عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطقه گناباد در استان خراسان رضوی با موقعیت جغرافیایی '30 º58 تا º60 طول شرقی و º34 تا º35عرض شمالی واقع شده است. بلندترین نقطه ارتفاعی در منطقه، با ارتفاع 2863 متر از سطح دریا در قله سیاه کوه واقع در جنوب غربی محدوده مورد مطالعه و پست ترین نقطه با ارتفاع 810 متر از سطح دریا واقع در کویر نمک در ناحیه شمال غربی منطقه مطالعاتی قرار گرفته است. میانگین دمای گرمترین و سردترین ماه سال به ترتیب 3/29 و 9/3 درجه سانتیگراد و میزان بارندگی سالانه آن 4/142 میلی متر می باشد. در این پژوهش ...

وجود مشکلات ناشی از رشد شهرهای بزرگ، تراکم جمعیت و همچنین مهاجرت روستائیان به این شهرها موجب توجه وتأکید برنامه ریزان به تقویت و رشد شهرهای کوچک گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ها و مدل های برنامه ریزی منطقه ای، به بررسی و تحلیل عملکرد شهر گناباد در نظام سلسله مراتب منطقه ای و تاثیر ساختارهای زیربنایی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گناباد بر توسعه حوزه نفوذ روستایی پرداخته ایم. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی جایگاه شهر گناباد در سازم ...

مطالعات مختلف صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی حاکی از وجود یک مجموعه ماگمایی گوشته‌ای با ترکیب بازیک- حد واسط- اسیدی و یک مجموعه اسیدی با منشا پوسته‌ای در شمال غرب گناباد است. به نظر می‌رسد که با ورود ماگمای بازیک داغ (حاصل از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی و رسوبات آبدار فوقانی آن روی زون فرورانش) به درون پوسته و ذوب بخشی آن ماگمای اسیدی تشکیل و به صورت توف، ایگنمبریت و ریولیت فوران نموده است. ماگمای بازیک گوشته‌ای پس از عمل تبلور و تفریق به صورت یک طیف پیوسته بازالتی تا داسیتی از ط ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان گناباد و ارتباط آن با سطح تحصیلات بود.جامعه آماری 1600 نفر و نمونه آماری شامل 310 نفر از معلمان شهرستان گناباد بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند که شامل 65 نفر ورزشکار زن ، 77 نفر ورزشکار مرد ،88 نفر غیر ورزشکارزن و80 نفر غیر ورزشکار مرد بودند. تحقیق از نوع علی مقایسه ای و همبستگی می باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مقیاس خودپنداره راجرز و پرسشنامه مشخصات فردی صورت پذیرفت که به طور ح ...

پژوهش حاضر با عنوان منبع کنترل والدین و رابطه آن با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهر گناباد، به‌منظور پاسخ دادن به این پرسش انجام‌شده است که منبع کنترل والدین دانش‌آموزان کلاس ششم چه وضعیتی دارد و رابطه آن با خودکارآمدی فرزندانشان چگونه است؟ برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهر گناباد و والدین آن‌ها می‌باشند که تعداد آن‌ها 817 نفر بود و به‌صورت خوشه‌ای 260 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شدند ...

توجه به مدیریت توسعه ی زمین در تدوین اسناد توسعه شهری، موضوعی بسیار مهم و شایان توجه است. عدم توجه به این ضرورت، همگام با جریان توسعه کالبدی پیش بینی شده برای پهنه های شهری، سبب می گردد تا هدف اصلی طرح توسعه، که ارتقا کیفیت سکونت در پهنه های شهری است، محقق نگردد. در این مطالعه، هدف، معرفی الگویی کاربردی در زمینه مدیریت توسعه ی زمین، به منظور هدایت و مدیریت جریان توسعه شهری است. بدین منظور، برنامه ی اصلاح مجدد زمین ((LR به عنوان روش منتخب مدیریت توسعه ی زمین در پهنه های شهری، ...

یکی از مسایلی که همواره برنامه های تربیت بدنی در مدارس را تحت الشعاع قرار داده است ،وضعیت فضاها،امکانات و تجهیزات ورزشی بوده است و اجرای درس تربیت بدنی در مدارس همواره از کمبود امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز نظیر زمین ها و وسایل ورزشی لطمه دیده است. هدف این پژوهش نیز بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان گناباد و ارائه نتایجی مربوط به کمبودها و مشکلات اجرای درس تربیت بدنی و مقایسه شرایط موجود با استانداردها می باشد، بدین منظور از طریق پرسشنا ...

به دلیل اهمیت خودکارآمدی پرسنل آموزشی مدرسه در افزایش بازده یادگیری دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین خودکارآمدی مدیران، خودکارآمدی شخصی و جمعی معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. همچنین ثبات و روایی عاملی ابزارهای به کار رفته در پژوهش، نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 58 مدیر و 290 معلم از 58 مدرسه‌ی ابتدایی شهر گناباد و تعدادی از روستاهای حومه، انتخاب شدند. برای انتخاب مدیران، تمام جامعه‌ی مدیران ابتدایی شهر و حومه (به روش سرشماری) و برای نم ...

منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه زمین شناسی نوده و جنوب استان خراسان رضوی، در فاصله 40 کیلومتری شرق شهرستان گناباد واقع شده است. در این پژوهش با توجه به ویژگی‌های شکننده محدوده و وجود سطوح شکستگی و برشی فراوان، منطقه از نظر هندسی، دینامیکی،جنبشی و ریخت‌زمین‌ساختی مورد بررسی قرار گرفت. راستا و سازوکار گسل‌ها حاکی از وجود یک زون برشی راست گرد همراه با فشارش می‌باشد، که می‌توان سازوکار ترافشارش راست گرد را به طور کلی برای این منطقه در نظر گرفت. در این سیستم، گسل امتداد لغز چاه ی ...