عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور احیا ذخائر ژنتیکی ارقام گلرنگ موجود در مرکز ورامین که در حال از بین رفتن میباشند و نیز دستیابی به صفات مطلوب که در بعضی از لاینها وجود دارد ، تعداد 39 رقم بهاره و 18 رقم گلرنگ پائیزه مورد بررسی قرار گرفتند .تمامی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه در فرمهای یادداشت‌برداری ثبت گردید و تعداد 4 بوته از خطوط حاشیه هر رقم ، سلف گردید تا در برنامه‌های آینده گلرنگ استفاده گردد. ...

بدلیل مشکل بدست آوردن کنجاله گلرنگ و پولت مورد نظر نیمه دوم کنجاله گلرنگ تهیه گردید ولی مشکل اساسی پولت سالم و عاری از آلودگی گیر نمی آمد . پس از بررسیهای طولانی و تماسهای مکرر با مرغداران موفق شدیم که اواخر فروردین پولت مورد نیاز خریداری و به خارج موسسه منتقل گردید و عملیات اجرایی طرح نیز شروع شده است . ...
نمایه ها:
تغذیه | 
گلرنگ | 
گیاه | 

در این طرح تعداد دوازده رقم گلرنگ حاصل از خزانه مشاهده ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند که پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها، رقم ‏‎C.H.65‎‏ با عملکرد دانه 1312 کیلوگرم در هکتار برای شرایط دیم منطقه توصیه شد ...

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مختلف زراعی گلرنگ، نسل‌2F و نتاج 3F حاصل از تلاقی 111IL- (گلدشت) و 191-22.Mex، 100 لاین گلرنگ به همراه والدین‌ طی دو سال زراعی 1391-1390 و 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان کشت شدند و صفات مختلف زراعی شامل ارتفاع، تعداد شاخه جانبی،تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه در بوته، وزن هزارد انه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارزیابی شدند. نتایج جدول تجزیه واریانس نسل 3F نشان داد که لاین‌ها تفاوت معنی‌داری برای همه صفات ...

گلرنگ از جمله نباتات روغنی است که علیرغم مقاومت نسبی در برابر تنش های محیطی ،در مرحله جوانه زنی به شوری حساسیت نشان می دهد. پژوهش حاضر اثر پیش تیمار اسمزی و تیمار اسید هیومیک را بر صفات جوانه زنی پارامترهای رشد آغازین گیاه چه سه رقم گلرنگ (اراک ،اصفهان و(IL-111 در محیط آزمایشگاه و گلخانه بررسی می کند . مرحله ی نخست این تحقیق بر مبنای طرح آماری فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی صورتبندی و سه رقم گلرنگ در محیط آزمایشگاه، با سه سطح پلی اتیلن گلیکول 6000 پیش تیمار و در ...

کمبود روز افزون منابع آب جهت تولید محصولات کشاورزی، هرساله اثرات زیانباری را بر تولید محصولات زراعی کشورمان تحمیل می‌کند. ازاین رو این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر شرایط مختلف رطوبتی بر میزان آنتی اکسیدانهای آنزیمی در برگ، شاخص پایداری غشاء، محتوای آب نسبی برگ، عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در سال زراعی 1387 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. سطوح تیمار آبیاری بر ا ...

در این بررسی تعداد 15 توده محلی گلرنگ جمع‌آوری شده از مناطق مختلف استان آذربایجان‌غربی و 21 نمونه توده محلی استان کردستان و 2 نمونه گلرنگ بومی استان خراسان و یک نمونه گلرنگ وحشی استان فارس مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. در رابطه با این بررسی می‌توان به وجود تیپ‌های بی خار و گل قرمز - تیپ‌های نسبتا زودرس - و یا مقاومت بسیار بالای توده‌های وحشی به بیماریها و آفات گلرنگ نظیر مگس گلرنگ - سفیدک گلرنگ - بوته‌میری، اشاره نمود. کلیه نمونه‌های فوق به همراه سایر ژنوتیپهای بومی موجود در ...

جهت بررسی وضعیت آفات گلرنگ زراعی و دشمنان طبیعی آنها به تفکیک برای کشت های بهاره و تابستانه گلرنگ بسته به سطح زییر کشت مناطق مختالف استان، در هر منطقه چند مزرعه انتخاب و نمونه برداری از آنها بصورت هفتگی انجام گرفت . حشرات موجود در مزارع و خسارت آفات به روشهای مناسب جمع آوری و بررسی گردید. وضعیت حشرات موجود روی گلرنگ وحشی ( خارزرد ) و سایر عوامل کنترل طبیعی آن در دشت های خودروی این علف هرز ( شامل سمیرم و آران و بیدگل و .... ) بررسی گردید. در اکثر مناطق استان مهمترین آفت گلرنگ، ...

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی سنتی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و ممالک حوزه دریای مدیترانه محسوب می‌شود.گلرنگ برای رشد خود به هوای گرم و خشک نیاز دارد و در اوایل دوره رویش مرحله روزت راکه مدت آن در تیپهای متفاوت است طی می‌کند.دریکی از توده‌های بومی ایران بوته‌های روزت طولانی یافت گردیده‌اند هرطبق گل دارای 15 تا 150 گلچه می‌باشد و دوره گلدهی یک بوته ممکن است 10 تا 40 روز دوام یابد.روغن گلرنگ بویژه در تیپهایی که اسید لینولئیک بالا دارند از کیفیت غذایی مطلوبی برخوردار است .ترکیب ...