عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین و در پی آن رشد شهرها، توجه به چگونگی کنترل توسعه شهرها و گام برداری در راستای اصول توسعه پایدار را الزامی می نماید. همراه نمودن دو مقوله رشد و گسترش شهری در کنار حفظ محیط زیست و اراضی مساعد برای کشاورزی، آسیب پذیری محیط را به حداقل می رساند. در تحقیق حاضر، به شناسایی محدوده های مناسب برای گسترش آینده شهر با استفاده از سنجش از دور و GIS پرداخته می شود که برای این منظور از شهر رودان به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. به منظور شناسایی اراضی کشاو ...
نمایه ها:
ndvi | 

روند فزاینده رشد شهرها در دهه‌های اخیر به مسئله‌ای پیچیده و درخور تامل از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی بدل شده است. این رشد و گسترش فضایی شهر می-تواند ناشی از افزایش طبیعی جمعیت از سویی و مهاجرت و جابجایی آن از سوی دیگر باشد. اما مسئله دارای اهمیت، چگونگی شکل‌گیری رشد و توسعه کالبدی، میزان و نحوه گسترش شهرهاست که پیامدهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را به همراه داشته است. شهرها به گونه‌های مختلفی از جمله در شکل توسعه درونی یا درون‌زا؛ توسعه شهری مت ...

این تحقیق به بررسی تاثیر کمی و کیفیگسترش شهری بر روی سفره زاهدان که تنها منبع تامین آب برای مصادف مختلف در شهر زاهدان است، می پردازد. این بررسی و تحقیق برا ساس کارهای صحرایی، آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات موجود بنا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر کمی گسترش شهری بر سفره زاهدان سبب شده است که سطح آب زیرزمینی در بعضی نقاط تا حدود 20 متر هم افت نموده و در نقاط دیگر حدود سه متر بالا بیاید. به علاوه گسترش شهری سبب شده است تا جهت جریان آب زیرزمینی منحرف شده و همچنین وس ...

امروزه شیوه مطلوب اداره شهرها با اعمال نظام مدیریت شهری مرتبط بوده و بدین سبب شهرها تحت تأثیر نیروها و فرایندهای مدیریتی دچار گسترش کالبدی می شوند. پژوهش حاضر با توجه به این نگرش به بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر تبریز طی سالهای 1360 تا 1390 پرداته است. سوال اصلی پژوهش این است که گسترش کالبدی شهر تبریز تا چه اندازه تابع خواسته ها و روشهای مدیریت شهری آن بوده است؟ برای پاسخ به سوال مطرح شده، پاسخ احتمالی تحت عنوان فرضیه زیر مطرح شده است. به نظر می رسد گسترش کالبدی ش ...

شهرها، در کشورهای درحال توسعه، طی دهه‌های اخیر، رشد و گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. به موازات رشد و گسترش شهر، اراضی کشاورزی پیرامون نیز تغییر یافته است. میزان تغییرات کاربری زمین به اندازه شهر وابسته می‌باشد. بیشتر تغییرات کاربری زمین در نواحی حاشیه شهری رخ می‌دهد. جایی که شهر، روستا و طبیعت با یکدیگر برخورد می-کنند و محل بروز ویژگی‌های متضاد و ناسازگار این نواحی می‌باشد و باعث به وجود آمدن ناسازگاریهایی در کاربری زمین این نواحی می‌شود. پویایی و ناسازگاری کاربری‌ها در ناحیه حاش ...

افزایش شهرنشینی و رشد شتابزده جمعیت شهری، شهرها را با چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیادی مواجه کرده که اختلال در نظام کاربری اراضی، دستیازی شهرها به اراضی پیرامون شهر،تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و رشد حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی از بارزترین آنها به شمار می رود. در طول سال های اخیر در شهرهای ایران شاهد توسعه لجام گسیخته در بیشتر شهرها هستیم که علت این امر ناشی از فقدان برنامه ریزی صحیحی و اصولی در زمینه توسعه و گسترش شهر می باشد. شهر بناب نیز مانند بسیاری از شهر ...

با توجه به ناگزیر بودن رشد شتابان شهرنشینی که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، در دهه آینده تیز به روال خود ادامه خواهد داد و نیز جریانهای ناشی از آن که به جابجایی، استقرار و تمرکز جمعیت در کلان شهرها شود. هدف این نوشتار جستجو برای یافتن بهترین نوع توسعه شهری ممکن است که کمترین میزان منجر می هزینه های اجتماعی را در بر داشته باشد.2 در * لذا به منظور مقایسه دو شکل توسعه متصل و منفصل در دو حالت برنامه ریزی شده و خودرو ، ماتریسی 2نظر گرفته شده و ضمن انتخاب نمونه های موردی چهارگ ...

به طور کلی اطلاعات مورد نظر در این پایان‌نامه را می‌توان در دو گروه عمده دسته بندی نموده و سپس با توجه به ماهیت این داده‌ها و با استفاده از روش‌های زیر، نسبت به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت: 1- داده‌های گرافیکی: داده‌های گرافیکی مورد استفاده در این رساله شامل نقشه‌های کاربری 1:2000 شهر مراغه، نقشه‌ی ناحیه‌بندی و محله‌بندی شهر مراغه، نقشه‌ی خطوط ارتباطی شهر مراغه، تصاویر ماهواره ای ETM+ شهر مراغه در دوره های مختلف و تصویر ماهواره‌ای Aster محدوده شهر مراغه؛ 2- داده‌های توصیفی: ...

امروزه کشف تغییرات به عنوان ابزاری برای تعیین تحولات محیطی و مشخص نمودن علت های آن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از روش های پرکاربرد در کشف تغییرات مقایسه دو تصویر اخذ شده در دو بازه زمانی مختلف است. ظهور تصاویر چندزمانه که در هر زمان با قدرت تفکیک مناسبی اطلاعات مربوط به پوشش سطح را در اختیار قرار می‌دهند به تولید تکنیک های نوین و بالا رفتن سطح کیفیت نتایج در این زمینه بسیار سودمند بوده است. بررسی رشد و توسعه شهری از جمله موضوعاتی است که تحقیقات بسیاری در مورد آن صورت ...