عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان و هدف ارزشیابی درونی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت بهبودی، ارتقاء و تضمین کیفیت گروه اجرا شده است. اهداف فرعی این طرح عبارتند از: 1- تدوین و تصریح اهداف گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران 2 ارزشیابی کیفیت عوامل دروندادی (مدیر گروه، هیأت علمی (درونداد)، دانشجویان، امکانات و تجهیزات آموزشی گروه روان شناسی ) 3- ارزشیابی کیفیت عوامل فرآیندی(هیأت علمی (فرآیند) دانشجویان، فرآیند تدریس-یادگیری، فراین ...
   
چکیده ندارد.
  
هدف اصلی از این تحقیق، بررسی میزان آگاهی دستیاران مورد نظر از شیوه استاندارد نگارش پایان‌نامه - موجود در کتب معتبر - می‌باشد تا به پیشنهاداتی مفید و کاربردی جهت ارتقاء کیفیت نگارش پایان‌نامه‌ها دست یابیم. در این تحقیق با مطالعه پایان‌نامه‌های دستیاری اطفال ارایه شده در سال 1375 و 7 ماه اول سال 1376 موجود در آرشیو کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - و پروپوزالهای موجود در پرونده هر دستیار که در بایگانی اداره تخصصی ساختمان آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران موجود بود، ...

در این پایان نامه مسائلی از نوع مسائل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مسائل سهموی به دو دسته مسائل مستقیم و مسائل معکوس دسته‌بندی شده‌اند و مثال‌هایی از این نوع مسائل آورده شده است. در ابتدا معادله واکنش-انتشار، وجود و یکتایی جواب در این معادله و بدوضعی معادله مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از روش مولیفیکیشن، ضرایب وابسته به فضا در معادله سهموی غیر خطی تعیین می شوند و مسأله به حالت خوش وضع تبدیل می شود. در پایان پایداری و خطای نتایج ع ...