عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حکومت رضا شاه از دیدگاه سیاسی .فرهنگی و مذهبی در تاریخ ایران قابل توجه و برسی دقیق می باشد.رابطه دین و دولت که بعنوان یک اصل مهم در دوران بعد از اسلام همواره مورد توجه حکام و پادشاهان طول تاریخ بوده است. در دوران شانزده ساله حکومت پهلوی اول سیاست ،فرهنگ و مذهب ایران دست خوش دگر گونی عمیق و اساسی قرار گرفت . رژیم سعی داشت تا نهاد مذهبی را همچون سایر نهاد های فرهنگی تحت نفوذ خود در آورد .اما هدف غایی رژیم آن بود که خاصیت اجتماعی مذهب را از بین ببرد مجموع سیاست های فرهنگی و آمو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش دینی جوانان 29-20 ساله دختر شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است .در این پژوهش آنچه مورد توجه است ،بررسی عوامل موثر بردینداری جوانان است که به مواردی چون عوامل اجتماعی ،پایگاه اقتصادی –اجتماعی ،عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی اشاره می شود .از آنجا که پدیده دین و دینداری یک مقوله چند بعدی است ، به ابعاد دینداری و میزان علاقه مندی جوانان به هریک از ابعاد پنج گانه دینداری با توجه ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی گرایش مذهبی٬ سلامت روان٬ و عزت نفس فراگیران ایرانی زبان انگلیسی با موفقیت تحصیلی آنها بود. از اهداف دیگر این تحقیق بررسی تبیین متغیر وابسته (موفقیت تحصیلی) با استفاده از متغیرهای مستقل و پیش بین (گرایش مذهبی٬ سلامت روان و عزت نفس) بود. 126 دانشجوی سال سوم و چهارم رشته های مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مطالعه حاضر شرکت کردند.برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه گرایش مذهبی )آلپورت و راس(، سلامت روان )کلارک و همکاران( و ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین گرایش مذهبی با هوش هیجانی بود. به همین منظور، 250 نفر از جوانان شهر سرعین به عنوان نمونه و با روش تصادفی انتخاب شد.ابزار پژوهش حاضر، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی(گوروش و مک فیرسون، 1998)، مقیاس رفتار مذهبی( نیلسون، 1995) و فرم کوتاه صفت فراخلق بودند. مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی و مقیاس صفت فراخلق پس از ترجمه، بر روی 50 نفر از جوانان شهر سرعین اجرا گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای جهت گیری مذهبی و مقیاس صفت فراخلق به ترتیب معادل 65/ 0 ...

هدف این پژوهش تعیین رابطه گرایشهای مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بود. روش تحقیق حاضر همستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم ( پیش دانشگاهی) ، مدارس شهر تهران می باشد، که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش نمونه گیری تصادفی 522 نفر دانش آموز انتخاب شده است. براین اساس آزمون های نگرش مذهبی سراج زاده (1377) وهوش معنوی (2008) وانگیزه پیشرفت هرمنس (1977) بر روی دانش آموزان اجراشد. برای تحلیل آماری داده ها ازضریب همبستگی پیرسون ، ...

داشتن اعتقاد نقش مهمی در کاهش سوء مصرف مواد دارد، افرادی که اصول مذهبی را پذیرفته اند و نسبت به آن ها احساس تعهد می کنند، کمتر از افرادی که به این اصول بی توجهی می کنند، مواد مخدر مصرف می کنند.این امر صرف نظر از اینکه فرد به چه مذهبی گرایش دارد، رخ می دهد. می توان گفت فردی که به طور منظم اعمال مذهبی را به جا می آورد احتمال کمتری دارد که مواد مخدر مصرف کند، تا فردی که تمایلی به اجرای این اعمال ندارد.هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر مناسک مذهبی شیعی به ویژه عاشورا در پیش گیری از ...

این پژوهش با عنوان رابطه‌ی استفاده از اینترنت با نگرش‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی، همبستگی، از نوع پیمایشی کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه خوارزمی تهران واحد پردیس کرج تشکیل می‌دهند. به منظور انجام پژوهش حاضر 496 نفر از دانشجویان این دانشگاه، به عنوان گروه نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی است بدین ترتیب که از بین دانشجویان دختر تعداد 336 نفر و از بین دانشجویان پسر 160 نفر به طور تصادفی انت ...

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس هسته کنترل و باورهای مذهبی انجام شد. نمونه ای مشتمل بر 447 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (225 نفر دختر و 222 نفر پسر) به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند (تعمدی) انتخاب شده بودند، پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راث‌بلوم، 1984)، هسته کنترل (راتر، 1966) و جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (آذربایجانی و دادستان،1382) توسط دانشجویان تکمیل شدند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که نمره‌ی کل اهمال‌کاری تحصیلی توسط بعد اخلاقیات ا ...

دوره چهارده ساله حکومت محمد شاه به لحاظ سلطه تفکر درویشانه و تسامح مذهبی ناشی از آن و اقتدار یکباره صوفیان پس از سرکوبی شدید در دوره قبل(عصر فتحعلیشاه)از دوره های مهم در تاریخ معاصر ایران است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست مذهبی محمد شاه بر فرق صوفی عصر قاجار است که در قالب دو پرسش طراحی گردید.پرسش اول اینکه سیاست مذهبی محمد شاه چه تاثیری بر وضعیت سیاسی- اجتماعی صوفیان گذاشت و پرسش دوم تاثیر سیاست مذهبی را بر وضعیت فکری صوفیان در عصر محمد شاه جستجو خواهد کرد.این پژوهش که ...