عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته در اقتصاد کشاورزان ایران دارای اهمیت ویژه‌ای است به طوری که قسمت اعظم تولید این محصول به خارج از کشور صادر می‌شود و از این در آمد ارزی خوبی عاید می‌گردد. از طرفی سرمازدگی دیررس بهاره هر ساله مقداری از این محصول با ارزش را از بین می‌برد. به منظور بررسی چگونگی به تاخیراندازی گلدهی پسته این پژوهش با استفاده از دو ماده، روغن سویا و پکلوبوترازول بر روی درختان پسته ارقام کله قوچی با روغن خام سویا با چهار نسبت حجمی صفر، 2/5 درصد، 5درصد و 10 درصد در سه زمان مختلف (60 روز، 35 روز ...

انتقال از رشد رویشی به دوره‌ی زایشی از تحولات مهم در زندگی گیاهان است. این پدیده در گیاهان عالی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و بسیاری از عوامل فیزیولوژیکی می‌باشد. در دهه‌های اخیر گیاه آرابیدوپسیس به عنوان یک گیاه مدل در بسیاری از مطالعات مربوط به عمل گلدهی به کار رفته است. بسیاری از مسیرهای مربوط به کنترل گلدهی در این گیاه مشخص و تعریف شده است. هر مسیر گلدهی، تحت تاثیر یک سری از ژن‌های مخصوص در همان مسیر می‌باشند. در گیاهان مکانیسم کنترل گلدهی بویژه در دو لپه‌ایها مشابه است، به وی ...

بسیاری از افزایشگران ،برای ریشه دار کردن قلمه های میخک از اکسین ها بهره جو یی کرده اند اما تاکنون اثر اکسین ها بر گلدهی قلمه های تیمار شده گزارش نشده است . این ژوهش در سالهای 1376 و 1377 در یک کارخانه تجارتی پرورش گل بریدنی میخک واقع در منطقه شهریار در استان تهران روی دو رقم جدید میخک ،رقم استاندار ،جیامایکا و رقم منیاتور بریل انجام گردید . پس از گزینش گیاهان مادری ،شاخساره های 8 تا 10 سانتیمتری که در کره ها تشکیل شد ،برای تهیه قلمه ، مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش از ...
نمایه ها:
اثرات | 
اکسین | 
گلدهی | 
رقم | 
گیاه | 
میخک | 

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف اسید هیومیک (0، 100، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر) و زمان‌های مختلف محلول پاشی (به صورت هر 1، 2، 3 و 4 هفته یکبار محلول پاشی) بر رشد و گلدهی گل بریده شب بو "رقم Hanza" به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تکرار در هر تیمار صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها در گیاهان مورد بررسی اختلاف معنی داری را در تعداد برگ، ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل در غلظت‌های مختلف در برخی از زمان‌های اندازه-گیری نشان داد. در حالی که ...

این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار به شرح زیر اجرا می‌شود: W0=تیمار شاهد (بدون آبیاری ) ،=W1 فقط یکبار آبیاری در مرحله شروع گلدهی ، 2-W2 بار آبیاری (شروع گلدهی و غوزه‌دهی)=W3 سه بار آبیاری (شروع گلدهی + غوزه‌دهی + باز شدن غوزه‌ها) مراحل شروع گلدهی ، غوزه‌دهی و باز شدن بترتیب 40 ، 70 و 100 روز بعد از ظهور بوته‌های پنبه در نظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده در سال 72 حاکی از این است که بین عملکرد تیمارها اختلاف وجود دارد که در سطح 1 درصد معنی‌دار است به این ترتیب ...
نمایه ها:
پنبه | 
گلدهی | 

قبل از فرا رسیدن دوره گلدهی با تنظیم یک فرم یاداداشت‌برداری به نحوی که در آن تعداد درخت نر در تاریخ شروع، اوج و خاتمه گلدهی آنها مشخص و ثبت شود تهیه و بین باغداران داوطلب همکاری و مددکارین ترویجی توزیع گردید. و همچنین در دو باغ شروع و خاتمه گلدهی درختان نر مورد نظر در فصل بهار یادداشت‌برداری گردید. در فصل رویشی نیز از سایر صفات مرفولوژیکی درختان مزبور یادداشت‌برداری گردید. در اواسط بهار نیز یک قطعه باغ به ابعاد 75×100 و با فواصل خطوط 7 متر و فواصل روی خطوط 4 متر احداث و عملیا ...
نمایه ها:
تلقیح | 
گیاه | 
پسته | 
گلدهی | 

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...

به منظور بررسی اثرات پایه های آلو بر خواص کمی و کیفی درختان زردآلو و تاثیر استرین ها شانکر باکتریایی درختان میوه زردآلو بر روی پایه های ذکر شده از نظر بیماریزایی و مقاومت و تاخیر در زمان گلدهی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار در چهار تکرار اجرا شد. پایه های آلو شامل سنت جولین، ماریانا، میروبالان و بخارا، درگزی و پایه زردآلو زمان باز شدن گلهای درختان ارقام تجاری شاهرودی و لاسگری مورد بررسی قرار گرفت.در سال جاری سربرداری پایه های پیوند شده و ه ...

صفت گلدهی در گیاهان که تحت تأثیر مراحل رشد و نمو و شرایط محیطی قرار دارد، توسط مسیرهای مختلف ژنتیکی کنترل می شود. از جمله ژن های دخیل در گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا ژن FT می باشد. ژن FT سبب پاسخ به گلدهی در روزهای بلند می شود و بیان بیش از اندازه آن موج-ب تعویق گلدهی می شود. ژن های TEM نقش مهمی در جلوگیری از فعالیت FT دارند و بدین طریق در کنترل گلدهی موثرند. هدف از این مطالعه بررسی بیوانفورماتیکی ژن TEM1 با کد دستیابی AT1G25560 می باشد و روی کروموزوم شماره 1 قرار دارد. ...
نمایه ها:
گلدهی | 
ژن TEM1 | 
دمین |