عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی و ساخت وزن متر گاوهای هلشتاین ایرانی: نوعی متر به دور سینه گاوهای هلشتاین شیری انداخته و وزن آن که روی متر چاپ شده خوانده می‌شود مقیاس آن برای چهار وزن تکفیک شده: -1 از 40 الی 140 کیلوگرم -2 از 140 الی 330 کیلوگرم -3 از 330 الی 520 کیلوگرم -4 از 520 الی 730 کیلوگرم ...

در این پژوهش از دو مدل روز آزمون با تابعیت‌ ثابت و تصادفی براي ارزیابی ژنتیکی صفت پروتئین روز آزمون در گاوهاي هلشتاين ايران استفاده شد. داده‌های مورد استفاده شامل 250911 رکورد روز آزمون پروتئین متعلق به 28737 رأس گاو شکم اول (سه بار دوشش) در 396 گله بود که طی سال های 1378 تا 1387 زایش داشتند. اطلاعات مزبور توسط مرکز اصلاح نژاد دام ایران جمع آوری شده بود. به منظور بررسی اثرات محیطی بر پروتئین روز آزمون شیر از رویه مدل مختلط نرم افزار آماری SAS استفاده شد. در مدل روز آزمون با ت ...

از آنجائیکه حدود 31 درصد از گاومیشهای استان خوزستان متعلق به دزفول می‌باشد و همچنین تعداد قابل توجهی گاوداری در این شهرستان به پرورش گاو هلشتاین مبادرت می‌نمایند و میزان قابل توجهی شیر در این منطقه تولید می‌گردد در نظر است به مدت دو سال مقایسه‌ای از لحاظ راندمان تولید پنیر از شیر گاومیش و گاو هلشتاین داشته باشیم روش تهیه شیر و تهیه پنیر به روش پاستوریزه پرداخت . سپس نمونه‌های پنیر آماده‌شده، وزن می‌شوند طرح آماری بکار رفته برای راندمان تولید پنیر از شیر گاومیش و گاو هلشتاین م ...

جهت بهره‌گیری هر چه بیشتر از قدرت شیردهی هر راس گاو، باید از تکنولوژیهای کاربردی ساده و کم‌هزینه در طی دوره پرورش گاو استفاده کرد. به این منظور به بررسی اثرات برنامه‌های نوری بر روی تولید شیر و تغییر ضرایب BCS در گاو شیری هلشتاین خواهیم پرداخت . تعداد 24 راس گاو براساس خصوصیات و شکل ظاهری، معدل شیر تولیدی در سالهای قبل و معدل شیر تولیدی روزانه بصورت 12 جفت انتخاب خواهند گردید. و سپس به طور تصادفی اعضای هر جفت را تحت 2 وضعیت نوردهی (-1 برنامه نوری طبیعی منطقه -2 برنامه نوری مص ...

در این پژوهش اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بنام کلینوپتیلولیت روی اسیدیته شکمبه ، مدفوع ، تولیدشیر و ترکیبات آن در گاو هلشتاین مطالعه شد . با استفاده از یک طرح آماری چرخشی متوازن ، 12 راس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت تقریبا یکشان ( 13+-61 روز پس از زایش ) با جیره غذایی کاملا مخلوط حاوی 0 ، 2، 4 و 6 درصد زئولیت ( بترتیب جیره 1، 2، 3 و 4 ) برای سه دوره متوالی چهار هفته ای و با یک هفته فاصله بین دوره ها ، در حد اشتها تغذیه شدند . میانگین شیر خام تولیدی و تصحیح شده ( 4% چربی ) گاوهای ...

هدف: تعیین وضعیت ویتامین A و بتاکاروتن گاو نژاد هلشتاین و دورگه آن. طرح: مطالعه مقطعی. حیوانات: در این بررسی 342 نمونه خون و 371 نمونه کبد از گاو نژاد هلشتاین در یکی از کشتارگاههای اطراف تهران تهیه گردید. گاوهای مورد نظر نمونه برداری از دو جنس نر و ماده و از هر 5 گروه سنی زیر دوسال، 3-2 ، 4-3، 5-4 و بالاتر از 5 سال بودند. روش: با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 325 نانومتر میزان ویتامین A سرم یا کبد و در طول موج 453 نانومتر مقدار بتاکاروتن سرم یا کبد برابر فرمول محاسبه گ ...

هدف: بررس شکل ظاهری و ابعاد زایده گوشخوکی در گاوهای نژاد هلشتاین و گاوهای دورگ ایرانی. طرح: بررسی مقطعی. حیوانات: زایده گوش خوکی هفتاد و دو راس گاو از نژادهای هلشتاین و دورگ ایرانی از هر دو جنس. روش: در این تحقیق شکل ظاهری و ابعاد زایده گوش خوکی 72 راس گاوهای کشتاری از دو نژاد هلشتاین و دورگ از کشتارگاه صنعتی فارس مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 38 راس نر و 34 راس ماده بودند. این گاوها از نظر سنی به 3 رده سنی 2-0 سال 4-2 سال و 4 سال به بالا تقسیم شده بودند. تجزیه و تحلیل ...

تولید شیر و چربی و برخی ویژگی های توید مثلی گاوهای هلشتاین پیرامون یزد ، با به کار گیری 11200 رکورد تولید شیر و چربی ماهانه مربوط به 550 راس گاو شیریو صفات تولید مثلی 620 راس گاو شیری در بین سالهای 75-1370 بررسی شد . میانگین حداقل مربعات تولید شیر ، تولید چربی و درصد چربی ( تصحیح شده بر مبنای دفعات دوشش ، طول دوره شیردهی و سن معادل بلوغ ) در گله های مورد مطالعه به ترتیب 20/48 +- 30/6270 کیلوگرم ، 87/1 +- 7/217 کیلوگرم و 02/0 +- 50/3 درصد برآورد شد . آثار گله ، سا ...

با توجه به اشاعه تلاقی گاوهای بومی با گاوهای هلشتاین در بین دامداران سنتی و تشکیل گله‌های دورگ ، و مشخص نبودن تغییرات صفات تولیدی در نتایج حاصل از این تلاقی، ضروری است در مورد اثرات این تلاقی بر روی صفات تولیدی و اقتصادی در نتایج حاصل، بررسی و مطالعات صورت می‌گیرد. در این طرح تعیین تغییرات صفات تولیدی در نتایج هر یک از نسلهای ...