عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن‌های خوراکی، توسعه کشت دانه‌های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است. از بین دانه‌های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش‌های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار است، از آنجا که شناخت ارقام مقاوم به تنش و گروه‌بندی آنها جهت برنامه‌ریزی صحیح در برنامه‌های به نژادی گیاهان حائز اهمیت می‌باشد، این مطالعه به منظور گروه‌بندی ارقام گلرنگ بهاره در سه رژیم رطوبتی، دارای تنش رطوبتی (به ترتیب شش و پنج بار آبیار ...

گلرنگ، Carthamus tinctorius L. یک محصول دانه روغنی مهم با اهمیت رو به رشد در بسیاری از کشورها در سراسر جهان است. مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi Rossi (Diptera:Tephritidae) یکی از مخرب‌ترین آفات گیاه گلرنگ در سراسر مناطق گلرنگ‌کاری می‌باشد.در این تحقیق، فون حشرات گلرنگ از سال 1391 به مدت سه سال در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد. پارامترهای زیستی و تولید مثلی آفت در شرایط آزمایشگاهی روی رقم سینا مورد بررسی قرار گرفت.تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ روی ده واریت ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
فون | 

استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مبتنی بر توالی‌های نشاندار بیان‌شده (EST) اطلاعات دقیقتری را نسبت به نشانگرهای تصادفی و مربوط به نواحی نامشخص ژنوم در ارزیابی تنوع ژنتیکی در اختیار قرار می‌دهد. با ایجاد نشانگرهای EST-SSR در گلرنگ، امکان استفاده از این نشانگرها در مطالعات ژنتیک و اصلاح آن فراهم شده است. هدف از این مطالعه استفاده از نشانگرهای EST-SSR جهت بررسی تنوع بین و درون گونه‌ای در ارقام، لاین‌ها، توده‌های اهلی و وحشی گلرنگ و همچنین تنوع ژنتیکی درون جمعیت و خلوص تعدادی از ژ ...

به منظور بررسی اثر نسبتهای مختلف کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط آفتابگردان و گلرنگ پژوهشي در ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1810 متر ارتفاع از سطح دریا و طول جغرافیایی 52 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض 29 درجه و 40 دقیقه شمالی) در دو سال زراعی 88-87 و 89-88 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کاشت به صورت ردیفی انجام شد. در اين پژوهش پنج سطح کود اوره (صفر، 80، 120، 160 و ...

چکیده : مطالعه پیرامون”بررسی صفات مورفولوژیکی وعملکرد ارقام داخلی وخارجی گلرنک دراراک“ازآن جهت حائزاهمیت است که گلرنگ به عنوان گیاه زراعی یک ساله وبومی ایران می تواند ازاهمیت خاصی درپروژه های اصلاحی دانه های روغنی کشور برخوردار باشد .انواع تیپ های وحشی این نبات درسراسر کشورنشان ازسازگاری بالاتر گلرنگ با آب وهوای کشور ما می باشد .مطالعه ارقام خارجی به همراه ارقام برتر داخلی می توانددرمعرفی ژنوتیپ های سازگارجدید وافزایش سطح زیر کشت این گیاه روغنی اهمیت داشته باشد .سوال اصلی ت ...

با توجه به سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي در توسعه كشت گلرنگ و محدود بودن تحقيقات انجام گرفته در زمينه تغذيه آن و نياز به ارائه توصيه كودي مناسب جهت رسيدن به عملكرد هاي مطلوب، انجام تحقیقات به منظور بررسی عکس العمل گیاه به مقادیر مختلف عناصر غذایی ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس به منظور بررسي اثرات مصرف مقادير و زمانهای مختلف استفاده از نيتروژ‍ن، فسفر و پتاسیم بر خواص كمي و كيفي گلرنگ آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای ...
نمایه ها:
فسفر | 
جذب | 
رقم | 
گلرنگ | 
مناطق | 
پت | 
فسفر | 
گلرنگ | 
جذب | 
تقسیط | 
رقم | 
مناطق | 

در بین گیاهان روغنی متداول در جهان، گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تنها گیاه بومی ایران می‌باشد و کشور ما به عنوان یکی از مراکز تنوع آن شناخته می‌شود. این گیاه هشتمین گیاه روغنی دنیا است که از تمامی قسمت-های آن استفاده دارویی و صنعتی می‌شود و کیفیت روغن آن بسیار بالا است. تشخیص تنوع گیاهی برای نگهداری منابع ژنتیکی و کاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه‌های به نژادی اولین قدم در اصلاح یک گونه است. تخمین تنوع ژنتیکی لاین‌های مناطق مختلف جغرافیایی اطلاعات با ارزشی را در باره ...

مواد آللوشیمیایی جزء متابولیتهای ثانویه که از طریق ترشحات ریشه ای ، آبشویی، اندام هوایی و تجزیه بقایای گیاهی به محیط اضافه شده و در جوانه زنی و رشد و نمو گیاهان زراعی مجاور اختلال ایجاد می کند. بدین منظور آزمایشی برای بررسی اثرات دگر آسیبی گیاه دارویی زنیان بر روی شاخص های جوانه زنی و رشد ذرت 704S.C و گلرنگ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای مورد ...
نمایه ها:
ذرت | 
گلرنگ | 
زنیان | 

شوری یکی از مهمترین ویژگی های محیطی است که عملکرد و کیفیت محصولات گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. گلرنگ جزء گیاهان نسبتاً متحمل به شوری است و در سال های متمادی در قسمت های مرکزی ایران جایی که شوری کاشت دیگر محصولات را تحت تاثیر خود قرار داده، کشت شده است. به منظور ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های گلرنگ، 64 ژنوتیپ گلرنگ به صورت طرح لاتیس ساده 8×8 با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در رودشت در سال 1387 در شرایط ...