عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 702

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش به‌طور مختصر در 4 قسمت ، وضعیت استان را بررسی می‌نماید. -سیمای کلی اقتصادی استان -عملکرد بودجه استان (جاری، عمرانی، درآمد عمومی) -عملکرد سیستم بانکی -سایر موارد: عملکرد تبصره‌های استانی بودجه سال 1376 تنگناهای مربوط به آن و پیشنهادهای اصلاحی ...

گزارش کشتار دام و پروانه‌های ساختمانی استان از جمله پژوهشهای صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه می‌باشد این نشریه دارای دو بخش است که در نخستین بخش ، آمار و اطلاعات کشتار دام به تفکیک به بخش‌های مختلف می‌باشد. بخش دوم آمار و اطلاعات پروانه‌های ساختمانی به تفکیک مختلف است . ...

این گزارش ، با هدف بررسی عملکرد برنامهء بخش آموزش عالی و تحقیقات دولتی (غیرپزشکی) 68-71، تهیه گردیده که مشتمل بر ده فصل است ، شامل کلیات ، اهداف کمی مربوط به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، هیات علمی، گسترش آموزش عالی، تحقیقات دانشگاهی، شاخصهای آموزش عالی، نقاط ضعف و قوت برنامه، تحلیل عوامل موثر بر عملکرد بخش و سرانجام، نتیجه (موفقیتهای برنامه). در این گزارش ، نقاط قوت و ضعف برنامه به ترتیب چنین بیان شده است : 1 - ایجاد نظام برنامه‌ریزی، توسعهء دورهء کارشناسی ارشد و دکترا، تقویت ...

این گزارش ، با نظر کمیتهء برنامه‌ریزی آموزش عالی و تحقیقات وزارت فرهنگی و آموزش عالی و به همت دفتر مدارس عالی فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش ، با هدف بررسی عملکرد برنامهء آموزش فنی و حرفه‌ای دورهء کاردانی (68-71) تنظیم گردیده است . گزارش مزبور، حاوی اهداف ، سیاستها، برنامه‌های اجرایی و نحوهء ارزیابی شاخصهای دوره‌های کاردانی در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای طی سالهای 68-71 می‌باشد. جامعهء آماری مورد مطالعه، منحصر به دورهء کاردانی بخش مذکور، بوده است . در این گزارش ، ضمن برشمرده ش ...

این گزارش ، که حاوی اهداف ، سیاستها، برنامه‌های اجرایی، نحوهء ارزیابی شاخصهای دوره‌های کاردانی در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای طی سالهای 68-71 است ، در شش فصل پس از بررسی عملکرد بخش مورد نظر و بیان مشکلات و تنگناهای ناشی از عوامل بیرونی و درونی موثر بر عملکرد آن و نیز بیان نقاط قوت و ضعف برنامه در این بخش ، مهمترین موفقیتهای برنامه را چنین عنوان کرده است : تاسیس دانشکدهء تربیت تدبیر فنی، تهیهء نقشه‌های اجرایی و شروع عملیات احداث آموزشکده‌های فنی، استقلال مالی و اجرایی مراکز آموزشی ...

هدف طرح‌آوری اطلاعات مربوط به عملکرد تبصره 3 قانون وبدجه سال 1369 و همچنین گزارش مختصر در مورد توزیع اعتبارات بین بخشهای تولیدی و مناطق جغرافیائی استان وارائه یکسری راه حلها و پیشنهادات در مورد بهبود توزیع ، اجرا ، و بکارگیری درست این اعتبارات در استان بوده است . ...

تسهیلات تکلیفی تبصره 3 قانون بودجه سالانه کشور که از سال 1361 با اختصاص رقم قابل توجهی از منابع بانکی جهت ایجاد و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی صنعتی و معدنی، ... پایدار گردیده از اهم ره‌آوردهای انقلاب اسلامی بود که بویژه استانهای محروم از آن برخوردار شده‌اند، گزارش حاضر در راستای بررسی عملکرد اعتبارات تخصیصی به استان از لحاظ میزان اعتبارات تصویبی، اعتبارات تخصیص‌یافته در بخشهای مختلف اقتصادی و تعداد طرحهای مصوب در هر بخش و نیز اشتغال بوجود آمده ناشی از این سرمایه‌گذاریها در استا ...

گزارش نظارتی 12 ماهه استان، چگونگی فعالیتهای دستگاههای اجرایی را منعکس می‌سازد. این گزارش نتایج حاصله از اجرای پروژه‌ها را نشان می‌دهد بعنوان یک شناسنامه مشخصات ، تاسیسات زیربنایی، تولیدی، خدماتی و احداثی و تکمیلی را به تفکیک اعتبار و محل اجرا اعلام می‌دارد. ...

گزارش حاضر که از سوی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تهیه گردید، حاوی رئوس فعالیتهایی است که موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال 1350 در جهت تحقق اصول منشور انقلاب آموزشی و بکار بستن توصیه‌های کنفرانسهای ارزیابی انقلاب آموزشی به عمل آورده است . تهیهء برنامهء پنجسالهء آموزش کشور، فعالیت در جهت منطقی کردن و نوآوریهای ساختی در نظام آموزش و پرورش ، فراهم آوردن وسایل هماهنگی و توسعهء فعالیتهای پژوهشی، بهبود شرایط گسترش و انتقال اطلاعات علمی و تامین خدمات لاز ...