عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک لاکتات خون در خلال فعالیت فرابیشینه یکنواخت بود. 15 آزمودنی مرد فعال از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با میانگین سنی 64/3 ±22 سال، جرم بدن 74/5± 74 کیلوگرم، قد 76/3± 176 سانتیمتر به طور داوطلب در تحقیق حاضر، شرکت کردند و در سه جلسه مجزا با فاصله زمانی یک هفته، یک آزمون فزاینده استاندارد تا رسیدن به واماندگی جهت تعیین Pmax، یک آزمون فرابیشینه یکنواخت تا سرحد واماندگی جهت تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک ...

مقدمه: HITیک روش مفید در بهبود عملکرد در دوره کوتاهی از زمان است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 2 هفته تمرین HIT بر کینیتیک لاکتات دختران نوجوان 14 تا 18 سال بود. روش شناسی تحقیق: 14 دختر نوجوان غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه تمرین(8 نفر) و کنترل(6 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی ( 6 تا 35 متر دویدن در حداکثر سرعت با 10 ثانیه ریکاوری بین هر دویدن) را به عنوان یک پروتکل HIT ، 4 جلسه در هفته را اجرا کردند. قبل و بعد از HIT یک تست با شدت فزاینده ...