عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدوده مورد مطالعه واقع در استان خراسان‌رضوي و در جنوب مشهد بین طول‌های جغرافیایی 58° 86΄ تا 59° 71΄ و عرض‌های جغرافیایی 36° 69΄ تا 36° 12΄ قرار دارد. این منطقه از شمال به کپه‌داغ و از جنوب به رشته کوه‌های بینالود محدود می‌شود. در واقع این محدوده قسمت عمده حاشیه شمالی ‌بینالود را در بر میگیرد. سامانه گسلی جنوب مشهد با روند N55°W و طول حدودا 110 کیلومتری تحت تاثیر میدان استرس ناحیه‌ای با راستای °E15°±30N قرار دارد. اما بررسی‌های صحرایی نشان داد که دو جهت استرس N0ο و N40οW ...

بحث سدهای خاکی در دنیا و به خصوص در کشورمان با توجه به ابعاد بزرگ سازه و تعداد زیاد آنها بحث مهمی است. یکی از مسائلی که پایداری سدها را به خطر می اندازد پدیده گسلش است. ا همیت گسلش سطحی بیش از پیش خود را در زلزله‌های دهه اخیر نمایان کرد. از آنجا که گستره بزرگی از سطح زمین تحت تأثیر حرکت نیرومند زمین قرار می‌گیرد، پیش از این تمرکز اصلی مهندسان بر شناخت حرکت نیرومند زمین و بررسی پاسخ دینامیکی سازه و خاک در برابر این ارتعاشات بود و تلاش‌های کمی در جهت شناخت تأثیر گسلش بر لایه خا ...

پهنه گسلی شکرآب دارای روند خاوری - باختری باشیب 60 درجه شمالی می باشد که در فاصله 4 کیلومتری از شمال شهر بیرجند قرار دارد. مقادیر بالایی شاخص های SL ( 404 تا 1020) و Er ( 0.47تا0.81) و مقادیر پایینی شاخص های Vf ( 0.22تا 1/14 ) و Smf ( 1.03تا 1/72 ) نشان دهنده جنبایی پهنه شکرآب بویژه در دو بخش شرقی و غربی آن می باشند. از این رو می توان رده 1 پویایی نوزمین ساختی را برای منطقه در نظر گرفت. همچنین شواهد نوزمین ساختی حاکی ازفعالیت در طی کواترنر می باشند. میانگین بعد فرکتالی ب ...

توده خاکهای واقع بر روی گسل اغلب در اثر انتشار گسلش بستر سنگی از گسل تغییــر شــکل می یابند .این تحقیق به بررسی رفتار سد خاکی واقع بر روی گسل زمانیکه یک زلزله قــوی اتفــاق می افتد با استفاده از آنالیز عددی می پردازد. در این تحقیق برای نشان دادن صحت مدلسازی ، یک توده خاک همگن که تحت اثر جابجایی استاتیکی گسل معکوس توسط M- Lang Linوهمکارانش مورد آزمایش قرار گرفته مدلسازی شده است. نرم افزار مورد استفاده برای آنالیــز نرم افزار المان محدود ABAQUS می باشد. سپس سد خاکی گرمی چای بع ...

ارزیابی خطر لرزه ای نیازمند داشتن اطلاعات لرزه ای گسل های فعال می باشد . شناسایی و تعیین گسل های فعال، که مسبب وقوع پدیده ی زمین لرزه می باشند، یکی از وظایف مهم و اصلی علم زلزله شناسی، می باشد. برای رسیدن به این هدف، روش ها و راه کارهای گوناگون وجود دارد. از جمله می توان به روش های زمین شناسی و لرزه زمین ساختی، اشاره کرد. یکی دیگر از این روش ها، روش لرزه نگاری بازتابی است که می توان ادعا کرد که روشی با ضریب اطمینان بالاتر از سایر روش هاست. . با استفاده از داده های لرزه ای با ...

منطقه‌ی مورد مطالعه در شمال شهرستان سمنان واقع شده است و از نظر جایگاه زمین‌شناسی، بخش خاوری پهنه‌ی البرز مرکزی به حساب می‌آید. پهنه‌ی البرز مرکزی به خاطر وجود گسل‌های جوان از جایگاه ویژه‌ای در مطالعات زمین ساختی برخوردار است. تراکم گسل‌ها در این ناحیه زیاد است و اکثر این گسل‌ها از نوع فشاری هستند و به همین علت خطر زمین لرزه در آن‌ها به نسبت بالاست. در تحولات زمین‌شناسی این منطقه، گسل‌های شمال سمنان و عطاری نقش مهمی داشته‌اند. روند ساختاری چیره‌ی گسل ها، شمال شرقی ـ جنوب غربی ...

گسل فعال اسماعیل آباد (از سرشاخه های اصلی پهنه گسلی نهبندان، در بخش میانی زون زمین درز سیستان) دارای طول 40کیلومتر، سازوکار امتداد لغز راست بر با مولفه جزئی معکوس است. مطالعه تصاویر ماهواره ای، عدم یکپارچگی گسل و قطعه- قطعه بودن آن را نشان می دهد. در این پژوهش قطعه بندی گسل بر اساس ناپیوستگی هندسی انجام و هفت قطعه گسلی مشخص گردید که کلیه قطعات سازوکار راست بر با مولفه جزئی معکوس دارند. این قطعات از شمال به جنوب عبارتند از: 1- حاجی آباد (طول 6کیلومتر، روندN5⁰W)، 2- اسماعیل آب ...

به دلیل گسترش احداث سازه‌های زیرزمینی مانند تونل‌های طویل انتقال آب و از طرفی پتانسیل بالای لرز‌ه‌خیزی در نقاط مختلف کشور، موضوع تصادم سازه‌های زیرزمینی با گسل‌های فعال امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در نظر گرفتن مطالعات لرزه‌ای در طراحی سازه‌های زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی تأثیر حرکت گسل‌های فعال،که هم علت و هم معلول رخداد زلزله است، بر پایداری تونل‌ها می‌باشد. همچنین روش‌های حفاظت لاینینگ بتنی تونل در محل تقاطع با گسل فعال نیز مو ...

با توجه به آنکه ساختگاه های مناسب اجرای سدها با روند توسعه ملی کشور روز به روز کاهش می یابد، بعضا مهندسین طراح مجبور به احداث سد بر روی مناطق با خطر بالا به ویژه نزدیک گسل و یا حتی روی گسلهای فعال هستند. بنابراین ارزیابی احتمال جابجایی گسل در مدت عمر مفید سد و انتخاب جزئیات طرح محافظت از سد در مقابل عدم گسیختگی یا خطرات ناشی ازایجاد ترک در سد بوسیله جابجایی احتمالی گسل در مدت زلزله لازم و ضروری است. در اين پایان نامه سعي شده تا مدل مناسبي از حرکت گسل ارائه گردد كه توانايي مد ...