عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری زبان آبی یک بیماری ویروسی مهم نشخوارکنندگان بوده که هم اکنون در حال پدیدار شدن در مناطقی است که از قبل آلوده نبوده است. اپیدمیولوژی بیماری زبان آبی در بسیاری از مناطق دنیا مخصوصا مناطق وسیعی از آسیا و خاور میانه به خوبی مشخص نشده است. بنابراین هدف از انجام این مطالعه توصیف شیوع سرمی بیماری زبان آبی در گله های گوسفند و گاو اطراف کرمان است. تعداد 188نمونه سرم از تعداد 9 گله گوسفند و تعداد 188 نمونه سرم از تعداد 6گله گاو به صورت تصادفی جمع آوری گردید. نمونه های سرم با اس ...

در مطالعاتی که در سال 1990 بر روی بیماران دارای لوکمی میلوسیتیک حاد (APL) انجام گرفت پروتئین پرومیلوسیتیک لوکمیا (pml) و اجسام هسته ای مرتبط با آن برای اولین بار شناسایی شدند. pml یکی از اجزای کمپلکس چند پروتئینی موجود در هسته به نام اجسام هسته ای PML می باشد. این اجسام تقریبا در سلول های همه پستانداران حضور دارند و یکی از دمین های تحت هسته ای موجود در هسته یوکاریوت ها می باشند. اجسام PML به دلیل طیف گسترده پروتئین هایی که در آن ها قرار می گیرند، در بسیاری از مسیرهای کلیدی سل ...

کهن‌الگوی گاو نر همچون دیگر نمادهای کهن در صنایع دستی باستانی ایران، مفهومی جاودانه دارد. در این پژوهش نخست تمامی اساطیر مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسی شده است. سپس با استفاده از روش‌های رایج در روانشناسی اعماق برای مطالعات اسطوره‌شناختی و نماد ‌شناسی، اساطیر کهن ایران و مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی هخامنشی بررسی شده تا این مفهوم جاودانه تبیین گردد. با توجه به این نتایج، کهن‌الگوی گاو نر یکی از نمادهای مبین گره های موجود در قسمت تیره روان انسان(سایه) است که طی مراحل قه ...

هدف انجام این آزمایش، بررسی اثر سویا اکسترود شده بر صفات عملکردی و تولیدمثلی گاوهای نر هلشتاین بود. 16 گوساله نر هلشتاین (متوسط وزن 10±200 کیلوگرم؛ در سن 8 ماهگی، دو تیمار و هشت تکرار) به طور تصادفی در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارها اختصاص داده شد. گاوها به مدت 10 ماه از جیره هایی با سطح انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند. جهت بررسی مصرف خوراک، 20 روز انتهایی طرح به بررسی میزان مصرف ماده خشک اختصاص داده شد. جهت بررسی تخمیر شکمبه‌ای، از تمامی گاوها در انتهای طرح مایع شکمبه گرف ...

هنر امپراتوری هخامنشی را هنری فرانژادی خوانده اند، اما ارتباط آن با هنر اقوام تشکیل دهنده امپراتوری هنوز نیازمند واکاوی است. این پژوهش تلاش دارد با بررسی ریشه برخی از نقشمایه های رایج در هنر هخامنشیان (درخت زندگی، گاو، شیر، گوپت، شیردال، یورش شیر به گاو) مسیری که این کهن الگوها برای پذیرش و پایدار شدن در هنر امپراتوری گذرانده اند از خاستگاه ابتداییشان در محدوده تمدنهای کهن فلات ایران و سرزمینهای همجوار (میانرودان، مصر، آناتولی، اورارتو، دره سند و...) پیگیری کند و تغییرات آنها ...