عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به بیماریزایی با اثرات نامطلوب و ناهنجاریهای جنینی که ابتلاء به بیماری سرخچه در مادران بوجود می‌آورد و آگاهی از میزان مصونیت اکتسابی در گروه سنی آسیب پذیرد و بالاخره لزوم استفاده از واکسن برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری تصمیم گرفته شد که سه هزاروپانصد نفر دختران گروه سنی 18-15 سال بطور تصادفی آماری انتخاب عیار آنتی‌بادی سرخچه در خون آنها اندازه‌گیری شود پس از انجام طرح نتایج حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج آنرا به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی منعکس ن ...

-1 تعیین میزان فراوانی هیپرتانسیون و بررسی توزیع نرمال فشار خون درهریک از مقاطع سنی مزبور -2 تعیین چگونگی ارتباط فشار خون بافاکتورهای خطر تعیین حدود نرمال فشار خون درایران ازطریق اجرای چنین پروژه های درسایر نواحی کشور و بدنبال آن کنترل فشار خون درایران از راه پیشنهادی و ارائه یک برنامه بهداشتی مدون ...

شکل ساختار سنی جمعیت می تواند به عنوان مسئله ای مهم بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد. علاوه بر آن تغییر در توزیع سنی جمعیت فعال ممکن است موجب افزایش فراوانی افراد با سرمایه انسانی بالاتر و یا پس انداز بالاتر شود و از این رو موجب افزایش در سطح تولید کل شود.این مطالعه با کمک روش ARDLبه بررسی تأثیر توزیع سنی جمعیت فعال بر تولید کل کشور ایران در طی سالهای 1350 تا 1388پرداخته است. برای این کار از دو تعریف جمعیت فعال استفاده شده است؛ نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است ک ...

باتوجه به عدم وجود اطلاعات کافی درزمینه شیوع بیماری قنددرمنطقه اصفهان ومطالعات قبلی تیم مشترکانستیتو تغذیه ودانشگاه اصفهان درزمینه نان و ترکیب نان دراصفهان ورابطه احتمالی آن بابیماری قند،اجرای طرح پیشنهادی درتکمیل مطالعه عمومی شیوع بیماری قند درایران وشناخت ویژگیهای بالینی وآزمایشگاهی واحیانا عوامل ناشناخته اقلیمی دربروز آن مفید خواهدبود.پیش‌بینی میشود بافعالیت اعضای تیم وافرادی که بطور قراردادی فعالیت خواهندکرد،طرح ظرف یک سال به پایان برسد.متد بررسی متکی به انتخاب شانس افراد ...

گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل فقر آهن عبارتند از نوزادن و زنان در سنین Menstruating زنان باردار و شیرده ، بیماران گوارشی که دچار Loss مزمن خون هستند. با توجه به بالانس منفی آهن در زنان Pee menopausal و اهمیت Iron supplement بعنوان پیشگیری از این بالانس منفی در دوران حاملگی و Nursing لازمست ابتدا شیوع IDA در یک گروه Random با استفاده از TIBC/Fe و Ferrilin روشن شده و سپس علل نارسائی سیستم بهداشتی ملی در جبران این malnutrition تک ماده‌ای بررسی می‌گردد. حدود 100-150 نفر از ساکنین ...

هدف کلی از اجرای این طرح عبارت است از : شناسایی وضعیت فرهنگ عمومی جامعه در حدود سوالات تحقیق که تحقق آن می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف مهم زیر کمک کند : شناسایی فرهنگ شهری ایران به ویژه در استانهای نمونه. شناسایی وضعیت عمومی فرهنگ در این استانها و شهرستانهای انتخابی. شناسایی روند وضعیت فرهنگی در محدوده سوالات تحقیق. ارائه اطلاعات صحیح فرهنگ برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ...
نمایه ها:
ایران | 

-1 تکمیل گزارشهای نهایی -2 مقایسه میزانهای بدست آمده در1-2: انواع مختلف شهرهای نمونه 2-2 انواع مختلف روستاهای نمونه 3-2 مناطق مختلف کشور -3 درصورت امکان تهیه یک مدل ریاضی براساس میزانهای برآوردشده (ساخت جمعیت ،سواد افراد وغیره )برای طبقه بندی نقاط شهری وروستایی . ...

محاسبه نسبت های مرگ ومیر برحسب علت مرگ به تفکیک جنس درگروه های مختلف سنی محاسبه مرگ ومیزان مرگ ومیردخام وتعیین روند آن درجمعیت تهران مقایسه این میزانها با میزانهای سالهای 1350 و 1351 ...

بلوتانگ بیماری واگیری است که درافریقای جنوبی وشرقی و چنداستان ازکشورهای متحده امریکا شایع بوده و بوسیله چندگونه از خانواده Culicoides ازدام بیماربه دام های حساس انتقال پیدامیکند. در قاره آسیا کشورهای اسرائیل - هند و پاکستان به تیپ های گوناگون ویروس عامل بیماری آلوده اند و در ترکیه و قبرس نیز یکی دو مورد همه گیری باتلفات وخسارات اقتصادی زیاد مشاهده گردیده است .درکشور ماتاکنون بیماری بلوتانگ با علائم کلینیکی مسخص گزارش نشده ولی آزمایش‌های مقدماتی نشان داده که تعدادی از دام های ...