عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 666

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه گردشگری صنعتی است که پتانسیلهای زیادی را برای ایجاد بسیاری از کسب و کارهای کوچک دارد و می تواند به توسعه اشتغال زایی کمک کند. با در نظر گرفتن این موضوع که گردشگری یک صنعت خدماتی است و با تمرکز وسیعتر بر اقتصاد گردشگری و همه خدماتی که صنعت گردشگری را حمایت می‌کنند، رشد و توسعه این صنعت می تواند منجر به افزایش اشتغال و کارآفرینی گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فعالیت های کارآفرینی بر توسعه پایدار گردشگری در شهر ایلام می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی است. روش ...

انسان‌ها در طول دوره‌های مختلف زندگی خود برای دیدن جذابیت‌های طبیعی، کشف فرصت‌های اقتصادی، بهره‌مندی از امکانات زیستی مناسب‌تر، آگاهی از تنوع‌های قومی و مشکلات راه را نیز تحمل کرده‌اند و ازاین‌رو می‌توان گفت که گردشگری قدمتی به بلندی تاریخ بشر دارد که حاکی از اهمیت تاریخی این صنعت است. ازلحاظ اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم- برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای درحال‌توسعه- هست؛ اهمیت صنعت گردشگری برای کشوره ...

زمانی در جهان تنها کشورهایی پیشرفته و توسعه یافته تلقی می شدند که درآمد سرانه بالایی داشتند، اما امروزه مفاهیم رشد و توسعه از یکدیگر تفکیک و مفاهیم توسعه پایدار در پی توسعه مفاهیم توسعه شکل گرفته است. محققین حوزه گردشگری نیز همگام با دیگر رشته ها مفاهیم اولیه توسعه پایدار را بر حوزه خود منطبق کرده و مفاهیم و اصول توسعه پایدار گردشگری را بسط و توسعه داده اند. گردشگری پایدار بر سه اصل اساسی استوار است: 1) حفاظت از محیط زیست 2) احترام به فرهنگ محلی و حراست از آن 3) اقتصاد پای ...

گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد نقش مهمی در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی ایفا می‌کند.امروزه در بسیاری از کشورهای جهان برای رفع چالش‌های اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی به-ویژه در روستاهایی که با افول فعالیت‌های کشاورزی سنتی روبه‌رو هستند، گردشگری در کانون توجه قرار گرفته است.بنابراین در این پژوهش نقش گردشگری در توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی دهستان چندار مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی و متغیرهای پژوهش براساس مبانی نظری موضوع مور ...

هدف اين تحقيق ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی مقاصد گردشگری شهری شهر شيراز در چارچوب رويكرد توسعه گردشگري است. روش تحقيق از نوع توصيفي و تحليلي مبتني بر مشاهدات ميداني و تهيه چك ليست و استفاده از ابزارهاي تحليلي SWOT ,IEA, QSPM بوده است. در فرايند تحقيق ضمن بررسي داده ها و اطلاعات جمع آوري شده از منابع مختلف و بررسي هاي ميداني، مجموعه يافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندي وجمع شد. جامعه آماري (گروه دلفی) در اين پژوهش به دو گروه، الف) مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنايع ...

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد، به یکی از بزرگترین و پرمنفعت ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است و به عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط روستایی کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این راستا گردشگری مذهبی، یکی از قدیمی‌ترین انواع گردشگری در سراسر جهان می باشد، که بر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهانگردی، 26 درصد از کل جریان های گردشگری را به خود اختصاص داده است. هدف تحقیق حاضر، تبیین اثرات ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژیک توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد چابهار انجام پذیرفته است. نمونه آماری در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گيري قضاوتی و تعداد 60 نفر تعیین گردید.این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش بررسي آن روش ترکیبی(پيمايشی- توصيفي و تحليلي) است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، وضعيت گردشگري در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سپس براي تجزيه و تحليل يافته ها مدل SWOT مورد استفاده قرار گرفت.براي اين منظور محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف ) و محیط خارجی (فرصته ...

این پژوهش با هدف ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران طرح‌ریزی و برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست، برای «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت گردشگری شهر تهران»، علاوه بر مبانی نظری و ادبیات موضوع گردشگری (فصل دوم رساله) ۱۶ سند مهم گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوا در قالب الگوی سه‌شاخگی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است که پس از مطالعه و بررسی این اسناد و مدارک، سرانجام ۱۹ مول ...

صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشورها را به خود اختصاص داده است. یکی از انواع گردشگری، گردشگری روستایی است. توسعه گردشگری در مناطق روستایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر روستایی، کاهش مهاجرت و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی روستا به شمار می‌رود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گردید، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده که تعداد این پرسشنامه‌ها از طریق فرمول کوکران 190 نفر تعیین گردید. برای تعیین پایایی تحقیق نیز تعداد 28پرسشنامه در ...