عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 274

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد یازده رقم گندم ، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در روستای آهوان در فاصله 15 کیلومتری شمال شهرستان جیرفت جنب مزرعه گندم مرکز تحقیقات کشاورزی در قالب طرح اسپلیت پلات با آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح و رقم به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار به اجرا درآمد. سطح اول آبیاری مطابق عرف منطقه، سطوح دوم و سوم تنشهای خشکی مورد نظر بودند که تنش سطح اول در مرحله گلدهی و تنش سطح دوم در مرحله پرشدن دانه اعمال گردیدند. روش اعمال تنش ...

کیک طبق تعریف استاندارد ملی ایران، نوعی شیرینی با نرمی و بافت مخصوص است که مواد اصلی آن آرد، روغن (به استثنای کیک اسفنجی)، شکر و تخم مرغ می‌باشد و از مخلوط نمودن و فرآوري این مواد بدست مي‌آيد. آرد به عنوان مهمترین ماده اولیه در کیک، موجب تثبیت ساختار کیک می‌شود و براي بدست آوردن محصول ایده‌آل، استفاده از آرد با خواص عملکردی بهبود‌یافته، اهمیت بسیاری دارد. امروزه یکی از روش‌های افزایش کیفیت آرد، استفاده از تیمار حرارتی است که با توجه به حساسیت آرد و ایجاد مشکلاتی در این روش، ...

این تحقیق در فاصله‌ی زمانی آذر ماه 1387 تا شهریور 1388 در استان قم و بر روی مزارع گندم بخش جعفرآباد این استان انجام شد. جهت بررسی تأثیر روش‌های کاشت بر روی انرژی مصرفی، تولیدی و نسبت انرژی، سه تیمار کاشت گندم با کمبینات، خطی‌کار و بذر پاش انتخاب و برای هر تیمار10 تکرار در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS از روش تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه‌ی میانگین به روش دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مورد انرژی مصرفی اختلاف بین هر سه تیمار از نظ ...

وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه‌های به‌نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. گیاهان همواره در معرض طیف وسیعی از تنش‏های محیطی هستند که این تنش‏ها، چه زیستی و چه غیرزیستی‌، به شدت بر میزان رشد و تولید آن‌ها اثر می‌گذارند. در فصل بهار همزمان با شروع رشد گندم، تحمل گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا می‌کند و هر یک از مراحل رشد آن ممکن است با سرمای بهاره مواجه گردد و در نتیجه برخی از قسمت‌های گیاه با توجه به مرحله نمو گندم صدمه ببیند. هدف از این مطالعه بررس ...

تبخیر و تعرق یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی است که در طرح‌های کشاورزی مد‌نظر قرار می‌گیرد. یکی از روش‌های برآورد تبخیر – تعرق گیاه روش تراز انرژی (نسبت باون) است که بر پایه‌ی اندازه‌گیری شیب دما و رطوبت در دو ارتفاع مختلف گیاه می‌باشد. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه لایسیمتر به منظور برآورد تبخیر – تعرق گیاه گندم رقم گاسکوژن انجام شد و نتایج حاصل از آن با روش مستقیم مورد مقایسه قرار گرفت. داده‌های لازم برای اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی ...

هیدرو‌کربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای(PAHs) نظیر فلوئورن و فنانترن، گروهی از آلاینده‌های سمی هستند که به صورت طبیعی و نیز در نتیجه فعالیت انسانی به محیط آزاد می‌‌شوند و حاوی حلقه‌های بنزنی به تعداد دو تا شش می‌باشند. گیاهان گندم، یونجه و آفتابگردان به عنوان گیاهان مهم زراعی در رژیم غذایی انسان و دام محسوب می‌شوند و حضور ترکیبات آلاینده سمی در بافتهای آنها می تواند باعث آلودگی زنجیره های غذائی گردد. در این پژوهش میزان جذب، انتقال و انباشتگی دو ترکیب فلوئورن و فنانترن و اثر آن‌ها ...

در این تحقیق عملکرد خرمنکوب T30 در کوبش چند رقم گندم مورد بررسی قرار کرفت. تاثیر عوامل مستقل شامل سرعت خطی کوبنده (در 3 سطح 400، 500 و rpm 600) و تغذیه محصول (در3 سطح 1800، 900،600 kg/h) و ارقام متداول گندم(در 3 سطح آذر 2، سرداری و رصد) بر تلفات و درصد دانه های آسیب دیده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات نوع رقم، میزان تغذیه، سرعت خطی کوبنده و کلیه اثرات متقابل، بر درصد تلفات کوبش معنی دار بود (1% >P ). نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل نشان داد که ...

به منظور بررسي تغييرات عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصيات رشدی گندم رقم میهن و نحوه تاثير پذيری آنها از تناوب های مختلف، اين تحقيق با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزی میاندوآب اجرا خواهد شد. تيمارهای آزمايشی را هشت نظام تناوبی 1-کشت مداوم گندم،2-گندم-کلزا-گندم-کلزا-گندم، 3-گندم-چغندرقند-گندم-چغندرقند-گندم، 4-گندم-ذرت علوفه‌ای-گندم-ذرت علوفه‌ای-گندم، 5-گندم-آفتابگردان-گندم-آفتابگردان-گندم، 6-گندم-کودسبز(ماشک)-چغندرقند-جو-کودسبز(ماشک)-آفتا ...

گندم مهمترین غله در جهان بوده که تقریباً در تمام دنیا مصرف می شود. به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه 40 تا 60 درصد انرژی و پروتئین مورد نیاز از مصرف گندم تأمین می شود. به علت راندمان تولید زیاد و نیز امکان کشت آن در اکثر نقاط جهان و همچنین قابلیت پخت و خواص منحصر به فرد تغذیه ای و کیفیت فوق العاده گلوتن آن هیچ غله ای نمی تواند با آن رقابت نماید ]1[ . متوسط مصرف سرانه جهانی گندم 7/68 کیلوگرم و با توجه به مقدار گندم مصرفی در ایران این کشور از نظر مقدار مصرف گندم در ردیف کشو ...
نمایه ها:
گندم | 
گندم |