عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 367

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی ضمن ثابت نگاه داشتن شرایط تیمار اصلی با دفیبره کردن کاه گندم قبل از تیمار اصلی و نیز اعمال پیش تیمار قلیایی از کاه گندم خمیر کاغذ APMP یک مرحله ای تهیه گردید. کاه گندم مورد مطالعه (رقم تجن) از موسسه تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد. اندازه گیری ابعاد الیاف با استفاده از روش فرانکلین و ویژگیهای شیمیایی بر اساس استانداردهای TAPPI انجام گرفت. ابعاد الیاف شامل طول، قطرکلی ، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره به ترتیب 1180،18/15،11/26،3/39 میکرون و ...

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تاثیر سازمان های غیر رسمی بر اثربخشی شرکت گاز استان گلستان مي باشد.در این پژوهش که توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) می باشد ، جامعه آماري پژوهش تعداد 154 نفر از مدیران و کارکنان رسمی و قراردادی شرکت گاز استان گلستان (ستاد مرکزی) مي باشند كه از طريق جدول كرجسي و مورگان تعداد 108 نفر به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL) ...

هدف از انجام این پژوهش " بررسی وضعیت بازیهای بومی و محلی استان گلستان" به منظور معرفی بازیهای بومی و محلی استان و شناساندن علل کاهش گرایش به این بازیها در این استان میباشد . ابزار اندازه گیری پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه علل کاهش گرایش به بازیهای بومی و محلی در چهار حوزه فرهنگی، آموزشی،تربیتی و شهروندی است که دارای آلفای کرونباخ76% میباشد . روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و تعدادی از جامعه شناسان استان گلستان بدست آمد ...

نسبت بالایی از بیماری‌های انسانی از‌جمله سرطان به‌طور مستقیم با عوامل زیست‌محیطی ارتباط دارد و لازم به‌نظر می‌رسد که عوامل مؤثر در این رابطه تعیین و مشخص گردند؛ ولی هنوز به‌طور مشخص و معین، تناسبی بین عوامل محیط زیست و سرطان در انسان‌ها یافت نشده است. سرطان، یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. هنوز هم سرطان‌های دستگاه گوارش در شمال کشور، از مهم‌ترین علت‌های مرگ‌ومیر ناشی از سرطان است. استان گلستان یکی از مناطق دارای نسبت بالای سرطان در کش ...

نیاز بشر به آب به سرعت در حال افزایش است و منابع آب شیرین موجود نمی‌توانند همه نیازها را برآورده سازند .در استان گلستان نیز هر چند بارندگی سالیانه آن نسبت به متوسط کشور وضعیت بهتری دارد و حدوداً دو برابر می‌باشد لیکن منابع آب موجود جوابگوی نیازهای استان را نمی‌نماید. یکی از سناریوهایی که در ارتباط با تأمین نیاز آبی استان گلستان مطرح می باشد بحث شیرین سازی آب دریای خزر برای مصارف شرب و حتی تأمین آب گیاهان پرارزش و نیازهای گلخانه ای می باشد. دریای خزر با TDS بین 12000 تا 13000 ...

هدف این پژوهش عبارت از بررسی رابطه اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بوده است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و به شیوه میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه اعتماد سازمانی با پایایی 87/. و پرسشنامه سازگاری شغلی با پایایی 81/. استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 50 نفر بود که بدلیل کوچک بودن جامعه آماری، نمونه بر ...

به منظور بررسی کیفیت ذرت سیلو شده در گاوداری های صنعتی استان گلستان تعداد 36 واحد گاوداری، با توجه به تراکم جمعیت گاو در هر شهرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه های علوفه ذرت قبل و بعد از سیلو شدن بر طبق روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک، جمع آوری شد. نمونه ها به روش های استاندارد آماده سازی و آنالیز شیمیایی شدند. ماده خشک، پروتئین خام و کربوهیدرات های محلول در آب در علوفه ذرت به ترتیب 28، 7/9 و 2/66 درصد وpH آن 5/44 بود. pH در 30 روزگی، کل اسید های چرب، نیتروژن غیرپروتئی ...

آنالیز رشد روش با ارزشی در بررسی کمی رشد و نمو و تولید محصولات به شمار می‌رود. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 88-1387 اجرا گردید. آزمایش با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در دو شرایط دیم و آبی به صورت آزمایش مرکب اجرا شد. در این آزمایش هفت رقم گندم پر کشت و کار و رایج در استان گلستان به نام‌های شیرودی، تجن، کوهدشت، زاگرس، دریا (ارقام گندم نان)، آریا و تارو (ارقام گندم دوروم)، مورد مطالعه قرا ...

هدف از پژوهش توصیفی – همبستگی حاضر، تبیین رفتار کارآفرینانه بر مبنای سبک های فرزند پروری با میانجیگری ویژگی های شخصیتی کارآفرینان استان گلستان است. جامعه آماری این مطاله را 250نفر ازکارآفرینان استان گلستان تشکیل دادند که براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، حجم نمونه مورد بررسی112 نفر از کارآفرینان برتر استانی انتخاب گردید که 97 نفر آنها پرسشنامه ها را به درستی تکمیل و ارسال نمودند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های سبک فرزند پروری (بایمرند،1991)، ویژگی های شخصیتی (کردنائ ...