عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده به منظور استفاده از سرمایه عظیم تنوع ژنتیکی در برنامه‌های اصلاحی، اطلاع از ماهیت و میزان تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور آزمایش در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه به مرحله‌ی اجرا درآمد. در این آزمایش ۳۱ ژنوتیپ گلرنگ از توده‌های بومی، شامل ۱۵ ژنوتیپ از ارقام روغنی و ۱۶ ژنوتیپ از ارقام علوفه‌ای به صورت کشت انتظاری، بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده گردید. تاریخ کشت ارقام روغنی ۱۹ آذر ماه سال ۹۳ و ارقام عل ...
نمایه ها:
دیم | 
گلرنگ | 

گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) گیاهی است که در محیط های گرم و خشک سازگار شده و در برخی از مناطق ایران کاشته می شود. این گیاه توسط آفات مختلف در طول سال مورد حمله قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و ارقام بر جمعیت آفات مهم گلرنگ شامل مگس گلرنگ canthiophilus helianthi (Dip: Tephritidae)، سنک تخم گلرنگOxycarneus pallens (Hem: Lygaeidae) ، زنجرک گلرنگ Empoasca decipience (Hem: Cicadellidae)، سن های گلخوار Lygus pratensis (Het: Miridae) و سرخرطومی گلرنگ Larinus ...

ایران یکی از مراکز اصلی تنوع ژنتیکی گونه‌های اهلی و وحشی گلرنگ است. مهمترین آفت گلرنگ در آسیا و اروپا مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi است که می‌تواند رشد و تولید غوزه‌ی گلرنگ را متوقف نماید. به‌منظور بررسی مقاومت و یا حساسیت ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 ژنوتیپ گلرنگ، سه ژنوتیپ اهلی Ac-stirling، C111 وC4110 از گونه‌ی Carthamus tinctorius و پنج ژنوتیپ وحشی، آذری، اراک، شیرازی، همدان و لورک از گونه‌ی C. oxyacanthus و سه ...

گلرنگ زراعی با نام علمی L. Carthamus tinctorius یکی از گونه های خانواده کاسنی (Asteraceae) است. با توجه به معرفی ایران به عنوان یکی از مراکز پیدایش این گیاه دانه روغنی و اهمیت اقتصادی آن، تعیین روابط خویشاوندی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ ضروری به نظر می رسد تا بتوان از آن در تصمیم گیر ی برای برنامه های به نژادی استفاده کرد. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی میان ژنوتیپ های مختلف گلرنگ، نشانگرهای ریزماهواره ای گلرنگ با استفاده از روش غنی سازی و به کارگیری ذرات مغ ...

استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مبتنی بر توالی‌های نشاندار بیان‌شده (EST) اطلاعات دقیقتری را نسبت به نشانگرهای تصادفی و مربوط به نواحی نامشخص ژنوم در ارزیابی تنوع ژنتیکی در اختیار قرار می‌دهد. با ایجاد نشانگرهای EST-SSR در گلرنگ، امکان استفاده از این نشانگرها در مطالعات ژنتیک و اصلاح آن فراهم شده است. هدف از این مطالعه استفاده از نشانگرهای EST-SSR جهت بررسی تنوع بین و درون گونه‌ای در ارقام، لاین‌ها، توده‌های اهلی و وحشی گلرنگ و همچنین تنوع ژنتیکی درون جمعیت و خلوص تعدادی از ژ ...

به منظور بررسی اثر نسبتهای مختلف کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط آفتابگردان و گلرنگ پژوهشي در ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1810 متر ارتفاع از سطح دریا و طول جغرافیایی 52 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض 29 درجه و 40 دقیقه شمالی) در دو سال زراعی 88-87 و 89-88 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کاشت به صورت ردیفی انجام شد. در اين پژوهش پنج سطح کود اوره (صفر، 80، 120، 160 و ...

این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گلرنگ زراعي و تعیین روابط گونه‌های وحشی گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR و برخی خصوصیات مورفولوژیک انجام گرديد. بدین منظور 107 ژنوتیپ گلرنگ مشتمل بر 79 ژنوتیپ از گونه‌ی زراعی C. tinctorius، 9 ژنوتیپ از گونه‌ی وحشی C. lanatus، 7 نمونه از گونه‌ی C. oxyacanthus ، 4 نمونه از گونه‌ی C. glaucus و از هر کدام از گونه‌های C. palaestinus، C. dentatus و C. boissieri ، 1 ژنوتیپ مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با نتایج بدست آمده از میان ...

به منظور بررسی تحمل به خشکی لاین‌ها، توده‌های گلرنگ اهلی (Carthamus tinctoriusL) و گلرنگ وحشی (C.oxacanthe) آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. در این آزمایش تعداد 20 ژنوتیپ، شامل 5 توده اهلی، 7 توده وحشی و 8 لاین در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار و در سه سطح رطوبتی شامل بدون تنش (80 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) تنش متوسط (130 میلی‌مترتبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش شدید (180 میلی-مترتبخیر از تشتک تبخیر کلاس ...

گلرنگ از دیرباز به عنوان گیاهی مقاوم در برابر شرایط تنش شوری و خشکی شناخته شده است. با توجه به اینکه ایران یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از لحاظ ذخایر ژنتیکی گلرنگ به حساب می‌آید، ارزیابی ژنوتیپ‌های داخلی و خارجی گلرنگ امکان شناسایی ارقام گلرنگ متحمل به شوری که بطور کارآمدی در جهت اصلاح و افزایش عملکرد دانه و عملکرد روغن در مناطق شور کشور به کار گرفته شوند، را فراهم خواهد ساخت. به منظور ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گلرنگ ، 64 ژنوتیپ گلرنگ به صورت طرح لاتیس ساده 8×8 با دو تکرا ...