عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر گزارشگری الکترونیکی بر پارامترهای گزارشگری مالی است. این پژوهش در جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از روش پرسشنامه و ارایه تحلیل‌های آماری مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری شده انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری الکترونیکی در کل، ارزش اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های مالی را افزایش می‌دهد ولی در مقایسه جزء به جزء ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری مشخص شد این نوع گزارشگری باعث کاهش ویژگی مربوط‌بودن اطلاعات و همچنین کاهش قابلیت ...

چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تأثیر تخصص حسابداری اعضا و ریاست کمیته حسابرسی در امور مالی بر به‌موقع بودن ‏گزارشگری مالی می باشد. ویژگی کیفی به‌موقع بودن اطلاعات حسابداری، یکی از خصوصیات ضروری برای افشای کامل اطلاعات است. هر چه اطلاعات بدون تأخیر و به‌موقع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به خرید، فروش و نگهداری سهام برای آن‌ها فراهم می شود. و هرچه اطلاعات با تأخیر باشد سرمایه‌گذاران را در خرید و فروش سهام گمراه می‌کند ...

این تحقیق به بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی ، با مبانی نظری گزارشگری مالی ( چارچوب نظری ) در ایران می پردازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان تحقق اهداف مبانی نظری گزارشگری مالی ( چارچوب نظری ) ، در صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری مالی ایران می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ، اهداف گزارشگری مالی مندرج در مبانی نظری گزارشگری مالی را بصورت مطلوب فراهم نمی نماید . ...

افشای کامل، به موقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، افشای تواًم با شفافیت صورت‌های مالی می‌تواند کسب بازده‌غیرعادی را کاهش دهد. پژوهش حاضر به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا بین سطح شفافیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنا‌داری وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا سوگیری قیمت‌ها بر این رابطه تاثیری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن جایگاه شفافیت گزارشگری مالی و تاثی ...

به هنگامی یکی از عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری بوده و توانایی ذی‌نفعان را در فهم ظرفیت یک واحد تجاری در تولید درآمد، جریان‌های نقد و شرایط مالی آن افزایش می‌دهد. ساختار حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع بوده و هدف حاکمیت شرکتی هم راستا نمودن هرچه بیشتر منافع ذی‌نفعان می‌باشد. این پژوهش به بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می‌پردازد که با به هنگامی گزارش گری مالی سالانه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مرتبط هستند. اثر میزا ...

مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی، و سازماندهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تأمین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد، از این رو میزان قابلیت اتکاء مالیات ...

امروزه دگرگونیهای شگرفی در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه فعالیتهای مالی و حسابداری رخداده و پیشرف ت های آن بسیار فراگیرشده است. به علت استفاده زیاد تهیهکنندگان اطلاعات مالی و استفادهکنندگان این اطلاعات از اینترنت، در دهه های اخیر زبان گزارشگری جدیدی تحت عنوان زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر یاXBRL پا به عرصه حضور گذاشته که از آن بعنوان انقلاب گزارشگری مالی نام برده میشود. به دلیل ویژگیهای فراوان آن،امروزه شاهد گسترش روز افزون کاربری آن در میان کشورهای پیشرفته هستیم. در ایران نیز ...

باتوسعه روزافزون استفاده ازکامپیوتر به عنوان اساسی ترین ابزار ایجاد توسعه و تحلیل و خلاصه سازی و تخصصی سازی استفاده ازآن درتمامی علوم نیاز به ایجاد استفاده ازاین ابزار درعلم حسابداری نیز به وضوح مشخص می باشد ایجاد سیستم های اطلاعاتی با استفاده از کامپیوتر و ذخیره سازی اطلاعات دردیتابیسها و استفاده از انها درطول سالهای فعالیت های شرکت ها درراستای مقایسه فعالیت ها و اخذ گزارشات متنوع درزمانی کمتر ازثانیه همه بیانگر اهمیت استفاده ازکامپیوتر درحسابداریمی باشد یکی از عوامل موفقیت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: