عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زعفران (Crocus sativus L. ) گیاهی است علفی، چند ساله و متعلق به تیره زنبق( Iridaceae) که کاربرد وسیعی در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی داشته و جایگاه خاصی را از نظر صادرات دارد. با توجه به شواهد موجود در مورد افزایش درجه حرارت ناشی از گرمایش جهانی و تاثیر منفی آن بر عملکرد زعفران در کشور، از کاشت مالچ زنده برای کاهش حرارت محیط رشد گیاه و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران در آزمایشی طی سال زراعی 92-1391 در منطقه نجم آباد مزرعه 4 ساله در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز ...
نمایه ها:

تحقیقی به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی در مرحله گل دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ، در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و در سال زراعی 1392-1391 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. به منظور اعمال تنش خشکی به مدت 10ر وز و درزمان 50 درصد گل دهی کرت ها، آبیاری صورت نپذیرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که خشکی بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد غوزه و تعداد دانه در غوزه در سطح احتمال 5 درصد تاثیر معن ...

به منظوربررسی پوترسین و اسکوربیک اسید بر شاخص های گل دهی گل فصلی اطلسی هلندی پژوهشی در قالب بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار صورت گرفت . گیاهان در دو مرحله، 30 روز پس ازانتقال و 15 روز بعد از مرحله اول توسط محلول های پوترسین و اسکوربیک اسید با غلظت های (50و150 پی پی ام) و اب مقطر به عنوان تیمار شاهدمحلول پاشی برگی شدند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسکوربیک اسید تا 150 پی پی ام تعداد گلچه گل در طی روزهای 130و145و160و190و205و220 روز پس از کاشت با میانگین (137.67)ء(479.33 ...

بمنظور بررسی گل‌دهی، میوه‌دهی و تاثیر زمان بذرگیری روی خواص فیزیولوژی زراعی بذر طالبی و تشخیص بهترین مرحله نمو میوه برای تولید مرغوبترین بذور، آزمایشی در سال زراعی 1374 در ایستگاه تحقیقاتی ورامین در دو قسمت مورد اجرا گداشته شد، قسمت اول آزمایش که مربوط به روند گل‌دهی و میوه‌دهی بود با اتیکت گذاری گلها و یاد داشت برداریهای مزرعه‌ای، الگوی رشد، گل دهی و میوه‌دهی این گیاه مورد بررسی قرار گرفت ، و همچنین در غالب یک طرح کاملا تصادفی، اثر قطع یا عدم قطع مریستم اصلی را بر روی درصد ...
نمایه ها:
کیفیت | 
طالبی | 
بذر | 
گیاه | 

انتقال پیازهای جوان از گناباد به کرج وکشت تصادفی آنها در مزرعه که دارای خاکهای مختلف لیمونی و شنی -لیمونی بوده اند و بالاخره خارج کردن دائمی آنها از خاک به منظور مطالعه هیستولوژیکی و بیوشیمیایی سبب شناسایی اندامی گردید که پس از تشکیل گل و رشد جوانه های جانبی در زیر جوانه ها تشکیل می گردند . این اندام ناشناس در زمین سخت بوجود نمی آید و درچنین زمینی در زیر جوانه و در حدفاصل آن با پیاز های جدیدی تشکیل می گردند که از طرفی از طریق برگ و ازطرف دیگر از طریق پیاز مادر تغذیه شده و بال ...

طرح تعیین میزان آب مصرفی پنبه با استفاده از طشتک کلاس A و طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل پنج تیمار 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 درصد تبخیر با دور آبیاری 12 روز قبل از گل‌دهی و 8 روز بعد از گل‌دهی در چهار تکرار بمرحله اجرا درمیاید. ...

به منظور بررسی اثرات سربرداری بر شاخه زایی جوانه های جانبی و مخفی گلدهی و عملکرد، آزمایشی روی درختان 15-13 ساله ارقام کله قوچی و اوحدی که روی پایه بذری پسته اهلی پیوند شده بودند. انجام شد. سربرداری چوب یکساله، دو ساله و سه ساله قبل از شکفتن جوانه ها و جوانه برداری در اوایل فصل رشد در شرایط کم بار‏‎(Off)‎‏و پربار ‏‎(On)‎‏در هر دو رقم انجام شد و اثرات تیمارها در زمان برداشت در سال انجام تیمارها و یک سال پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج سربرداری شاخه ها نشان داد که قطع شاخه ...

بدلیل طولانی بودن دوره رشد و نمو توتون جدید پرمحصول و مقاوم به اوئیدیوم، ماتیانوس ، این واریته در شرایط آب و هوایی آذربایجان به گل می‌نشیند لذا برای استحصال بذر اقدام به تهیه مزرعه بذرگیری در شرایط آب و هوایی بدون یخ‌بندان در شهرستان قصرشیرین گرفته شد. این واریته با محیط سازگاری خوبی نشان داد و در اوایل دیماه گل‌دهی آغاز گردید تعداد برگ در بوته‌ها افزون بر 120 عدد بود و در اسفند ماه بذر کافی این واریته جمع‌آوری گردید. ...
نمایه ها:

گذر به گل‌دهی، یک تغییر فاز بزرگ در چرخه‌ی زندگی گیاهان است. ژن FLOWERING LOCUS T، به عنوان ژن هدف مسیر فتوپریود، گل‌دهی را تحریک می‌کند. پروتئین FT، از اجزای اصلی هورمون گلدهی (فلوریژن) است. این پژوهش با هدف شناسایی و سنجش بیان این ژن در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) انجام شد. RNA کل از برگ جوان گیاه در مرحله‌ی زایشی، استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر‌های اختصاصی بر اساس توالی‌ ژن‌های همساخت FT در گیاهان هم خانواده، طراحی و برای واکنش‌ RT-PCR استفاده گردید. مح ...
نمایه ها: