عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معادله نفوذ تجمعی SCS بصورت Z=atb +c است که در آن z نفوذ تجمعی بر حسب CM یا اینچ و T فرصت نفوذ بر حسب دقیقه a و b ضرایبی هستند که برای هر گروه خاک مشخص و c برای تمام خاکها مقداری ثابت و برابر با 7cm درصد است . معادله نفوذ تجمعی تعدیل شده کویستاکوف لویز نیز بصورت Z=KT + fo+ است که در آن ، Z و T همان مفاهیم معادله SCS را دارد a و K پارامترهایی هستند که برای خاک باید تعیین شوند و fo سرعت نفوذ پایه است . نظر به اینکه پارامترهای a و b در معادله SCS برای خاکهای مختلف مشخص و در اخت ...