عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 246

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردو یکی از محصولات باغی مهم مناطق معتدله استان کرمان است و هم اکنون بالاترین سطح زیرکشت گردوی کشور متعلق به استان کرمان است. در اجرای این طرح صفات زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های گردو با یکدیگر مقایسه شده و ارقام و ژنوتیپ‌های سازگار به باغداران منطقه معرفی می شوند. ...

یکی از مسائل عمده در امر تولید گردو هزینه بالای برداشت می باشد. به منظور کاهش نیروی اتصال میوه به دم طرح تحقیقاتی فوق با تعداد 16 اصله درخت گردو با چهار تیمار ‏‎2000,100,500,0 PPm‎‏ اتفون در چهار تکرار انجام گردید و فاکتورهای درصد میوه های ترک خورده و درصد ریزش برگها اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس ساده بر روی درصد ترک خوردن میوه نشان داد که محلول پاشی با اتفون تاثیر بسیار معنی داری داشته است (42/150=‏‎F‎‏ ) و مقایسه میانگین به روش دانکن نیز نشان داد که غلظت ‏‎PPm2000‎ ...

بمنظور بررسی عارضه ربزش گلهای ماده در ژنوتیپ‌های گردو، 60 ژنوتیپ در قالب 20 خانواده HS انتخاب و میزان ریزش در این ژنوتیپها اندازه‌گیری گردید. حداقل و حداکثر ریزش در ژنوتیپها در K21/3, K22/2 به ترتیب با 94 درصد و 6 درصد ریزش مشاهده گردید. حداکثر و حداقل ریزش در خانواده‌های HS (میانگین 3 ژنوتیپ ) نیز در K11, K66 با 81 درصد و 20 درصد ریزش وجود داشت . وراثت‌پذیری خصوصی صفت نیز در سال 77، 45 درصد برآورد گردید. ...

طراحی و ساخت ماشین خشک‌کن گردو در شهریور ماه سال 79 به اتمام رسید و همچنین در مهرماه همان سال مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت . پروسه ساخت براساس طراحی اولیه آن صورت گرفت . نتایج نشان داد که مدت زمان جهت کاهش رطوبت مغز گردوها تا درصد رطوبت 6 درصد در حدود 19 ساعت می‌باشد و این در حالی است که زمان لازم برای خشکانیدن گردوها به روش سنتی در حدود 5-6 روز می‌باشد. ...

بمنظور مطالعه آپومیکسی در تعدادی از ژنوتیپهای گردو این آزمایش بصورت مقدماتی از سال 1378 شروع گردید در این مطالعه، تعیین آپومیکسی به روش ایزوله کردن گلهای ماده قبل از رسیدن به مرحله آمادگی پذیرش دانه گرده از طریق پوشاندن با پاکت کاغذ روغنی (سلوفان) و همچنین از طریق قطع کلاله انجام گردید و تشکیل میوه در گلهای تحت تیمار هر 15 روز یکبار شمارش شدند. در این آزمایش 4 ژنوتیپ گردو جهت مطالعه انتخاب شده بودند که تعداد قابل توجهی بذر آپومیکت از هر کدام بدست آمده است که جهت تعیین قابلیت ...
نمایه ها:
گردو | 
بذر | 

گونه‌هاي مختلف گردو كه در رويشگاه‌هاي وسيعي در دنيا و ايران به طور طبيعي روييده و كاشته مي‌شوند، جزو درختان چند‌‌‌‌منظوره بوده و از نظر اقتصادي بسيار پراهميت محسوب مي‌شوند. كشور ايران قسمتي از رويشگاه‌هاي وسيع گردو را شامل مي‌شود، به‌طوري كه در برخي از كشورها گردو را با نام "گردوي ايراني" نام مي‌برند. اما امروزه تجارت گردو در ايران در بين كشورهاي توليد كننده اندک مي‌باشد. گونه‌ها، واريته‌ها و نژادهاي گردوي ايران از نظر گسترش‌گاه، كيفيت ميوه و كميت مواد تشكيل دهنده مغز آن مورد ...

استان قزوین بعنوان یکی از مناطق مهم گردو خیز کشور محسوب می شود که دارای انواع معروف گردو و نظیر گردوی ضیاآباد می باشد شته سبز و شته خاردار گردو از آفات مهم گردو بشمار می روند این دو گونه که منوفاژ بوده دارای جمعیت زیادی بویژه در ماههای اردیبهشت و خرداد برای گردو هستند و خسارت آنها بویژه در مورد شته سبز چشمگیر می باشد در اجرای این طرح تحقیقاتی دو منطقه کوهستانی و دشت که دارای شرایط آب و هوایی متفاوت هستند در نظر گرفته میشود. در هر منطقه یک باغ گردو انتخاب و با آغاز فصل و شروع ...

کرم میوه گردو مهمترین آفت گردو در سراسر دنیا و ایران است که موجب ایجاد خسارت اقتصادی میشود. این طرح با هرف تعیین گونه های خسارتزای آفت و مطالعه بیولوژی گونه غالب با تاکید بر شناسایی دشمنان طبیعی آن اجرا میگردد. بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد که دو گونه پروانه شامل پروانه کرم سیب ‏‎Cydia pomonella‎‏ و پروانه کرم به ‏‎Euz ophera bigella‎‏ عامل ایجاد خسارت روی میوه گردو هستند که بر اساس نتایج حاصل از سال اول اجرای طرح 65% آلودگی مربوط به کرم سیب و 35% بقیه مربوط به کرم بوده است. ...

استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن چشمه‌سارها و رودخانه‌های دائمی، منطقه بسیار مستعدی جهت کاشت و پرورش درختان گردو می‌باشد اگرچه از جنس گردو تاکنون حدود 20 گونه شناسایی و از واریته‌ها و نژادها ارقام بسیاری نام برده شده است که در نقاط مختلف جهان پراکنده هستند اما کلیه درختان گردویی که در اکثر نقاط کشور وجود دارند از نوع گردویی معمولی (jugdus fegia) هستند نظر به اینکه درخت گردو تا حدود زیادی دگرگشن بوده و براحتی از گرده درختان دیگر بارور می‌شوند و بذرهای حاصله تمام خصوصیات ژنتی ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
گردو |