عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين پژوهش در پي آن بوده است که رتبة هر يک از گروه هاي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي را در شاخص هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و رتبة هر يک از دانشكده ها را در شاخص کالبدي مشخص کند. دراين تحقيق از روش ارزشيابي از نوع کمي استفاده شده است و به دليل اينکه حجم جامعه آماري کوچک بود از سرشماري استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را همه ي گروه هاي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي که درسال 88-1387 به عنوان گروه آموزشي محسوب مي شدند تشکيل داده اند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه ...

هدف از اين پژوهش بررسی تأثير تيپ های شخصيتی A و B مديران گروه های آموزشی برفرسودگی شغلی اعضاء هيئت علمی دانشگاه که به روش توصيفی انجام شده است. ضمن اينکه تاثير سابقه کار، مرتبه علمی و نوع شخصيت مديران به فرسودگی شغلی بررسی شد. اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از پرسشنامه بسته پاسخ به دست آمد که شامل 1- پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سئوالی 2-آزمون شخصيت نوع A و B 85 سئوالی، جامعه آماری پژوهش شامل مديران گروه های آموزشی و اعضاء هيئت علمی دانشگاه شهيد باهنر کرمان می باشند ...

پژوهش حاضر تحت عنوان ارزشیابی درونی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف و تلاش در جهت ارتقای گروه علوم تربیتی انجام گردیده است. این پژوهش از نوع تحقیق پیمایشی است زیرا به دنبال توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش پنج زیر جامعه الف) مدیرگروه، ب) اعضای هیئت علمی، ج) دانشجویان، د) دانش آموختگان و ه) کارفرمایان می باشد. روش نمونه گیری سرشماری کامل می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مح ...

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

امروزه برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم‌ترین و ارزشمندترین هدف سازمان محسوب می‌شود. برای حصول اطمینان از این امر که سیستم آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می‌کند، شایستگی‌ها به کار گرفته می‌شوند. در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگی‌ها تمرکز نمایند. شایستگی به حوزه‌هایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر می‌سازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجا ...

این پژوهش با هدف اصلی اجرای ارزیابی درونی در گروههای آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و به منظور ارائه تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروهها و پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء آن انجام شد. در این خصوص از چهار جامعه آماری شامل اعضاء هیأت علمی، مدیران گروهها، دانشجویان و دانش آموختگان اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید و تحلیل شد. در این پژوهش 7 عامل: اهداف گروهها (2 ملاک و 8 نشانگر)؛ مدیریت و برنامه‌های توسعه گروه (6 ملاک و 27 نشانگر)؛ امکانات و تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ...

این تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه جو گروه های آموزشی با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته است . هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی آن واحد در جامعه آماری پرداخته است. جامعه آماری در تحقیق عبارت بود از اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی ،استادیارو استاد از این جامعه که 1 ...

با محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از اولويت هاي دانشگاه مي باشد. در اين ميان شيوه بودجه ريزي مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد. يکي از شيوه هاي نوين بودجه ريزي که چند سالي است در برخي کشورها در حال اجراست، بودجه ريزي عملياتي است که به دنبال اثربخشي بودجه مي باشد. در تعريف اين شيوه بودجه ريزي مي توان گفت بودجه ريزي عملياتي برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتا ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی درونی گروهها ی آموزشی کتابداری ،آموزش وپرورش، روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ؛به منظور آگاهی از وضعیت کنونی گروهها ،نمایان ساختن نقاط قوت و ضعف آنها و در نهایت ارتقای کیفیت دانشگاهی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالع در این پژوهش شامل 4 گروه کتابداری، آموزش و پرورش، روانشناسی و مشاوره که هر کدام از این 4 گروه شامل 4 زیرگروه مدیران گروه، اعضای هیات علمی ،دانشجویان و دانش آموختگان بودند.در زیر جامعه ی ...