عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت یافتن باکتریهایی آنتاگونیستی که دارای قدرت رقابت و بازدارندگی از پاتوژن باشند لازم است در دو مرحله آزمایشگاهی و مزرعه ای تستهایی انجام گیرد تا سرانجام با مقایسه نتیجه دو آزمون، باکتری که دارای خاصیت آنتاگونیستی در هر دو آزمون باشد انتخاب و برای انجام تحقیقات تکمیلی معرفی گردد. بنابراین هدف اصلی این طرح شامل جداسازی ، آنتاگونیستهای موثر علیه عامل آتشک درختان میوه دانه دار و برای خاصیت آنتاگونیستی این ایزوله ها علیه باکتری اروینیا آمیلوورا در شرایط آزمایشگهی ومزرعه ای و نها ...

به منظور شناسائی و جمع آوری ارقام گلابی محلی در استان اصفهان و جهت حفظ و نگهداری آنها در سال زراعی 80 باغهای گلابی مناطق غرب استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند . بدین منظور عمده مناطق کشت و پراکنش گلابی در استان مشخص گردید و سپس در هر منطقه با کمک کارشناسان و باغداران خبره محلی ارقام گلابی موجود د رآن منطقه شناسائی و درختان آن علامت گذاری شدند این درختان در سه مرحله گلدهی، رشد رویشی فعال و زمان رسیدن محصول مورد بازدید قرار گرفتند و درهرمرحله با تهیه نمونه از برگ، گل و میوه ...

پسیل گلابی Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera:Psyllidae) آفت کلیدی درختان گلابی است و سنک شکارگر Anthocoris nemoralis (Fabricius) (Hemiptera:Anthocoridae) از شکارگران موثر این آفت می‌باشد. مطالعه برهم‌کنش سه سطح غذایی بین گیاه، گیاه‌خوار و دشمن طبیعی می‌تواند به برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفت جهت کاهش خسارت ناشی از آن و افزایش کمی و کیفی تولید محصول کمک نماید. برای این منظور جداول زندگی و تولیدمثلی پسیل گلابی در شرایط طبیعی و سنک شکارگر در آزمایشگاه، واکنش تابعی سنک شکار ...

این آزمایش جهت تلفیق از محاسن دو پایه بذری گلابی و پایه‌های خارجی و حذف معایب آنها با استفاده از پیوند واسطه انجام گرفت . مرحله اول طرح تولید نهال در خزانه است بدین منظور روی پایه‌های بذری نسبتا یکنواخت گلابی از ارقام QA, B, C پیوند واسطه و در سال بعد روی این میانپایه ارقام تجاری گلابی پیوند گردیدند. در سال 77 بدلیل کوچک بودن نهالها و خطر جوندگان، نهالهای پیوندی به زمین اصلی منتقل نشدند. ...
نمایه ها:
پیوند | 
گیاه | 
رقم | 
گلابی | 
بذر | 
نهال | 

به منظور بررسی نقش پوشش سبز در کاهش جمعیت پسیل گلابی و خصوصیات کمی و کیفی محصول گلابی دو قطعه باغ به مساحت 2000 متر مربع انتخاب شد. نمونه برداری از تیمارها در هر دو تکرار بصورت هفتگی انجام شد. برای هر تیمار دو تکرار جمعا 200 متر مربع انتخاب شد. نمونه برداری از تیمارها در هر دو تکرار بصورت هفتگی انجام شد. برای هر تیمار دو تکرار جمعا 200 برگ بصورت تصادفی چیده شد. جمعیت تخم، پوره ها و حشرات کامل در آزمایشگاه شمارش شد. صفات کمی درختان شامل زمان شروع و خاتمه گل دهی، طول دوره گل ده ...

از اوالیل اردیبهشت سال 1378 تا اواخر شهریور ماه به منظور تعیین پراکنش آتشک گلابی در استان آذربایجان غربی از مناطق مختلف خوی؛ قره ضیاء‌؛ سلماس؛ ارومیه؛ نقده و مهاباد و میاندوآب بازدید بعمل آمد و از درختان سیب؛‌گلابی و به که علائم پژمردگی شکوفه سوختگی برگها ؛ میوه و سرشاخه را داشتند نمونه برداری به عمل آمد و بعد از بررسیهای آزمایشگاهی لازم در ایستگاه خوی؛ ایواوغلی ؛ پیرکند ؛‌ نیزنده ؛ ملحضدان؛ قره ضیاءالدین ؛ سلماس‌؛‌ارومیه آلوده تشخیص داده شدند. از درختان سیب تنها رقم تهران تو ...

تعیین هویت ژنتیکی و شناسایی ارقام و گونههای درختان با روشهای سنتی به دلیل طولانی بودن دوره نونهالی و در مواردی تأثیر شرایط محیطی فرآیندی زمانبر میباشد. بدین منظور امروزه تکنیکهای جدیدی از جمله نشانگرهای DNA جایگزین روش های سنتی شده است. یکی از کاربردیترین نشانگرهای DNA نشانگر ریزماهواره است که به عنوان یک ابزار کارآمد، سریع و قابل اعتماد برای شناسایی ارقام، بررسی تنوع ژنتیکی، نقشهیابی ژنتیکی، گزینش و انتقال ژن در گیاهان شناخته شده است. در تحقیق حاضر به منظور تهیه شناسنامه 11 ...

شناسایی ژنتیکی ارقام درختان میوه برای فراهم نمودن امکان ثبت آنها و گواهی اصالت ژنتیکی نهال های تولید شده برای تهیه باغ های تجاری و یکنواخت از ارقام اصیل ضرورت دارد. این تحقیق برای شناسایی ژنتیکی و ثبت ارقام بومی گلابی ایران و بررسی تنوع ژنتیکی آنها انجام گردید. برای این منظور 50 درخت مادری از 10 رقم بومی و تجاری گلابی (Pyrus communis L.) ایران با استفاده از 14 جفت آغازگر اختصاصی ریزماهواره (SSR) مورد انگشت نگاری DNA قرار گرفتند. بر اساس پروفایل DNAی تکثیر شده ارقام گلابی بر ر ...

در این مطالعه 50 رقم گلابی داخلی و خارجی موجود در کلکسیون بخش باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با آلودگی مصنوعی در گلخانه از لحاظ مقاومت نسبت به بیماری آتشک مورد ارزیابی قرار گرفت . براساس این بررسی‌ها در میان ارقام مورد آزمایش ، رقم مقاوم نسبت به بیماری دیده نشد. ارقام فوریت دو کلاس ، لونیزبون و رقم شماره 25 نیمه مقاوم ارزیابی گردید. ارقام بوره رامانلیس ، بوره دیل، آنژواندماکس رد، شاه‌میوه، خوج، کوشیا، بوره هاردی و بوره ژیفارد، نیمه حساس و 28 رقم دیگر کاملا حساس ...
نمایه ها:
آتشک | 
رقم | 
گیاه | 
سیب | 
گلابی |