عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لیزیانتوس با نام علمی Eustoma grandiflorum گیاهی زینتی و متعلق به خانواده Gentianacea می‌باشد. دارای انواع یک‌ساله، دوساله یا چند‌ساله‌های کوتاه‌عمر است. این گیاه انواع پاکوتاه و پابلند دارد که انواع پابلند، برای تولید گل بریدنی و انواع پاکوتاه برای کاشت گلدانی به کار می‌روند. در حال حاضر، این گل در رنگ‌ها و اشکال گوناگونی دیده می‌شود و در نقاط وسیعی از دنیا به‌عنوان گل شاخه‌بریده مورد کشت و پرورش قرار می‌گیرد. اکثر گل‌های شاخه‌بریده از قبیل لیزیانتوس، عمر گلدانی کوتاهی دارن ...

پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی اثرات جیبرلیک اسید (GA3) و متیل‌جاسمونات (Mj) از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر بیوسنتز رنگیزه‌های دو رقم گل همیشه ‌بهار (‘Little Ball Orange’, ‘Little Ball Yellow’) در دانشگاه گیلان در سال 1389 انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که ارتفاع گیاه، وزن تر گل‌ها، تعداد گل، قطر گل، و قطر ساقه گل، درصد ماده خشک، ظرفیت آنتی اکسیدانی، میزان کاروتنوئید کل، میزان فلاونوئید (کاتچین و کوئرستین) بین تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بیش‌ترین ظرفیت آنتی ا ...

قارچ هاي ميكوريزي قادرند با گياهان همزيستي ايجاد كرده و با افزايش جذب برخي عناصر باعث رشد بهينه گياه شوند.اين ‍‍ پژوهش ، به منظور بررسي اثرات همزيستي مايكوريزا با گياه سسبانيا اكوليتا تحت تنش خشكي اجرا شد. در اين آزمايش دو عامل ، خشكي در سه سطح ، استفاده از مايكوريزا در دو سطح ( مصرف ، عدم مصرف ) به صورت فاكتوريل ، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در سه تكرار و در شرايط گلخانه اي اجرا شد. حدود يك ماه بعد از كشت سسبانيا ، تنش خشكي اعمال شد. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش ...

تحقیقات گذشته موفقیت کاربرد هورمون هاي رشد بر افزايش تولید گل، غلاف و ممانعت از ریزش آنها در برخی از حبوبات را نشان داده است. به منظور بررسي تأثیر هورمون هاي رشد بر روند تولید گل، غلاف، عملكرد و اجزاي عملكرد نخود دو آزمايش در شرایط مزرعه (سال89-1388) و گلخانه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك های كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. فاکتور های آزمایش عبارت بودند از هورمون در چهار سطح (جيبرلين، ايندول استيك اسيد، كينتين و شاهد)، غلظت هورمون در دو سطح (50 و 100 پي پي ام) و دفعات پ ...

هدف این پژوهش یافتن اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی گیاه بادآورد در زمان گل کامل و در زمان میوه دهی می‌باشد.پس از مشخص نمودن دوز LD50،میزان اثرات ضد دردی و ضد التهابی آن به ترتیب توسط تست فرمالین،تست گزیلن و تست غوطه وری دم تعیین شد.دوز های تزریقی عصاره هیدروالکلی برای گیاه گل دار(در زمان گل کامل) 45،90،180و360 mg/kg و برای گیاه میوه دار (در زمان میوه دهی) 100،200،400 و 800 mg/kg بود.بر اساس نتایج، هر دو عصاره به خصوص دوز mg/kg360 عصاره هیدروالکلی گیاه گل دار ...

جنس گل راعی عضوی از خانواده هایپریکاسه است که اکنون به عنوان زیرخانواده ای از کلوزیاسه در نظر گرفته می شود. گل راعی واجد بیش از 450 گونه در 35 بخشه می باشد. این گیاه از زمان یونان قدیم به عنوان یک گیاه دارویی مهم تلقی می شد و اثرات ضد ویروسی، ضد التهاب و ضد توموری آن امروزه شناخته شده است. گل راعی با شماری از ویژگیهای ریخت شناختی از جمله برگهای متقابل، گل آذین گرزن و پرچمهای سه دسته ای مشخص می گردد. مطالعات مقایسه ای نمو گل می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات سیستماتیکی ...

گلدهی در سیب فرآیند پیچیده‌ای از دوره نمو زایشی است که با گل‌آغازی در تابستان سال قبل شروع و به مرحله شکوفه در بهار ختم می‌شود. دوره نمو گل‌ها 9 تا 10 ماه به طول می‌انجامد. آغازنده‌های گل در اثر فعالیت گذرا در تابستان تشکیل می‌شوند و قسمت‌های نهایی در بهار سال بعد تکامل می‌یابند. این فرآیند پیوسته نبوده و با یک دوره خفتگی در زمستان که طی آن نمو زایشی کند می‌شود، تداوم می‌یابد. همانند سایر گیاهان، گل‌آغازی در سیب با دگرگونی‌هایی در ریخت‌شناسی مریستم همراه است. فولفورد (1965 ...

زمان برداشت میوه زیتون به شرایط اقلیمی و منطقه ای بستگی دارد. لذا به‌منظور بررسی اثر زمان برداشت بر سال‌آوری، گلدهی و صفات کمی و کیفی میوه هفت رقم زیتون (کنسروالیا، آمیگدالولیا، کاریدولیا، کرونائیکی، آربکین، زرد و روغنی) آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات در زمان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار طی سال‌های 1392 و 1393 در ایستگاه تحقیقات زیتون (طارم–زنجان) اجرا شد. نتایج نشان داد که از بین ارقام، آمیگدالولیا بیشترین (تعداد گل‌آذین و گل در شاخه، نسبت گوشت به هسته، نسبت طول ...

ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی از گروه توسپوویروس‌ها در سال 2005 برای اولین بار از مزارع ورامین شناسایی و معرفی شد. این ویروس مانند سایر توسپوویروس‌ها توسط تریپس‌‌ها منتقل می‌شود. تا به امروز فقط Thrips tabaci به عنوان ناقل جدایه سینره این گونه (TYRV-CI) گزارش شده است. در این پژوهش توانایی انتقال ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی جدایه سینره (TYRV-CI) توسط Frankliniella occidentalis و مقایسه راندمان انتقال آن نسبت به T. tabaci با استفاده از آزمون الیزای مستقیم و نرم افزار Minitab 16 مو ...