عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره رویش طولانی و عملکرد نسبتا" پایین ارقام، از جمله عوامل محدود کننده کشت گلرنگ پائیزه محسوب می‌شود. در این تحقیق 12 رقم گلرنگ پائیزه و 16 رقم گلرنگ بهاره در قالب دو طرح جداگانه، بلوکهای کامل تصادفی از حیث صفات مهم زراعی نظیر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد روغن مورد بررسی قرار گرفتند. در بین ارقام پائیزه بالاترین عملکرد دانه از رقم زرقان - 279 و بیشترین عملکرد روغن از رقم L-R-V.51-13 بدست آمد. در بین ارقام بهاره بیشترین عملکرد دانه و روغن از رقم 14-4 حاصل گردید. طولانی ...

11 لاین گلرنگ پائیزه همراه باشاهد رقم 697 دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکراردرایستگاه تحقیقاتی غله دیم مراغه موردمقایسه قرارمیگیرند.لاین های مزبور پس ازچندسال آزمایش بررسی مقدماتی و مقایسه ارقام انتخاب شده اندوامیدمیرودکه تعدادی ازاین لاین ها بتوانند درشرایط دیم و نیمه دیم کشوربانزولات سالانه 250 تا350 میلیمتر که حداقل نصف آن دربهار باشد بشرطاستفاده ازروشهای مناسب حفظ رطوبت برای تامین سبز مناسب در پائیزه کشت شده ضمن تحمل سرمای زمستانه عملکرد مطلوب تولید نمایند ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رقم | 
گیاه |