عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مولکول RNA دنباله ای از چهار نوکلئوتید G، C، A و U است که نقش مهمی را در فرآیندهای زیستی انجام می دهد. این نوکلئوتیدها به کمک پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر متصل شده و در نتیجه هر مولکول RNA در داخل سلول به شکل خاص (ساختار) درآمده و شکل این ساختار، عملکرد مولکول RNA را مشخص می کند. پیش بینی ساختار RNA یکی از مسائل مهم در علم بیوانفورماتیک می باشد که توجه ویژه ای در سال های اخیر به آن شده است. به دلیل شباهت زیاد ساختارهای RNA و گراف ها، مسائل متعددی در نظریه گراف که متناظر با ساخ ...

گراف جهت‌دار یک حلقه جابه‌جایی ‎‎گراف نمایش تصویری‏ ساختار جمعی و ضربی حلقه‌ است. برای هر حلقه‌ی جابه‌جایی با استفاده از نگاشت ‎‎‎‎‎ (a , b)→(a+b , a.b) ‎می‌توان یک گراف جهت‌دار ترسیم کرد.با تأکید روی اطلاعات بدست آمده از گراف جهت‌دار حلقه، روی ویژگی‌های حلقه‌های جابه‌جایی بحث می‌کنیم. به‌علاوه رأس‌های ابتدا را در گراف جهت‌دار حلقه‌های جابه‌جایی‏، به‌خصوص گراف جهت‌دار حلقه‌های متناهی بررسی می‌کنیم و در نهایت گراف جهت‌دار حلقه‌های کاهش یافته را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. ...

فرض کنید یک گراف ساده با مجموعه رئوس V مجموعه یالهای E باشد. همسایگی باز رأس v ∈ V عبارت است از{ N(v) = {u | uv ∋ E و همسایگی بسته آن برابر است با {N[v] = N(v) ∪{ v فرض کنید f یک تابع حقیقی مقدار بر (V(G باشد. در این صورت (Σv∈V f(v را وزن تابع می نامند. تابع {f : V (G) −→ {+1;−1 را یک تابع احاطه گر (تام) علامت دار در G نامند هرگاه به ازای هر (f(N(v)) ≥1 و( f(V[v]( ≥ 1و ( v ∈ V(G مینیمم وزن در میان تمام توابع احاطه گر (تام) علامت دار را عدد احاطه ای (تام) عل ...

فرض کنید یک گراف همبند باشد. برای رئوس متمایز و ، فاصله فرعی ، طول بلندترین مسیر بین و در است. یک مسیر به طول را یک مسیر فرعی می نامند. مجموعه از رئوس را یک مجموعه فرعی می نامند هرگاه هر رأس از در یک مسیر فرعی برای برخی اعضای مانند و قرار گیرد. مینیمم اندازه یک مجموعه فرعی را عدد فرعی نامیده و با نماد نشان می دهند. مجموعه فرعی که هیچ زیرمجموعه سره آن یک مجموعه فرعی نباشد را مجموعه فرعی مینیمال می نامند. ماکسیمم اندازه یک مجموعه فرعی مینیم ...

در این پایان نامه ابتدا مجموعه احاطه‌کننده، مجموعه احاطه‌کننده مینیمال و مینیمم در گراف‌های ساده را تعریف خواهیم کردو در ادامه تعدادی از انواع احاطه‌کننده‌ها را در گراف‌های ساده بررسی خواهیم کردو به روشهایی و قضیه‌هایی برای یافتن مجموعه احاطه‌کننده در گراف‌های ساده در حالت کلی و یا در حالت‌های خاص اشاره خواهیم کرد. سپس مجموعه احاطه کننده را در گراف‌های سودار(جهت‌دار) مطرح کرده و با بسط تعدادی از انواع احاطه‌کننده از گراف‌های ساده به گراف‌های سودار به نتایجی دست خواهیم یافت. ...

در این پایان نامه گراف های قویاً منتظم جهت دارکه ماتریس مجاورت آن A، در شرایط زیر صدق می کند را بررسی می کنیم و وجود، عدم وجود و شرایط لازم برای پارامترهای چنین گراف هایی را بررسی کرده و برای رده خاصی از پارامترهای چنین گراف هایی یک همریختی می سازیم. A2+ (μ-λ) A-(t-) =I J, AJ = JA = KJ. ...

از آغاز ظهور مفهوم احاطه گر در سال های 1950 و مطالعات گسترده ای که حدود بیست سال پس از آن در این حوزه انجام گرفت، اندیشه ی به کار گیری این مفهوم در شبکه های ارتباطی فکری بدیع جلوه می نمود که به تدریج علاقه ی پژوهشگران ریاضی را به خود جلب کرده و زمینه های پیشرفت فنون مدل بندی شبکه ها را فراهم آورد. هر شبکه ی ارتباطی به صورت گرافی طراحی می شود که در آن، هر راس نمایانگر یک گره یا پردازشگر و هر یال پیوند بین دو پردازشگر را نشان می دهد. گراف های متعددی تاکنون در سیستم های ارتباطی ...

در این پایان نامه به گروه موضعا غیردوری G گراف гG را نسبت می دهیم Cyc(G) \G را به عنوان مجموعه رئوس آن در نظر می گیریم که در آن Cyc(G) = {x∈G | دوری باشد y∈G برای هر } به هم متصل اند هرگاه زیرگروه تولید شده توسط آنها تشکیل زیرگروه دوری ندهد. چنین گرافی x,y است و دو رأس متمایز را گراف غیر دوری گروه G می نامیم. در این پایان نامه ما ویژگی های این گرافها را مورد مطالعه قرار می دهیم و به ویژگیهای گراف غیردوری نظیر برخی از گروههای خاص اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال ...

در این پایان نامه مسأله ماکزیمم جریان در گرافهایی که در آنها یالها و رئوس دارای ظرفیت میباشند مورد بررسی قرار میگیرد. این مسأله برای گرافهای مسطح از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالت کلی اضافه کردن ظرفیت به رئوس، مسأله ماکزیمم جریان را مشکلتر نمیکند و با یک تبدیل ساده میتوانیم ظرفیت رئوس را حذف کنیم. اما این تبدیل مسطح بودن گراف را حفظ نمیکند. بنابراین الگوریتمی در زمان o(nlogn) برای پیدا کردن ماکزیمم جریان در گراف مسطح جهتدار معرفی میکنیم که علاوه بر یالها، رئوس نیز دارا ...