عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به وجود نوسانات شدید در بارش‌های مناطق مختلف کشور، خشکسالی از جمله بلایای طبیعی هستند که در شرایط نوسان منفی و یا به عبارتی کاهش بارش‌های جوی نسبت به میانگین دراز مدت رخ می‌دهند و اثرهای زیان‌باری را بر بخش کشاورزی و اقتصاد نواحی تحمیل می‌نمایند. پیش‌بینی احتمال وقوع خشکسالی‌ها می‌تواند تا حد زیادی از اپرات زیان‌بار آن به‌کاهد. چهار نوع خشکسالی وجود دارد که به‌ترتیب وقوع شامل خشکسالی‌های هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی-اجتماعی می‌باشند. در این تحقیق برای بررس ...

یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازه‌های هیدرولیکی رودخانه‌ها و مدیریت منابع آب، دبی حداکثر لحظه‌ای می‌باشد، لذا برآورد آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. یکی از روش‌های برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای استفاده از توزیع‌های آماری می‌باشد که معمولاً از چندین روش برآورد می‌شوند. در پژوهش حاضر، داده‌های 10 ایستگاه هیدرومتری در حوزه آبخیز کارون شمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سیلاب با دوره بازگشت‌های (2 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200 و 500 و 1000) با استفاده از توزیع‌های آماری م ...

در طرح‌های آبی برآورد سیل و تحلیل فراوانی آن از ضروریات مطالعه است. اما هنگامی‌که آمار موجود کوتاه مدت و یا در محل احداث سازه ایستگاه آب‌سنجی موجود نیست این گونه تحلیل‌ها مشکل و پیچیده است. جهت برطرف کردن این مشکل استفاده از روش تحلیل منطقه‌ای سیلاب و یا استفاده از مدل‌های ریاضی جهت برآورد حداکثر آبدهی حوضه امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق استفاده از حداکثر آبدهی لحظه‌ای ایستگاه‌های هیدرومتری موجود در منطقه و تحلیل فراوانی وقایع سیلابی حوضه رودزرد به کمک روش گشتاورها ...

تحلیل فراوانی سیلاب در طرح‌های مختلف نظیر طرح‌های آبخیزداری و مهندسی آب، بسیار حائز اهمیت است. تحلیل فراوانی سیلاب، رابطه واحدی را بین بزرگی سیلاب و دوره بازگشت مربوط به آن ایجاد می‌کند. در این پژوهش، روش‌های گشتاور خطی و تبدیل موجک به منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در استان‌های تهران و البرز مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب، نیاز به تعیین مناطق همگن آب‌شناسی است. بنابراین ابتدا 49 ایستگاه هیدرومتری در استان‌های تهران و البرز با استفاده از آ ...

هدف این پژوهش، تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثر سالانه یک روزه(AM1R) و دو روزه(AM2R) با استفاده از نظریه گشتاورهای خطی و روش باران نمایه در پهنه خراسان رضوی بوده است. بدین منظور ابتدا آزمون‌های پایه آماری شامل: همگنی، استقلال و داده پرت بر روی داده‌های AM1R و AM2R در 123 ایستگاه ثبت بارش استان انجام شد. با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای و رعایت الگوهای توپوگرافی و بارش متوسط سالانه، این استان به 4 ناحیه تقسیم شده و همگنی هیدرولوژیکی این نواحی با انجام آزمون ناهمگنی کنترل ...

برای ارزیابی شدت خشکسالی در یک سال یا ماه خاص، 4 شاخص کمبود بارش تجمعی (CPD)، کمبود بارش تجمعی نسبی (RCPD)، حداکثر کمبود بارش (MPD) و حداکثر کمبود بارش نسبی (RMPD) استفاده گردید که تحلیل فراوانی منطقه‌ای توسط گشتاورهای خطی برای شاخص‌های CPD و MPD انجام شد. این میزان از خشکسالی رابطه محکمی با کمبود رطوبت برای گیاهان در فصل رشد دارد. در این تحقیق، 11 ایستگاه سینوپتیک در استان اصفهان که حداقل 10 سال داده داشتند استفاده گردید و شاخص‌های مذکور برای همه ایستگاهها محاسبه گردید. از م ...

با استفاده از تجزیه و تحلیل فراوانی سیلاب منطقه‌ای، یک رابطه تعمیم یافته برای برآورد بزرگی سیلاب‌های بوقوع پیوسته در حوضه‌های آبریز فاقد ایستگاه یا با داده‌های اندازه‌گیری شده محدود بر قرار می‌گردد. تجزیه و تحلیل فراوانی سیلاب منطقه‌ای معمولا شامل شناسایی نواحی همگن، انتخاب توزیع‌های فراوانی منطقه‌ای مناسب و برآورد چندک‌های سیلاب در حوضه‌های آبریز مورد نظر می‌باشد. از 73 ایستگاه موجود در استان گیلان، 46 ایستگاه با طول دوره آماری مناسب انتخاب گردید. در تحلیل‌های مقدماتی با است ...

روش‌های تحلیل منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از مطالعات هیدرولوژیکی‌ است، که جهت رفع مشکل حوزه‌های بدون آمار و برآورد منطقه‌ای متغیرهای هیدرولوژیکی در نقاط بدون داده توسعه یافته‌اند. کاربرد زمین‌آمار جهت برآوردهای منطقه‌ای سیلاب، یک نوآوری در این عرصه محسوب می‌گردد. پایه و اساس این تکنیک بر درون‌یابی متغیرهای هیدرولوژیکی در فضای فیزیوگرافی بجای فضای جغرافیایی معمول تأکید دارد. در این تحقیق از روش‌های زمین‌آمار جهت تحلیل منطقه‌ای آبخیزهای استان مازندران استفاده شد. طراحی فضای فیزیوگرا ...

تحلیل فراوانی خشکسالی روشی است که حوادث خشکسالی با یک بزرگی مشخص را ارزیابی می‌کند. فراوانی منطقه‌ای خشکسالی‌های استان خراسان رضوی مبنی بر داده‌های بارش ماهانه 136 ایستگاه داخل و اطراف استان در این مطالعه بررسی شد. شدت خشکسالی برای مقیاس‌های 3، 6، 9 و 12 ماهه با SPI (شاخص بارندگی استاندارد) به دست آمد. تابع توزیع مناسب برای محاسبه این شاخص در مقیاس‌های مختلف براساس نسبت گشتاورهای خطی و آزمون K-S انتخاب شد. سری‌های سالانه حداکثر شدت خشکسالی (حداقل SPI سالانه) تشکیل شد. استفاده ...