عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 590

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان مسئله: علم آنتروپومتری شاخه ای از علم بیولوژی می باشد. اطلاعات حاصل از این علم مورد نیاز آناتومیستها، متخصصین رشته های مختلف کلینیک، جنین شناسان، نژادشناسان، باستان شناسان، متخصصین تشخیص هویت، بهداشت، تغذیه و صنایع (اتومبیل سازی، نظامی و پوشاک) می باشد. بدلیل کاربردهای فراوان اندازه های آنتروپومتریک (در سطح جهانی) و بدلیل اهمیت اطلاعات آماری موردنیاز متخصصان کشور در این زمینه مطالعه آنتروپومتریک به عنوان دومین اولویت تحقیقاتی کشور تعیین گردیده است. شکل بدن تأثیر فاکتورها ...

در این مطالعه تعداد 932 نفر از دانش آموزان پسر و 927 نفر از دانش آموزان دختر 6 تا 10 ساله شهر خرم آباد لرستان از نظر ابتلا به گواتر مورد معاینه بالینی قرار گرفتند. معاینه بالینی و درجه بندی گواتر براساس معیارهای پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی انجام گرفت. میزان شیوع گواتر در پسران 6 تا 10 ساله به ترتیب سن، 49.5، 62.6، 64، 65.5 و 63.5 درصد و در دختران به ترتیب سن 70.6، 74، 65.2، 70.4 و 80 درصد تعیین گردید. با توجه به میزان های شیوع فوق، شهر خرم آباد جزو مناطق هیپراندمیک محسوب می ...

این بررسی به منظور دستیابی به نظر مردم درباره سریال امام علی (ع) با یک گروه نمونه 550 نفری از افراد 15 سال به بالای ساکن تهران صورت گرفته و نتایج این بررسی به قرار زیر است : - میزان بیننده سریال امام علی (ع): 87 درصد گروه نمونه برنامه را به نحوی تماشا کرده‌اند، زنان بیش از مردان و گروه سنی 15-19 بیشترین درصد بیننده را به خود اختصاص داده‌اند و این سریال بیشتر مورد توجه افراد با تحصیلات بالا بوده است . دلیل تماشا کردن سریال نداشتن وقت عنوان شده است . - نحوه تماشای سریال ا ...

طرح مسابقات هوشیار و بیدار بگونه‌ای بود که ضمن سرگرم کردن مخاطبین موجب افزایش اطلاعات درسی آنان گردیده بود. میزان مطلوبیت مسابقه هوشیار و بیدار در کل برابر 70 درصد بوده است . نیمی از افراد معتقدند که سوالات مسابقه سخت نبوده است . میزان مطلوبیت مسابقه 14 درصد بوده است . نتایج نشان داده است 100 درصد جامعه به نحوی بیننده این مسابقه بوده‌اند. گروه سنی 12 سال بیشتر از سایر گروههای سنی مطرح کردن سوالات غیرنمایشی وسیله مجری را اظهار نموده‌اند. در مورد میزان درک بینندگان ا ...

با توجه به تعداد زیاد گاو و گوساله در منطقه گلپایگان و اشتغال تعداد زیادی از مردم به امر دامپروری در جهت بالا بردن راندمان تولید و افزایش درآمد منطقه ضروری است روش‌های رسیدن به بالاترین راندمان مورد آزمون قرار گیرد در این طرح جهت بهترین سن پروار گوساله‌های نر بومی منطقه گلپایگان تهیه تا از این طریق 16 گروه سنی و از هر گروه بین 5 تا 6 راءس در نظر گرفته خواهد شد. سال اول - تعداد چهار تیمار و هر تیمار تعداد 6 راءس از گروه سنی 9-8-7-6 ماهه سال دوم - تعداد چهار تیمار و از هر تیمار ...

در سال 1995 امید به زندگی در ژاپن به بیش از 65 سال و در برخی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی به 80 سال رسید . از طرف دیگر ، اگر مساله اصلی و عمده بهداشت در قرن گذشته فقط (( زنده ماندن )) بود ، اینامر برای قرن حاضر ، زندگی کردن با کیفیتی برتر است . دوره سالمندی دوره ای نیست که بتوان عوارض پیش آمده در آن را درمان کرد ، بلکه برای پیشگیری از این عوارض مانند پیر چشمی ، پیر گوشی ، بیماری های مزمن و غیره باید از سال های خیلی قبل یعنب از دوره کودکی ، نوجوانی و جوانی برنامه ریزی ه ...
نمایه ها:
آگاهی | 
جمعیت | 
کرمان | 

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی آزمون خوش بینی - بدبینی سلیگمن روی گروه نمونه 750 نفری از دانشجویان شهر تهران ( گروه سنی 25-18 ) که به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند اجرا شد . ابزار پژوهش را پرسشنامه خوش بینی - بدبینی سلیگمن که دارای 48 رویداد در سه بعد پایداری، شخصی سازی و فراگیری که هر کدام در دو بعد خوب و بد ، که تشکیل 12 خرده نمره و یک نمره کل را می دادند، بود . از آنجا که ضریب پایایی اولیه آزمون بر روی گروه 209 نفری از دانشجویان با استفاده از ضریب آلفای کرو ...

در این تحقیق تاثیر یک برنامه تمرینی، دویدن هوازی تناوبی با فشار 90؛ 70% بیش ترین ضربان قلب بر آمادگی و توان هوازی؛ وزن و درصد چربی؛ ضربان قلب و فشار خون استراحتی؛ هماتوکریت؛ گلبول های قرمز؛ هموگلوبین، چربی ها و لیپوپروتئین های سرم (کلسترول، ‏‎TG.S‎‏و ‏‎HDL-c‎‏ و‏‎VLDL-c]‎‏) بررسی و تغییرهای متغیرها در دو گروه سنی جوان و مسن با یکدیگر مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آمادگی و توان هوازی در هر دو گروه به طور معنی ‌داری افزایش یافت. توان هوازی نسبی در گروه جوان و مسن ...

هدف از انجام این پژوهش شناخت بازیهای سنتی دختران گروه سنی 7-12 ساله شهر سنندج بمنظور شناخت و تنوع بازیهای کودکان و ویژگیهای بازیهای سنتی وسایل مورد استفاده در بازیها، مقررات و شرایط انجام بازیها می‌باشد سوالات مطرح عبارت است از -1 آیا بازیهای سنتی از تنوع زیادی برخوردار بوده است ؟ -2 وسایل بازیها دارای چه ویژگیهایی بوده‌اند، آیا بازیها بصورت گروهی و یا انفرادی انجام گرفته، آیا بازیهاظریف و آرام و یا خشن و پرجنب و جوش بوده‌اند، کار و بازی کودکان تا چه اندازه قوام بوده است ، جا ...
نمایه ها:
کودک | 
سنندج | 
دختر |