عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 253

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردآوری موسیقی ملی ومطالعه و آنالیز وکشف اصول وقواعد ومبانی علمی این موسیقیها وانتشارنتایج ...

دراین طرح طرق مختلف وروشهای علمی گردآوری اطلاعات موردبررسی قرارگرفته است . ...

رادیو تلویزیون آموزشی به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش مخاطبین خود در زمینه ایدئولوژی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مبحث دیالکتیک تضاد و توحید را به عنوان سرآغاز در تدریس اینگونه مباحث برگزیده است . هدف از انجام این ارزشیابی سنجش میزان اطلاعات و دانش کنونی مخاطبین و همچنین نیاز مخاطبین به آموزش‌های ایدئولوژیک و خصوصا آموختن دیالکتیک تضاد و توحید می‌باشد. گروه نمونه مورد مطالعه در این ارزشیابی شامل گروه نمونه صاحبنظران و گروه نمونه باسواد (سوم راهنمایی یا متوس ...

انجام این طرح به منظورتشریح مفاهیم تعدادی ازواژه های سیاسی می باشد.این واژه هاعبارتند از:ارتجاع،استعمار،آنارشیسم انقلاب ،بورژواژی ،صهیونیسم ،فالانژیسم ،کاپیتالیسم ،کاپیتو لاسیون ،کمونیسم ،لیبرالیسم ،مارکسیسم ،ناسیونالیسم این بررسی ازطریق‌مراجعه به کتابخانه ها معتبرموجود درتهران ومراجعه به شخصیتهای سیاسی و علمی و مذهبی انجام گردیده است .این تحقیق به درخواست گروه سیاسی جهت استفاده دربرنامه هایی به منظورآموزش‌مسائل سیاسی صورت گرفت . ...

در بسیاری از نقاط زاگرس - مانند بهبهان، نفت سفید، سرپل ذهاب و مسجد سلیمان - علایم و آثاری از مواد هیدروکربوری به چشم می خورد . در واقع وجود همین آثار بود که منابع عظیم نفت و گاز را در کشورمان به اثبات رسانید . بنابراین، اولین کاربرد این آثار در اکتشاف مخازن نفتی است . در سالهای اخیر ، شواهد ژئوشیمیایی به دست آمده نشان داده است که بعضی از عناصر فلزی کمیاب ، مثل وانادیم و نیکل و مولیبدن ، بر اثر پالایش طبیعی در این مواد تغلیظ و متمرکز می شود . علاوه بر این ، در توالی چینه شناس ...

در این پژوهش سوابق و مقدماتی که منجر به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گردیده است ، مورد بررسی قرار گرفته است . محورهای مورد بحث عبارت‌اند از : اهداف ، تعداد رکورد و پوشش زمانی اطلاعات پایگاهها، منابع و شیوه جمع‌آوری اطلاعات ، گردش کار اطلاعات و مدارک ، چگونگی آماده‌سازی مدارک و نمایه‌سازی آنها در هر یک از پایگاههای اطلاعاتی. در بررسی پایگاههای مرکز مدارک علمی مشاهده می‌شود که علیرغم موفقیت نسبی در گردآوری و اش ...

کلیه اطلاعات پراکنده مربوط به زلزله های ایران از منابع تاریخی داخلی و خارجی و انتشارات خارجی وداخلی هم چنین موسسات که دراین موردبخصوص فعالیت دارنددراین فایل جمع‌آوری میشودپیش بینی میشود،این اطلاعات بتواند دسترسی پژوهشگران رابه اطلاعات موردنیاز میسر سازد،تابراساس کلیه داده های هرمنطقه تحلیل صحیح ترین نسبت به پارامترهای مختلف زلزله بدست آورد. ...

پژوهش تنها آزمایش تجربی یک فرضیه یا فرضیه‌های مدون نیست ، بلکه کار دشوارتر و پیچیده‌تر از ان است که بتوان تنها با تنظیم و تکمیل پرسشنامه‌ها مراجعه‌ها و مشاهدات عینی به منشا و علل پیدایش و سیر تکوینی امور اجتماعی که ریشه در گذشته دور و نزدیک دارند دست یافت . پژوهشگر باید در روشهای متداول گرداوری اطلاعات ، از قبیل: مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه (خواه منظم و غیرمنظم)، روشهای برون‌فکنی و غیره، معایب و محاسن هر روش را، با توجه به هدف موضوع مطالعه آنها در نظر گیرد. البته قبل ...

کمبود اطلاعات و آمار صحیح و دقیق از امکانات فرهنگی موجود در سطح کشور ، یکی از مشکلات و محدودیت‌های اساسی و اصلی برنامه‌ریزی می‌باشد. لذا جمع‌آوری اطلاعات و آمار مناسب از اماکن فرهنگی ، علاوه بر ایجاد امکان برنامه‌ریزی صحیح به سرمایه‌گذاری بهینه در زمینه احداث اماکن فرهنگی جدید کمک شایانی خواهد نمود. به همین منظور در این مطالعه ضمن تعریفی مشخص از اماکن فرهنگی ، نسبت به جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در سطح کشور اقدام خواهد شد که پس از طبقه‌بندی اطلاعات بدست آمد ...