرعی ارقام روشن ،عدل و آزادی مورد بررسی واقع شد،و نتایج عملکرد کرتها باروش تجزیه واریانس مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار خواهد گرفت . ...

سن گندم جزء اولین آفاتی است که بدلیل خسارات شدید آن به گندم و جو از سالهای پیش مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات جالبی در باره این آفت در سطح ملی و جهانی در دست است این آفت هنوز از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گندم و جو در بسیاری از نقاط کشور و ممالک هم جوار می باشند. بطوریکه در سال 1370 سطحی بالغ بر یک میلیون هکتار علیه این آفت سمپاشی شده و چیزی حدود 50 حشره کشی علیه این آفت مصرف شده است . برای کنترل موثر این آفت باید مطالعات دامنه داری با توجه به شرایط جدید اقلیمی مناطق مخت ...